Reklama

COGNOR (COG): Ustalenie tekstu jednolitego Statutu - raport 47

Raport bieżący nr 47/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Cognor Holding S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone do statutu w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 46/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., w związku z rejestracją w dniu 14 grudnia 2017 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustaliła tekst jednolity Statutu.

Reklama

Spółka podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu:

1 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;

b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;

c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;

e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;

f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;

g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,

h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

2 Akcje zostały objęte:

a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,

b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 33.621.338 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

3 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 132.440.400 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy czterysta) zł, poprzez emisję:

a) nie więcej niż 66.220.000 (sześćdziesięciu sześciu milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy) zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku, oraz

b) nie więcej niż 200 (dwustu) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 10, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 400 (czterysta) zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 10 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku.”

Nowe brzmienie § 7 Statutu:

1 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 177.923.490 złote (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące i czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;

b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;

c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;

e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;

f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;

g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;

h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;

i) 26.528.415 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

j) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda.

2 Akcje zostały objęte:

a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny;

b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 33.621.338 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378,

c) akcje emisji nr 11 w zamian za wkład pieniężny;

d) akcje emisji nr 12 w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ks. Majora Karola Woźniaka 24, Katowice 40-389, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082395 ("Szopienice”), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic.

3 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 99.330.300 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta) zł, poprzez emisję:

a) nie więcej niż 66.220.000 (sześćdziesięciu sześciu milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku, oraz

b) nie więcej niż 200 (dwustu) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 10, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 10 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku.”

W załączeniu tekst jednolity Statutu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-14Przemysław Sztuczkowski

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »