Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 90

Raport bieżący nr 90/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Wykonawca, Emitent) informuje, iż dnia 14.12.2016 roku została obustronnie podpisana umowa między Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (dalej: JSW, Zamawiający) a Konsorcjum złożonym z TECHGÓR Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu (Lider Konsorcjum), Emitenta (Uczestnik Konsorcjum) oraz spółki EKSPLO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu (Uczestnik Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest Wykonanie rozcinki ściany III w pokładzie 408/3 dla JSW SA KWK "Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 22 632 000,00 zł brutto (tj. 18 400 000,00 zł netto). Termin realizacji przedmiotu: do 16 miesięcy od daty przekazania frontu robót. Strony dopuszczają możliwość zawarcia odrębnych umów na wykonywanie dołowych robót ubocznych w sytuacjach, w których ze względów bezpieczeństwa lub braku możliwości kontynuacji drążenia, postęp wyrobiska realizowanego przez Wykonawcę zostaje czasowo zatrzymany.

Reklama

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Zapłata kar umownych określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony brak osoby posiadającej wymagane kwalifikacje na każdej zmianie.

6. Zapłata kar umownych nie wyłącza ewentualnych wzajemnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym (bez jakichkolwiek odszkodowań i kar umownych przysługujących Wykonawcy)

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonywania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie JSW, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym.

Umowa dopuszcza – pod pewnymi warunkami – zmiany zakresu finansowego wynikającego ze zmiany zakresu rzeczowego nie przekraczającego 10 % wartości umowy netto. Za zgodą Stron umowy może nastąpić obniżenie wartości umowy bez zmiany jej zakresu rzeczowego.

Umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, zmniejszenia zakresu umowy, ograniczenia jej zakresu rzeczowo – finansowego bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, renegocjacji (obniżenia) ceny, wydłużenia terminu płatności oraz odstąpienia od realizacji umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-21Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2016-12-21Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »