Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 71

Raport bieżący nr 71/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2015 z dnia 15.12.2015 roku BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 30.12.2015 roku została podpisana umowa między Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.

z siedzibą w Katowicach (dalej: Zamawiający), a Konsorcjum w składzie: Bumech S.A – Lider Konsorcjum, Linter Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Remagum Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Remagum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Mysłowicach oraz "Trans-Jan” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: Wykonawca).

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 706 w pokładzie 407/1

w polu CDF na poziomie 500m KHW S.A. KWK Murcki – Staszic”. Wartość przedmiotu umowy wynosi

20 569 924,77 zł brutto (tj. 16 723 516,07 zł netto), Termin realizacji umowy wynosi 14 miesiące od przekazania frontu robót.

Umowa zawiera następujące uregulowania dotyczące kar umownych:

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową,

w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne, nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego firmom zajmującym się działalnością windykacyjną - W razie naruszenia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % od wartości brutto umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego - W razie naruszenia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % od wartości brutto umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy

z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

b) w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy,

c) w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji licząc od terminu wyznaczonego

na usunięcie wady ,

d) W przypadku stwierdzenia faktu niezatrudnienia osób wskazanych w imiennym wykazie osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto.

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych

od Zamawiającego,

b) w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości

u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy pod wpływem substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, jak również używanie ich

w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł od każdego ujawnionego przypadku.

7. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10 000zł każdego dokonanego zaboru.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które otrzymał

w związku z realizacją umowy, pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także wszystkich osób, którymi Wykonawca posłużył się do prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek, o którym mowa powyżej wiąże Wykonawcę także wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana.

9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania należnych Wykonawcy wypłat takich sum, jakie są racjonalnie konieczne do ochrony Zamawiającego przed stratą lub szkodą, które mogą wyniknąć z niedbalstwa lub niezadowalającego wykonania pracy przez Wykonawcę.

Na skutek wystąpienia określonych warunków zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy oraz rozwiązać ją w trybie natychmiastowym Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-30Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2015-12-30Joanna PłachetkaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »