Reklama

KERDOS (KRS): Uprawnienia posiadaczy obligacji Spółki w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki

Raport bieżący nr 131/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 129/2015 oraz 130/2015 w których poinformowano odpowiednio o zaistnieniu stanu niewypłacalności Emitenta i złożeniu przez Emitenta we właściwym Sądzie w dniu 13 listopada 2015 r. wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmującego likwidację majątku Emitenta informuje iż:

Reklama

1) stosownie do postanowień "Warunków Emisji Obligacji F" (dalej WEO F) wyemitowanych przez Spółkę:

(i.) popadnięcie w niewypłacalność (pkt 12 f WEO F zgodnie z którym: "Niewypłacalność. Emitent będzie niezdolny lub zadeklaruje niezdolność do terminowej spłaty zadłużenia lub zawiesi dokonywanie spłat z tytułu swojego zadłużenia, lub z powodu rzeczywistych lub przewidywanych trudności finansowych rozpocznie negocjacje z jednym lub więcej spośród swoich wierzycieli zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia, dokona ogólnej cesji na rzecz wierzycieli lub zawrze układ z wierzycielami lub ogłoszone zostanie moratorium w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia Emitenta.”);

(ii.) wszczęcie postępowania w związku z niewypłacalnością (pkt 12 g WEO F zgodnie z którym: "Postępowanie w związku z niewypłacalnością. Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta zostanie złożony przez wierzyciela Emitenta, chyba że wniosek taki zostanie złożony przez wierzyciela w złej wierze, albo jeżeli w chwili złożenia wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Emitenta lub wniosek zostanie prawomocnie oddalony.”)

stanowią tzw. przypadki naruszenia, których zaistnienie (któregokolwiek z nich) uprawnia zgodnie z punktem 13 WEO F każdego z obligatariuszy obligacji serii F do złożenia pisemnego zawiadomienia, że świadczenia z obligacji przez niego posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne, przy czym Emitent zobowiązany jest do wykupu obligacji, w stosunku do których zostało złożone zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia doręczenia mu zawiadomienia. Zgodnie z pkt 12 WEO F obligatariusz przed dokonaniem wezwania o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winien wezwać Emitenta na piśmie do usunięcia zaistniałego przypadku naruszenia wyznaczając termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych na jego usunięcie, przy czym obowiązek wezwania nie dotyczy przypadku naruszenia opisanego w punkcie 12 f WEO F (popadnięcia w niewypłacalność).

2) stosownie do postanowień "Warunków Emisji Obligacji G" (dalej WEO G) wyemitowanych przez Spółkę:

(i.) popadnięcie w niewypłacalność (pkt 12 f WEO G zgodnie z którym: "Niewypłacalność. Emitent będzie niezdolny lub zadeklaruje niezdolność do terminowej spłaty zadłużenia lub zawiesi dokonywanie spłat z tytułu swojego zadłużenia, lub z powodu rzeczywistych lub przewidywanych trudności finansowych rozpocznie negocjacje z jednym lub więcej spośród swoich wierzycieli zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia, dokona ogólnej cesji na rzecz wierzycieli lub zawrze układ z wierzycielami lub ogłoszone zostanie moratorium w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia Emitenta.”);

(ii.) wszczęcie postępowania w związku z niewypłacalnością (pkt 12 g WEO G zgodnie z którym: "Postępowanie w związku z niewypłacalnością. Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta zostanie złożony przez wierzyciela Emitenta, chyba że wniosek taki zostanie złożony przez wierzyciela w złej wierze, albo jeżeli w chwili złożenia wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Emitenta lub wniosek zostanie prawomocnie oddalony.”)

stanowią tzw. przypadki naruszenia, których zaistnienie (któregokolwiek z nich) uprawnia zgodnie z punktem 13 WEO G każdego z obligatariuszy obligacji serii G do złożenia pisemnego zawiadomienia, że świadczenia z obligacji przez niego posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne, przy czym Emitent zobowiązany jest do wykupu obligacji, w stosunku do których zostało złożone zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia doręczenia mu zawiadomienia. Zgodnie z pkt 12 WEO G obligatariusz przed dokonaniem wezwania o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winien wezwać Emitenta na piśmie do usunięcia zaistniałego przypadku naruszenia wyznaczając termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych na jego usunięcie, przy czym obowiązek wezwania nie dotyczy przypadku naruszenia opisanego w punkcie 12 f WEO G (popadnięcia w niewypłacalność).

3) stosownie do postanowień "Warunków Emisji Obligacji H" (dalej WEO H) wyemitowanych przez Spółkę:

(i.) popadnięcie w niewypłacalność (pkt 12 f WEO H zgodnie z którym: "Niewypłacalność. Emitent będzie niezdolny lub zadeklaruje niezdolność do terminowej spłaty zadłużenia lub zawiesi dokonywanie spłat z tytułu swojego zadłużenia, lub z powodu rzeczywistych lub przewidywanych trudności finansowych rozpocznie negocjacje z jednym lub więcej spośród swoich wierzycieli zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia, dokona ogólnej cesji na rzecz wierzycieli lub zawrze układ z wierzycielami lub ogłoszone zostanie moratorium w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia Emitenta.”);

(ii.) wszczęcie postępowania w związku z niewypłacalnością (pkt 12 g WEO H zgodnie z którym: "Postępowanie w związku z niewypłacalnością. Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta zostanie złożony przez wierzyciela Emitenta, chyba że wniosek taki zostanie złożony przez wierzyciela w złej wierze, albo jeżeli w chwili złożenia wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Emitenta lub wniosek zostanie prawomocnie oddalony.”)

stanowią tzw. przypadki naruszenia, których zaistnienie (któregokolwiek z nich) uprawnia zgodnie z punktem 13 WEO H każdego z obligatariuszy obligacji serii H do złożenia pisemnego zawiadomienia, że świadczenia z obligacji przez niego posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne, przy czym Emitent zobowiązany jest do wykupu obligacji, w stosunku do których zostało złożone zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia doręczenia mu zawiadomienia. Zgodnie z pkt 12 WEO H obligatariusz przed dokonaniem wezwania o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winien wezwać Emitenta na piśmie do usunięcia zaistniałego przypadku naruszenia wyznaczając termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych na jego usunięcie, przy czym obowiązek wezwania nie dotyczy przypadku naruszenia opisanego w punkcie 12 f WEO H (popadnięcia w niewypłacalność).

4) stosownie do postanowień "Warunków Emisji Trzydziestosześciomiesięcznych Obligacji na okaziciela Serii I " (dalej WEO I) wyemitowanych przez Spółkę:

(i.) ogłoszenie przez Emitenta że stał się niewypłacalny (pkt. 18.5.2. ppkt iii WEO I zgodnie z którym: "Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności”)

(ii.) wystąpienie zdarzenia faktycznego lub prawnego stwarzającego możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości (pkt 18.5.2. ppkt vii WEO I zgodnie z którym: "Jeżeli wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne stwarzające możliwość postawienia Emitenta lub jakiegokolwiek Istotnego Podmiotu Zależnego w stan upadłości (z możliwością zawarcia układu lub obejmującego likwidację majątku a w szczególności: (i) Emitent nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań i ma to charakter trwały, (…) (ii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność, (…) (iv) wobec Emitenta został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz 1361 ze zm.) i nie został on cofnięty lub oddalony w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od złożenia”).

stanowią tzw. przypadki naruszenia, których zaistnienie (któregokolwiek z nich) uprawnia:

(i.) zgodnie z pkt. 18.7. WEO I w przypadku wystąpienia niewypłacalności Emitenta (punkt 18.5.2. ppkt iii WEO I) do doręczenia Emitentowi pisemnego żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii I, zgodnie z którym należące do niego obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne (dalej Żądanie Wykupu);

(ii.) zgodnie z pkt. 18.8. WEO I w przypadku wystąpienia zdarzenia faktycznego lub prawnego stwarzającego możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości (pkt 18.5.2. ppkt vii WEO I) do Żądania Wykupu poprzedzonego procedurą opisaną w punkcie 18.11. WEO I, zgodnie z którym Emitent jest uprawniony w terminie 30 dni od dnia opublikowania raportu bieżącego o zaistnieniu przypadku naruszenia do dokonania czynności naprawczych których skutkiem winien być stan niewystąpienia naruszenia.

5) stosownie do postanowień "Warunków Emisji Trzydziestosześciomiesięcznych Obligacji na okaziciela Serii J" (dalej WEO J) wyemitowanych przez Spółkę:

(i.) ogłoszenie przez Emitenta że stał się niewypłacalny (pkt. 18.5.2. ppkt ii WEO J zgodnie z którym: "Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności”)

(ii.) wystąpienie zdarzenia faktycznego lub prawnego stwarzającego możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości (pkt 18.5.2. ppkt vi WEO J zgodnie z którym: "Jeżeli wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne stwarzające możliwość postawienia Emitenta lub jakiegokolwiek Istotnego Podmiotu Zależnego w stan upadłości (z możliwością zawarcia układu lub obejmującego likwidację majątku a w szczególności: (i) Emitent nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań i ma to charakter trwały, (…) (iii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność, (…) (v) wobec Emitenta został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz 1112 ze zm.) i nie został on cofnięty lub oddalony w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od złożenia”).

stanowią tzw. przypadki naruszenia, których zaistnienie (któregokolwiek z nich) uprawnia:

(iii.) zgodnie z pkt. 18.7. WEO J w przypadku wystąpienia niewypłacalności Emitenta (punkt 18.5.2. ppkt ii WEO J) do doręczenia Emitentowi pisemnego żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii J, zgodnie z którym należące do niego obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne (dalej Żądanie Wykupu);

(iv.) zgodnie z pkt. 18.8. WEO J w przypadku wystąpienia zdarzenia faktycznego lub prawnego stwarzającego możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości (pkt 18.5.2. ppkt vi WEO J) do Żądania Wykupu poprzedzonego procedurą opisaną w punkcie 18.11. WEO J, zgodnie z którym Emitent jest uprawniony w terminie 30 dni od dnia opublikowania raportu bieżącego o zaistnieniu przypadku naruszenia do dokonania czynności naprawczych których skutkiem winien być stan niewystąpienia naruszenia.

6) stosownie do postanowień "Warunków Emisji 36-miesięcznych odsetkowych Obligacji na okaziciela Serii K " (dalej WEO K) wyemitowanych przez Spółkę, wszczęcie postępowania upadłościowego wobec Emitenta (na mocy pkt 18.2. a WEO K zgodnie z którym "gdy wobec Emitenta nastąpi wszczęcie postępowania: likwidacyjnego, upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego, jeżeli kwota egzekwowanego roszczenia przekroczy 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostało w ciągu 30 dni umorzone, a w razie wniesienia środka zaskarżenia nie zostało wstrzymane do czasu rozpoznania środka zaskarżenia”) stanowi tzw. "przypadek naruszenia” którego zaistnienie uprawnia obligatariusza na mocy pkt. 18.2. do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części posiadanych przez siebie obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać przedterminowego wykupu tych obligacji.

Powyższe informacje przekazywane są w wykonaniu obowiązków wynikających z warunków emisji obligacji poszczególnych serii wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-14Kamil KliniewskiPrezes Zarządu
2015-11-14Jagna StaneckaCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »