Reklama

ATREM (ATR): Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A.

Raport bieżący nr 60/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ATREM S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza ATREM S.A. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, działając na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A., zgodnie z Uchwałą nr 05 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. podjętą w dniu 8 grudnia 2011 roku.

Tekst jednolity statutu Spółki znajduje się w załączonym pliku.

Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany:

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych - PKD 23.44.Z

2)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z

3)Produkcja elementów elektronicznych - PKD 26.11.Z

4)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 26.30.Z

5)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych - PKD 26.51.Z

6)Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego - PKD 26.70.Z

7)Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - PKD 27.12.Z

8)Produkcja sprzętu instalacyjnego - PKD 27.33.Z

9)Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - PKD 27.40.Z

10)Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - PKD 27.90.Z

11)Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - PKD 28.25.Z

12)Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.29.Z

13)Produkcja maszyn do obróbki metalu - PKD 28.41.Z

14)Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.99.Z

15)Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - PKD 30.20.Z

16)Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 32.50.Z

17)Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z

18)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z

19)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z

20)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z

21)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z

22)Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z

23)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z

24)Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z

25)Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z

26)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z

27)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z

28)Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z

29)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z

30)Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - PKD 46.47.Z

31)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z

32)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z

33)Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z

34)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z

35)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z

36)Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z

37)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z

38)Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z

39)Działalność usługowa związana z przeprowadzkami - PKD 49.42.Z

40)Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C

41)Wydawanie książek - PKD 58.11.Z

42)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - PKD 58.12.Z

43)Wydawanie gazet - PKD 58.13.Z

44)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z

45)Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z

46)Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - PKD 58.21.Z

47)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z

48)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z

49)Nadawanie programów radiofonicznych - PKD 60.10.Z

50)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z

51)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z

52)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20.Z

53)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30.Z

54)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z

55)Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z

56)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z

57)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z

58)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z

59)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z

60)Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z

61)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z

62)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z

63)Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z

64)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z

65)Badania i analizy związane z jakością żywności - PKD 71.20.A

66)Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B

67)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z

68)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z

69)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z

70)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z

71)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z

72)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.20.Z

73)Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z

74)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z

75)Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z

76)Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z

77)Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe - PKD 82.91.Z

78)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z

79)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z

80)Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.12.Z

Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z

2)Reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z

3)Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych - PKD 23.44.Z

4)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z

5)Produkcja elementów elektronicznych - PKD 26.11.Z

6)Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych - PKD 26.12.Z

7)Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 26.20.Z

8)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 26.30.Z

9)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych - PKD 26.51.Z

10)Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego - PKD 26.70.Z

11)Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - PKD 27.12.Z

12)Produkcja sprzętu instalacyjnego - PKD 27.33.Z

13)Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - PKD 27.40.Z

14)Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - PKD 27.90.Z

15)Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - PKD 28.25.Z

16)Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.29.Z

17)Produkcja maszyn do obróbki metalu - PKD 28.41.Z

18)Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.99.Z

19)Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - PKD 30.20.Z

20)Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 32.50.Z

21)Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z

22)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z

23)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z

24)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z

25)Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z

26)Przesyłanie energii elektrycznej - PKD 35.12.Z

27)Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z

28)Handel energią elektryczną - PKD 35.14.Z

29)Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z

30)Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z

31)Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z

32)Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z

33)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z

34)Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z

35)Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z

36)Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z

37)Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z

38)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z

39)Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z

40)Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z

41)Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z

42)Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z

43)Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z

44)Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z

45)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z

46)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z

47)Tynkowanie - PKD 43.31.Z

48)Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z

49)Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z

50)Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z

51)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z

52)Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z

53)Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z

54)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z

55)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z

56)Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - PKD 46.47.Z

57)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z

58)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z

59)Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z

60)Sprzedaż hurtowa mebli biurowych - PKD 46.65.Z

61)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z

62)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z

63)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z

64)Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z

65)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z

66)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z

67)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.42.Z

68)Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z

69)Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.59.Z

70)Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z

71)Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.63.Z

72)Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.78.Z

73)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z

74)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z

75)Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z

76)Działalność usługowa związana z przeprowadzkami - PKD 49.42.Z

77)Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych - PKD 52.10.A

78)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B

79)Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C

80)Wydawanie książek - PKD 58.11.Z

81)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - PKD 58.12.Z

82)Wydawanie gazet - PKD 58.13.Z

83)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z

84)Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z

85)Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - PKD 58.21.Z

86)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z

87)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z

88)Nadawanie programów radiofonicznych - PKD 60.10.Z

89)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z

90)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z

91)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20.Z

92)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30.Z

93)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z

94)Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z

95)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z

96)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z

97)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z

98)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z

99)Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z

100)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z

101)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z

102)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z

103)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z

104)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z

105)Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z

106)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z

107)Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z

108)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z

109)Badania i analizy związane z jakością żywności - PKD 71.20.A

110)Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B

111)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z

112)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z

113)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - PKD 73.12.A

114)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z

115)Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z

116)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z

117)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z

118)Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z

119)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z

120)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z

121)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z

122)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z

123)Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.30.Z

124)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.20.Z

125)Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z

126)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z

127)Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z

128)Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z

129)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - PKD 82.19.Z

130)Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe - PKD 82.91.Z

131)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z

132)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z

133)Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.12.Z

134)Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku - PKD 95.21.Z

135)Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego - PKD 95.22.Z

136)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z

Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.510.139,50 zł (cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 105.000,00 zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 gr (słownie groszy: pięćdziesiąt) każda. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały numer 003/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2008 r.

Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.615.039,50 zł (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

Treść § 7 ust. 2 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Treść § 7 ust. 2 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 209.800,00 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset) akcji serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z zm).

Załączniki:

Plik;Opis
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | tekst | Atrem SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »