Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca

Raport bieżący nr 51/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 1 grudnia 2010 r. została podpisana przez Spółkę FASING S.A. umowa (datowana dnia 30 listopada 2010 roku) z Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie. Umowa została zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów technicznych, łańcuchów do podwieszania tras kolejek podwieszanych, łańcuchów ogniwowych górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA. Łączna wartość wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 3.287,6 tys. zł.

Zgodnie z umową termin realizacji umowy obowiązuje od dnia 09.04.2011 r. do dnia 08.04.2012 r., nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich świadczeń wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę 3.287,6 tys. zł

Kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% kwoty netto umowy,

b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5% łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad - w wysokości 0,5% łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,

2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad,

lub odstąpi od umowy w przypadku zwłoki w dostawie towarów trwającej dłużej niż 14 dni, wówczas kary umowne określone powyżej w pkt. 1 lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary przewidzianej w lit. a).

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty netto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

W okresie ostatnich 12-stu miesięcy z Południowym Koncernem Węglowym SA zawarto umowy (włączając powyższą) na łączną wartość brutto 5.966,0 tys. zł.

Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest powyższa umowa.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 30.09.2010 r. wynosił 54.841,5 tys zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
MaksymilianKlank - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | fabryka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »