CIECH (CIE): Ustanowienie hipotek kaucyjnych na aktywach znacznej wartości w związku z Umową Kredytową - raport 57

Raport bieżący nr 57/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 26 kwietnia 2010, oraz umową pomiędzy wierzycielami, o której mowa w raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 18.05.2010 r, Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Ciech SA"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczeń w związku z umową o refinansowaniu, o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w dniu 26 kwietnia 2010 ("Kredyt"), informuje, iż w dniu 18 października 2010 otrzymał zawiadomienie o ustanowieniu hipotek łącznych kaucyjnych na następujących aktywach należących do jednostki zależnej Ciech SA, Zakłady Chemiczne Zachem SA:

Reklama

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu:

1) składającego się z działek o łącznej powierzchni 444,7652 ha (czterysta czterdzieści cztery hektary i siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonych w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionych na nich budynków, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00063606/4,

2) stanowiącego działkę o powierzchni 0,1165 ha (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00095704/4,

3) stanowiącego działkę o powierzchni 4,3132 ha (cztery hektary trzy tysiące sto trzydzieści dwa metry kwadratowe), położoną przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00015133/6,

4) stanowiącego działkę o powierzchni 0,4912 ha (cztery tysiące dziewięćset dwanaście metrów kwadratowych), położoną w Łęgnowie, gmina Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00035041/0,

5) stanowiącego działkę o powierzchni 1,2418 ha (jeden hektar dwa tysiące czterysta osiemnaście metrów kwadratowych), położoną w Plątnowie, gmina Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00042751/2,

6) stanowiącego działkę o powierzchni 0,1203 ha (jeden tysiąc dwieście trzy metry kwadratowe), położoną przy ul. Pałczyńskiej 2 (dwa) w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00058465/5,

7) stanowiącego działkę o powierzchni 0,4292 ha (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położoną przy ul. Dąbrowa w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00078130/4,

8) stanowiącego działkę o powierzchni 0,1910 ha (jeden tysiąc dziewięćset dziesięć metrów kwadratowych), położoną przy ul. Wojska Polskiego

w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00082451/1,

9) stanowiącego działkę o powierzchni 0,3565 ha (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną przy ul. Wojska Polskiego

w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00082452/8,

10) składającego się z działek o powierzchni 4,9805 ha (cztery hektary dziewięć tysięcy osiemset pięć metrów kwadratowych), położoną w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na nich budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00088911/6,

11) stanowiącego działkę o powierzchni 0,3903 ha (trzy tysiące dziewięćset trzy metry kwadratowe), położoną przy ul. Hutniczej w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00091275/9,

12) stanowiącego działkę o powierzchni 0,7863 ha (siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położoną przy ul. Hutniczej w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00082456/6,

2. prawo współużytkowania wieczystego gruntu

1) w udziale wynoszącym 1015/1625 (jeden tysiąc piętnaście łamane na jeden tysiąc sześćset dwadzieścia pięć) - stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 7/33 (siedem łamane na trzydzieści trzy) o powierzchni 0,0948 ha (dziewięćset czterdzieści osiem metrów kwadratowych), położoną przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie oraz właścicielem posadowionego na niej budynku, dla których to praw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00070791/9,

2) w udziale wynoszącym 595/12489 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć łamane na dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) - stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 1/17 (jeden łamane na siedemnaście)

o powierzchni 0,2775 ha (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną przy ul. Hutniczej w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00082455/9,

3. udział wynoszący 1/4 (jedna czwarta) części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1103 (tysiąc sto trzy) położoną w Swarzędzu, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO2P/00132556/7,

Hipoteki łączne kaucyjne na wymienionych wyżej nieruchomościach zostały ustanowione na rzecz następujących banków (odrębna hipoteka łączna kaucyjna na rzecz każdego z banków):

1) ING Bank Śląski S.A.: ---------------- --------------------

a) do sumy najwyższej równej 69.893.902,49 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy A Kredytu (dalej "Kredyt A") w PLN (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia ING 2/1),

b) do sumy najwyższej równej 37.635.178,26 PLN (trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy C Kredytu (dalej "Kredyt C") (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia ING 2/2),

c) do sumy najwyższej równej 69.893.902,49 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy B Kredytu (dalej "Kredyt B") (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia ING 2/3),

d) do sumy najwyższej równej 69.893.902,49 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia ING 2/4).

2) Bank Handlowego w Warszawie S.A.:

a) do sumy najwyższej równej 84.855.184,26 PLN (osiemdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery

i dwadzieścia sześć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BH 2/1),

b) do sumy najwyższej równej 32.558.831,52 PLN (trzydzieści dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden

i pięćdziesiąt dwa grosze) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu C (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BH 2/2),

c) do sumy najwyższej równej 52.151.604,17 PLN (pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery tysiące złotych i siedemnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BH 2/3),

d) do sumy najwyższej równej 52.151.604,17 PLN (pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery tysiące złotych i siedemnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BH 2/4),

e) do sumy najwyższej równej 6.989.390,25 EUR (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt całych

i dwadzieścia pięć setnych euro) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań Govora S.A. z tytułu Kredytu A - Govora (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BH 2/5).

3) Bank Polska Kasa Opieki S.A.:

a) do sumy najwyższej równej 122.257.725,51 PLN (sto dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia Pekao 2/1),

b) do sumy najwyższej równej 430.116,32 EUR (czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście całych i trzydzieści dwie setne euro) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w EUR (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia Pekao 2/2),

c) do sumy najwyższej równej 49.414.989,06 PLN (czterdzieści dziewięć milionów czterysta czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześć groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia Pekao 2/3),

d) do sumy najwyższej równej 49.414.989,06 PLN (czterdzieści dziewięć milionów czterysta czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześć groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia Pekao 2/4),

e) do sumy najwyższej równej 6.294.273,35 EUR (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści pięć setnych euro) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Roszczenia Zwrotnego Dodatkowego (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia Pekao 2/5).

4) Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.):

a) do sumy najwyższej równej 95.804.952,32 PLN (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dwa grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia PKO BP 2/1),

b) do sumy najwyższej równej 88.442.668,92 PLN (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia PKO BP 2/2),

c) do sumy najwyższej równej 26.882.270,19 PLN (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i dziewiętnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy D Kredytu (dalej "Kredyt D") (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia PKO BP 2/3),

d) do sumy najwyższej równej 88.442.668,92 PLN (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z odpowiedzialności (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia PKO BP 2/4).

5) BRE Bank S.A.: :

a) do sumy najwyższej równej 47.019.034,15 PLN (czterdzieści siedem milionów dziewiętnaście tysięcy trzydzieści cztery złote i piętnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BRE 2/1),

b) do sumy najwyższej równej 537.645,40 EUR (pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć całych i czterdzieści setnych euro)

z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w EUR (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BRE 2/2).

c) do sumy najwyższej równej 268.822,70 USD (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa całe i siedemdziesiąt setnych dolara amerykańskiego) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w USD (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BRE 2/3),

d) do sumy najwyższej równej 45.166.590,89 PLN (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BRE 2/4),

e) do sumy najwyższej równej 26.882.270,19 PLN (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i dziewiętnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech’ S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu D (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BRE 2/5),

f) do sumy najwyższej równej 45.166.590,89 PLN (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Roszczenia Zwrotnego (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BRE 2/6),

g) do sumy najwyższej równej 45.166.590,89 PLN (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia BRE 2/7).

6) Bank Millennium S.A. hipotekę kaucyjną łączną do sumy najwyższej równej 76.322.817,19 PLN (siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia Millennium 2/1).

7) na rzecz DnB NORD Polska S.A. do sumy najwyższej równej 26.882.270,19 PLN (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i dziewiętnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN (Hipoteka - Wierzytelność z Poręczenia DnB 2/1).

z których każda ustanowiona jest z równym, najwyższym pierwszeństwem oraz z wyższym pierwszeństwem do następujących hipotek, które zostaną ustanowione na rzecz:

a) BNP Paribas S.A. w celu zabezpieczenia jego roszczeń z tytułu umowy kredytowej z dnia 14 czerwca 2010 roku, na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowane zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2008 r., z późniejszymi zmianami, pomiędzy BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce i "Ciech" S.A.;

b) Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce w celu zabezpieczenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu umowy kredytowej z dnia 14 czerwca 2010 roku, na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowane zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z dnia 14 lipca 2008 r., z późniejszymi zmianami, pomiędzy Calyon S.A., Oddział w Polsce i "Ciech" S.A.;

c) Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w celu zabezpieczenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu umowy kredytowej z dnia 11 czerwca 2010 r., na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowanie zadłużenie z tytułu umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/3010/06/346/CB z dnia 15 września 2006 r., wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Fortis SA. i Ciech S.A..

oraz na rzecz Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce hipoteki kaucyjnej łącznej do sumy najwyższej równej 1.610.825,99 EUR (jednego miliona sześciuset dziesięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu całych i dziewięćdziesięciu dziewięciu setnych euro) jako zabezpieczenie wierzytelności banku wobec spółki Zakłady Chemiczne Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w zakresie jej zobowiązań, wynikających z poręczenia spłaty zobowiązań spółki "Ciech" S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu Terminowego

z równym pierwszeństwem z hipotekami ustanowionymi na rzecz:

(i) Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w celu zabezpieczenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu umowy kredytowej z dnia 11 czerwca 2010 r., na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowanie zadłużenie z tytułu umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/3010/06/346/CB z dnia 15 września 2006 r., wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Fortis SA. i Ciech S.A.

(ii) BNP Paribas S.A. w celu zabezpieczenia jego roszczeń z tytułu umowy kredytowej z dnia 14 czerwca 2010 roku, na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowane zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2008 r., z późniejszymi zmianami, pomiędzy BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce i "Ciech" S.A.;

ale z niższym w stosunku do hipotek ustanowionych na rzecz: ING Banku Śląskiego S.A., Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A., Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., BRE Bank S.A., Banku Millennium S.A., DnB Nord Polska S.A..

Łączna szacunkowa wartość netto aktywów, na których ustanowiono hipoteki łączne kaucyjne wynosi ok. 105 594. tys. złotych.

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i bankami na rzecz których ustanowiono zabezpieczenia.

Ustanowienie hipotek łącznych kaucyjnych wynika z Umowy o refinansowaniu zadłużenia Grupy CIech podpisanej 26 kwietnia 2010 oraz Umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 17 maja 2010 roku i wynika z podpisania dokumentów, o których Zarząd Ciech SA informował w raporcie bieżącym numer 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku.
Andrzej Bąbaś - Członek Zarządu
Rafał Rybkowski - Członek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »