Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 41

Raport bieżący nr 41/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 24.04.2015 roku informuje, iż od dnia 26.08.2014 roku, tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 33/2014 podpisał z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A z siedzibą w Katowicach (dalej: KHW, Zamawiający) kilka umów jednostkowych. Łączna wartość ww. umów wynosi 33 651 283,33 zł netto, z czego 100 % wartości stanowią umowy generujące przychód dla Emitenta, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa podpisana 18.05.2015 roku pomiędzy KHW a Wykonawcą, tj. Konsorcjum złożonym z: Emitenta – Lidera Konsorcjum, BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o.o. z siedzibą

w Katowicach (spółka zależna Emitenta) oraz NOVUM-SERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Przedmiotem umowy wykonanie robót przygotowawczych na KWK "Wieczorek”. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 29 miesięcy licząc od przekazania frontu robót. Całkowita wartość umowy wynosi 33 333 333,33 zł netto.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu wyznaczonego.

d) w przypadku stwierdzenia faktu niezatrudnienia osób wskazanych w załącznikach do umowy, na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od KHW

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto. W przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Oprócz powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w sytuacji: a) stwierdzenia przez KHW stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, jak również używanie ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł od każdego ujawnionego przypadku oraz b) ujawnienia dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie KHW - Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karą pieniężną

w wysokości 10 000,00 zł od każdego dokonanego zaboru.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w punkcie a) i b) powyżej również

w przypadku jeżeli naruszeń dopuści się pracownik zatrudniony przez firmę wykonującą pracę na rzecz

lub w imieniu Wykonawcy.

Ponadto:

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową,

a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu

na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu KHW do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie

na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- w razie naruszenia obowiązku opisanego w pkt 1 i 2 powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz KHW kary umownej w wysokości 25 % od wartości brutto umowy, za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które otrzymał w związku z realizacją umowy, pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także wszystkich osób, którymi Wykonawca posłużył się do prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek, o którym mowa powyżej wiąże Wykonawcę także wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana.

W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, odstąpienia

od niej na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia lub z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-19Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2015-05-19Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »