BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 25

Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 09.03.2017 roku BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 15.03.2017 roku została obustronnie podpisana umowa między Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., KWK "Wieczorek” z siedzibą w Katowicach (dalej: Zamawiający), a Konsorcjum w składzie: Emitent - Lider Konsorcjum oraz jego spółka zależna, tj. Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Uczestnik Konsorcjum (dalej łącznie: Wykonawca).

Reklama

Przedmiotem umowy jest: "Wykonanie robót przygotowawczych dla ściany 407 w polu CDF warstwa I (przyspągowa) w pokładzie 510 złoże "Staszic” KWK "Murcki – Staszic” dla KHW S.A. KWK "Wieczorek”. Termin realizacji kontraktu wynosi 11 miesięcy od przekazania frontu robót. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 16 090 921,50 zł brutto (tj. 13 082 050,00 zł netto).

Umowa zawiera następujące uregulowania dotyczące kar umownych:

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową,

w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie. -

w razie naruszenia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % od wartości brutto umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego - W razie naruszenia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % od wartości brutto umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

• za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości brutto umowy,

• w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu - w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

• za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji -

w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

• w przypadku stwierdzenia faktu niezatrudniania odpowiedniej ilości pracowników - w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy tydzień niespełnienia warunku rozliczanego w układzie 5-dniowym.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

• za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości brutto umowy,

• w przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań niezależnie od zastrzeżonych kar umownych.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości

u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy pod wpływem substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, jak również używanie ich

w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł od każdego ujawnionego przypadku.

7. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł od każdego dokonanego zaboru.

8. Wykonawca, który będzie wykonywał prace na terenie zakładu/ów KHW S.A. nie może do ich wykonania zatrudniać osób, które dopuściły się czynów opisanych w punkcie 6 lub 7 - W przypadku naruszenia tego postanowienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które otrzymał w związku

z realizacją umowy, pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także wszystkich osób, którymi Wykonawca posłużył się do prawidłowego wykonania Umowy. Obowiązek, o którym mowa powyżej, wiąże Wykonawcę także wtedy, gdy Umowa nie zostanie wykonana.

10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania należnych Wykonawcy wypłat takich sum, jakie są racjonalnie konieczne do ochrony Zamawiającego przed stratą lub szkodą, które mogą wyniknąć z niedbalstwa lub niezadowalającego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od zrealizowania części przewidzianych do wykonania wyrobisk. Odstąpienie takie podyktowane jest interesem Zamawiającego w przypadku np. pogorszonych warunków geologiczno-górniczych i wynikającym z tego np. skróceniem wybiegu ścian lub w przypadku zmiany rozcięcia pola.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy oraz rozwiązać ją w trybie natychmiastowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku reorganizacji przedsiębiorstwa Zamawiającego skutkującego zbyciem majątku Zamawiającego lub reorganizacją jednostek Zamawiającego lub ograniczeniem produkcji lub zmianami w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, a także zmianami związanymi z przeniesieniem praw i obowiązków Zamawiającego na inny podmiot. W przypadku reorganizacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w uzasadnieniu wskazując, które okoliczności reorganizacji stanowią przyczynę wypowiedzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-15Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2017-03-15Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »