Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca spółki zależnej

Raport bieżący nr 60/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Wykonawca, Emitent) informuje, iż dnia 30.11.2015 roku wpłynęła do Spółki umowa zawarta między Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Tunelowego GÓR-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Lider), Grupa Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej i Przedsiębiorstwo "Kobud” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (Uczestnicy Konsorcjum) a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (dalej: JSW, Zamawiający) na podstawie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 21 500 000,00 zł brutto, tj. 17 479 674,80 zł netto. Przedmiotem umowy są roboty górnicze związane z drążeniem chodnika D w pokładzie 358/1 w JSW na KWK "Budryk”.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:

1. Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą w wysokości 0,01 % ceny brutto za każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin realizacji robót, pod warunkiem niewystąpienia przestojów, których przyczyna leży

po stronie Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej

w wysokości 0,1% wartości ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia usterki w przedmiocie umowy stwierdzonej przy odbiorze lub ujawnionej po odbiorze.

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto.

4. Zapłata kar umownych określonych w punkcie 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;

5. Niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych KC.

6. W przypadku uszkodzenia z winy wykonawcy jakichkolwiek maszyn i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy niepowstałych z winy Zamawiającego, ani siły wyższej, koszty związane z tym uszkodzeniem ponosi Wykonawca.

7. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów obowiązującego prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% ceny brutto.

W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, zmniejszenia zakresu umowy, renegocjacji (obniżenia) ceny, wydłużenia terminu płatności oraz odstąpienia od realizacji umowy i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto Emitent informuje, iż od dnia 24.07.2015 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 54/2015, Spółka

i jej podmiot zależny, tj. Przedsiębiorstwo "Kobud” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej podpisały z JSW kilka umów, których wartość (nie licząc opisanej powyżej) wyniosła 5 148 025,00 zł netto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-30Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2015-11-30Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »