Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) w związku z podpisaniem w dniu dzisiejszym, tj. 25.01.2012 roku, umowy między Konsorcjum złożonym z Emitenta i jego spółki zależnej: BUMECH - TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK PNIÓWEK z siedzibą w Pawłowicach (dalej: JSW, JSW KWK "Pniówek"), informuje, iż w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wraz ze spółką zależną zawarł

Reklama

z JSW szereg umów jednostkowych, których łączna wartość wyniosła 5 471 296,60 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Spośród wymienionych wyżej umów umową o największej wartości jest datowana na 20.10.2011 roku umowa opiewająca na kwotę 1 456 695,00 zł netto zawarta między Konsorcjum: BUMECH S.A - Liderem Konsorcjum, BUMECH - TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o.o. - Konsorcjantem (łącznie: Wykonawca) oraz JSW KWK "Pniówek" (Zamawiający) (Umowa). Jej przedmiotem jest wykonanie robót związanych z przebudową chodnika w KWK "Pniówek". Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową ma być wykonany w terminie 6 miesięcy od daty przekazania punktu pracy.

Jednocześnie Zarząd BUMECH S.A. informuje, że: a) w razie opóźnienia w wykonaniu Umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki;

b) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto Umowy, a w przypadku poniesienia przez Zamawiającego strat przewyższających ww. karę umowną, Wykonawca zobowiązany jest

do zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Zamawiającego. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Poza poniższymi uregulowaniami warunki Umowy nie odbiegają od standartowych przewidzianych dla tego typu umów: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie JSW, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od Umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym;

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego robót będących przedmiotem Umowy bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu
Dariusz Dźwigoł - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »