BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 14

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (Spółka, Wykonawca, Emitent) informuje, iż dnia 27.05.2014 roku została obustronnie podpisana umowa między Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (dalej: JSW, Zamawiający) na podstawie przetargu nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy wynosi 13 800 000,00 zł, przekraczając 10 % kapitałów własnych Spółki i spełniając tym samym kryterium uznania jej

Reklama

za umowę znaczącą. Przedmiotem umowy jest wykonanie drążenia wyrobisk przygotowawczych w JSW S.A. KWK "Pniówek” na odcinku 1560 mb.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej

w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy, a w przypadku poniesienia przez Zamawiającego strat przewyższających ww. karę umowną Wykonawca zobowiązany jest

do zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Zamawiającego.

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które sam odpowiada, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy.

4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony brak osoby posiadającej wymagane kwalifikacje na każdej zmianie.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie JSW SA, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym.

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.

W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, sposobu spełnienia świadczenia, zmniejszenia jej zakresu rzeczowo – finansowego bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, renegocjacji (obniżenia) ceny, wydłużenia terminu płatności, odstąpienia od realizacji umowy, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2014-05-28Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »