Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:


Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Wykonawca) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 9 marca 2017 roku została podpisana przez FASING (drugą stronę umowy), umowa (datowana 3 marca 2017 r.) zawarta z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w 2017 roku. Łączna wartość umowy wynosi 6.699,3 tys. zł netto. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamówienia publikowane będą w "Portalu Dostawcy” co jest równoznaczne z dostarczeniem zamówienia. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50 % wartości udzielonego zamówienia, o której mowa powyżej, w okresie obowiązywania umowy. Strony umowy postanawiają, że Zamawiający, bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50 % wartości zamówienia, o której mowa powyżej. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn.

Reklama

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2017 roku. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.03.2018 roku. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę za mocy porozumienia stron.

Do realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają – w zakresie w jakim nie są zmieniane lub uchylane niniejszą umową – Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50 % wartości udzielonego zamówienia, o której mowa powyżej, w okresie obowiązywania umowy. Strony umowy postanawiają, że Zamawiający, bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50 % wartości zamówienia, o której mowa powyżej. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku opóźnienia w realizacji, lub nieprawidłowej realizacji umowy lub zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy w terminie nie krótszym niż termin realizacji dostawy liczony

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewidywane są kary umowne.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania punkt b) i c) w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,

b) w wysokości 10 % umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) w wysokości 0,1 % umownej wartości netto towaru pokreślonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5 %. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części,

d) W wysokości 0,1 % wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą,

e) W wysokości 0,1 % wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 10 % umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

b) W wysokości 0,1 % umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W okresie od miesiąca czerwca 2016 roku do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Polską Grupą Górniczą Sp. o.o. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 10.804,8 tys. zł. netto. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa opisana powyżej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-10Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2017-03-10Stanisław ŚwitułaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »