Reklama

UNIBEP (UNI): Unidevelopment Spółka Akcyjna, spółka zależna od Unibep Spółka Akcyjna, wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 20 mln PLN. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

UNIBEP Spółka Akcyjna ("UNIBEP”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 12/2014 z dnia 12 lutego 2014 informuje, że w dniu 7 marca 2014r. spółka zależna pod firmą Unidevelopment Spółka Akcyjna ("Unidevelopment”) przeprowadziła w trybie niepublicznym emisję obligacji na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc), o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, w liczbie 20 000 sztuk na łączną kwotę 20 mln PLN, kuponowych, z terminem zapadalności 36 miesięcy po dniu przydziału ("Obligacje”). Cena emisyjna jednej Obligacji została określona na 1.000 zł. Obligacje są zabezpieczone. Przedmiotem zabezpieczenia Obligacji jest poręczenie za dług z wyemitowanych Obligacji do kwoty 25.000.000 zł na okres 60 miesięcy od daty emisji Obligacji, udzielone przez UNIBEP. Unidevelopment nie określiła celu emisji Obligacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Obligacje nie przewidują świadczeń niepieniężnych.

Reklama

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji składa się z sumy (i) zmiennego WIBOR 6M z określonego dnia poprzedzającego okres odsetkowy i (ii) stałej marży w wysokości 5%, w skali roku 365-dniowego, i naliczane jest od wartości nominalnej Obligacji.

Uprawnionym do otrzymania oprocentowania za dany okres odsetkowy dla Obligacji (półroczny), będzie Obligatariusz, któremu będą przysługiwać Obligacje szóstego Dnia Roboczego ( tj. dnia innego niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy), przed ostatnim dniem danego okresu odsetkowego.

Świadczenie z tytułu Oprocentowania wypłacane będzie ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, a jeśli ostatni dzień danego okresu odsetkowego nie będzie Dniem Roboczym, to świadczenie z tytułu Oprocentowania zostanie wypłacone w najbliższym Dniu Roboczym po ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu Obligacji tj. w dniu przypadającym na 36 miesięcy po dniu przydziału Obligacji ("Dzień Wykupu”), poprzez wypłatę Obligatariuszom świadczenia pieniężnego, w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji. W przypadku, gdy Dzień Wykupu będzie dniem wolnym od pracy, wykup nastąpi w kolejnym Dniu Roboczym przypadającym po dniu zapadalności Obligacji.

W przypadku braku dematerializacji Obligacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie”) wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Obligatariusza, a płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionego w ewidencji prowadzonej przez dom maklerski. W przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje zapisane na rachunku papierów wartościowych w terminie określonym przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Unidevelopment będzie liczba Obligacji zapisana na rachunku papierów wartościowych.

W przypadku likwidacji Unidevelopment zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach”), wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu otwarcia likwidacji Unidevelopment. Ponadto, na żądanie Obligatariusza, w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z zobowiązań pieniężnych z Obligacji, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, Obligacje wskazane przezeń w żądaniu podlegają natychmiastowemu wykupowi. Ponadto, w przypadku wystąpienia któregokolwiek przypadków naruszenia wskazanych szczegółowo w warunkach emisji Obligacji, w okresie począwszy od dnia przydziału do Dnia Wykupu Obligacji, Unidevelopment będzie zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, które jest on uprawniony złożyć począwszy od ujawnienia któregokolwiek przypadku naruszenia do upływu okresu 100 dni od ujawnienia któregokolwiek przypadku naruszenia dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji począwszy od wystąpienia któregokolwiek zdarzenia stanowiącego przypadek naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Warunki emisji Obligacji nie odbiegają od warunków rynkowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-10Jan MikołuszkoPrezes ZarząduJan Mikołuszko

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »