Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 lutego została podpisana przez Spółkę umowa (umowa datowana dnia 1 lutego 2013 roku) na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych i ogniw złącznych do łańcuchów górniczych z przeznaczeniem dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 roku. Ogólna wartość umowy wynosi 19.615,5 tys. zł. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający będzie składać Wykonawcy stosowane zamówienia. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50% wartości umowy w okresie jej obowiązywania. Zgodnie z umową strony postanawiają, że Zamawiający, bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50% wartości umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2013 roku. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.03.2014 roku, chyba, że Zamawiający co najmniej 30 dni przed terminem tj. 31.12.2013r. oświadczy iż umowa po tym terminie nie będzie realizowana.

Reklama

Kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1 % umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.

- w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą.

- w wysokości 0,1 % wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno - prawnych poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy, w zakresie terminu jej obowiązywania, za porozumieniem Stron, w każdym czasie w trakcie jej obowiązywania - poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania - o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W okresie od 12 marca 2012 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 11/2012 do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Kompanią Węglową S.A. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 25.587,9 tys. zł.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2012 r. wynosił 63.628,5 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Maksymilian Klank - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »