Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 14 marca została zawarta umowa z Kompanią Węglową S.A. na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych i ogniw złącznych do łańcuchów górniczych do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2011 roku. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego wynosi 7.088,3 tys. zł. Kwoty tej nie może przekroczyć suma wartości zamówień wystawionych przez poszczególne Centra Wydobywcze Zamawiającego. W celu określenia ilości i terminu dostaw Zamawiający będzie składać Wykonawcy odpowiednie zamówienia. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50% wartości umowy w okresie jej obowiązywania. Jeżeli Zamawiający nie zrealizuje tego obowiązku, poprzez przedłużenie czasu obowiązywania umowy, nie później niż na miesiąc przed końcem jej obowiązywania, a w terminie późniejszym - za zgodą Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wówczas Strony mogą zmienić postanowienia umowy. Strony również przewidują możliwość zmiany postanowień umowy gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno - prawnych poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów. Zgodnie z umową strony postanawiają, że Zamawiający bez narażania na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50% wartości umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Umowa obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych przez poszczególne Centra Wydobywcze/ Specjalistyczne Jednostki Organizacyjne, do dnia określonego jako dzień realizacji ostatniego zamówienia, zgodnie z terminem realizacji dostawy określonym w umowie, przy czym zamówienie nie może być doręczone później niż do dnia 31.12.2011 roku.

Reklama

Kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 10% umownej wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1 % umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonymi do dnia dostarczenia towaru lub wygaśnięcia umowy, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%,

- w wysokości 0,2 % wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą,

- w wysokości 0,5% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad,

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

W okresie od 4 października 2010 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 37/2010 do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Kompanią Węglową S.A. dwie umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 9.587,4 tys. zł., natomiast w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarto umowy z Kompanią Węglową (włączając powyższą) na łączną wartość 25.150,9 tys. zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie była umowa z 22 kwietnia 2010 roku na wartość 7.520,1 tys. zł., o której informowaliśmy w raporcie nr 15/2010 w dniu 14 maja 2010 roku.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2010 r. wynosił 53.788,0 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Maksymilian Klank - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »