Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 15

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż od 13.01.2012 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 2/2012 zawarł ze spółkami z Grupy Kapitałowej KOPEX z siedzibą w Katowicach szereg umów jednostkowych, których łączna wartość wyniosła 5 568 693,66 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Umową o największej wartości jest datowana na 19.01.2012 roku umowa zawarta pomiędzy Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: ZZM-MG). Przedmiotem umowy jest dzierżawa przez BUMECH kombajnu chodnikowego na okres 730 dni. Wartość umowy netto nie przekroczy kwoty 1.854.200,00 złotych.

Reklama

Umowa zawiera następujące uregulowania dotyczące kar umownych:

1. Emitent gwarantuje, że jakiekolwiek prawa BUMECH związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności BUMECH z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody ZZM-MG wyrażonej

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby BUMECH na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Emitent gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

1. BUMECH przyjmuje do wiadomości, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZZM-MG bezpośrednio na rzecz Emitenta i tylko w drodze przelewu na jego rachunek lub też gotówką bezpośrednio do BUMECH. Umorzenie długu ZZM-MG do BUMECH poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Emitenta, może nastąpić wyłącznie

za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZZM-MG wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie naruszenia obowiązku opisanego w punkcie 1 powyżej, BUMECH zobowiązany będzie do zapłaty

na rzecz ZZM-MG kary umownej w wysokości 25 % od wartości umowy brutto za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa ZZM-MG do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego w punkcie 2 powyżej, BUMECH zobowiązany będzie do zapłaty

na rzecz ZZM-MG kary umownej w wysokości 25 % od wartości umowy brutto za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa ZZM-MG do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kary umowne będą naliczane również w następujących wypadkach:

1. ZZM-MG zapłaci BUMECH karę umowną za odstąpienie od umowy przez Emitenta z przyczyn zależnych

od ZZM-MG w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

2. BUMECH zapłaci ZZM Maszyny Górnicze kary umowne:

a. za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od ZZM-MG oraz za odstąpienie

od umowy przez ZZM-MG z przyczyn zależnych od BUMECH w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy,

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę zwłoki od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c. za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy w wysokości pełnej dobowej stawki dzierżawy za każdy dzień zwłoki,

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, gdy kary umowne przewidziane w punkcie 1 i 2 powyżej nie pokrywają strat, Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »