Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 90

Raport bieżący nr 90/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2017 z dnia 21.06.2017 roku BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 17.07.2017 roku powzięła wiadomość o podpisaniu umowy między Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., Odział KWK "Murcki – Staszic” z siedzibą w Katowicach (dalej: Zamawiający), a Konsorcjum w składzie: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Lider Konsorcjum), Emitent (Uczestnik Konsorcjum), BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu (Uczestnik Konsorcjum) oraz spółki BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Uczestnik Konsorcjum) (dalej łącznie: Wykonawca).

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S na poziomie 500 m dla KWK Murcki - Staszic”. Wartość przedmiotu umowy wynosi 49 194 000,00 zł brutto

(tj. 39 995 121,95 zł netto), Termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące od przekazania frontu robót.

Umowa zawiera następujące uregulowania dotyczące kar umownych:

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową,

w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne, nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego firmom zajmującym się działalnością windykacyjną - W razie naruszenia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % od wartości brutto umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego - W razie naruszenia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % od wartości brutto umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

b) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wady.

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy,

b) w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień do wykonywania danych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 0,025 % wartości brutto umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości

u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy pod wpływem substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, jak również używanie ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł od każdego ujawnionego przypadku.

8. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł każdego dokonanego zaboru.

9. Wykonawca nie może do wykonywania prac zatrudniać osób, o których mowa w pkt 7 i 8 – w przypadku naruszenia tego postanowienia zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.

10. Zamawiający żąda, aby osoby kierownictwa, funkcyjne i dozoru zostały zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w przypadku naruszenia tego obowiązku Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które otrzymał w związku

z realizacją umowy, pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Obowiązek, o którym mowa powyżej wiąże Wykonawcę także wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana.

12. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania należnych Wykonawcy wypłat takich sum, jakie są racjonalnie konieczne do ochrony Zamawiającego przed stratą lub szkodą, które mogą wyniknąć z niedbalstwa lub niezadowalającego wykonania pracy przez Wykonawcę.

Na skutek wystąpienia określonych warunków zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy oraz rozwiązać ją w trybie natychmiastowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości wyrobisk będących przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków górniczo – geologicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2017-07-17Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »