Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 93

Raport bieżący nr 93/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) w związku z wpłynięciem do Spółki w dniu 05.10.2012 roku podpisanej umowy między Konsorcjum (Wykonawcą) złożonym z: a) Emitenta jako Lidera oraz b) Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (dalej: JSW, Zamawiający), informuje, iż od dnia 28.06.2012 roku, tj. od publikacji raportu bieżącego nr 43/2012 zawarł z JSW umowy jednostkowe, których łączna wartość wyniosła 17 544 360,91 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Reklama

Spośród wymienionych wyżej umów, umową o największej wartości jest datowana na 03.10.2012 roku umowa opiewająca na kwotę 15 051 081,00 zł netto zawarta między opisanym powyżej Konsorcjum oraz JSW.

Jej przedmiotem są roboty drążeniowe na kopalni węgla kamiennego Krupiński należącej do JSW. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 11 miesięcy od daty przekazania frontu robót, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Jednocześnie Zarząd BUMECH S.A. informuje, że: a) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto kontraktu za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;

b) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą w wysokości 0,1% wartości umowy brutto

za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych po odbiorze za każdy dzień zwłoki;

c) W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto kontraktu; d) Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów obowiązującego prawa geologicznego

i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek maszyn i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, nie powstałych z winy Zamawiającego ani siły wyższej, koszty związane z tym uszkodzeniem ponosi Wykonawca.

Warunki nie odbiegają od standardowych przewidzianych dla tego typu umów.

Na poczet realizacji powyższego zadania w dniu 27.08.2012 roku została podpisana umowa konsorcyjna, z której wynika m. in., że udział Emitenta w realizacji kontraktu wynosi około 45 %.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu
Dariusz Dźwigoł - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »