PAGED (PGD): ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej - raport 52

Raport bieżący nr 52/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. do "Paged-Sklejka" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Morągu (zwanej dalej "Zastawcą"), będącej jednostką pośrednio zależną od Spółki (za pośrednictwem "Sklejka-Pisz" Paged S.A.), wpłynęło 13 postanowień Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów z dnia 23 lipca 2012 r., dotyczące wpisu zastawu na składnikach majątkowych Zastawcy wraz z zaświadczeniem o dokonanym w dniu 24 i 25 lipca 2012 r. wpisie tych zastawów w Rejestrze Zastawów.

Reklama

Zastawy zostały ustanowione na mocy 2 umów zastawów rejestrowych na liniach produkcyjnych zawartych w dniu 9 lipca 2012 r. pomiędzy Zastawcą a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej "Zastawnikiem") tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego do kwoty 20.000.000 PLN oraz kredytu obrotowego długoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty 25.000.000 PLN, które zostały udzielone Zastawcy przez Zastawnika.

Zastaw nr 1: zastaw na spajarce łuszczki VCB 1700, wyprodukowanej w 2007 r. przez ANGELO CREMONA, WŁOCHY, typ VCB 1700 na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 843885,56 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 25 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 992.628 PLN.

Zastaw nr 1 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315492.

Zastaw nr 2: zastaw na formatyzerce-czopiarce SCHWABEDISSEN, wyprodukowanej w 2002 r. przez Schwabedissen Maschinen+Anlagen, typ Schwabedissen DAa79/1-C, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. obrabiarki w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 586.001 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 22 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 850.871 PLN.

Zastaw nr 2 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315519.

Zastaw nr 3: zastaw na instalacji kotłowej DAMPFKESSEL PR 8000, wyprodukowanej w 2004 r. przez Polytechnik Luft + und Feuerungstechnik GmbH, typ POLYTECHNIK PR 8000, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. instalacji w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 2.710.445,03 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 22 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 2.369.009 PLN.

Zastaw nr 3 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315765.

Zastaw nr 4: zastaw na instalacji kotłowej HVR 4740-21, wyprodukowanej w 1997 r. przez Polytechnik - Austria, typ GYORSSZER GM H7200, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. instalacji w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 2.353.821,39 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 25 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 1.655.831 PLN.

Zastaw nr 4 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315491.

Zastaw nr 5: zastaw na kotle parowym OR-10, wyprodukowanym w 1964 r. przez Fabrykę Kotłów w Raciborzu, typ OR 10/40, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. urządzenia w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 916.043,40 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 22 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 1.171.100 PLN.

Zastaw nr 5 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315760.

Zastaw nr 6: zastaw na linii do okleinowania RAUTE, wyprodukowanej w 1998 r. przez Raute Wood Oy, typ RAUTE VPPN 115, 2700x1450, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. linii w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 2.001.456,72 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 22 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 2.405.214 PLN.

Zastaw nr 6 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315767.

Zastaw nr 7: zastaw na linii do prasowania sklejki Siempelkamp, wyprodukowanej w 1991/2009 r. przez Siempelkamp GmbH, typ SIEMPELKAMP B039 270x140, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. linii w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 1.156.617,58 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 22 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 1.633.513 PLN.

Zastaw nr 7 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315768.

Zastaw nr 8: zastaw na linii do sortowania łuszczki PLYTEC, wyprodukowanej w 2007/2008 r. przez Plytec OY, typ SORTING LINE 7309 PLYTEC, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. linii w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 2.990.123,16 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 22 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 3.150.227 PLN.

Zastaw nr 8 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315766.

Zastaw nr 9: zastaw na linii do spajania łuszczki RAUTE, wyprodukowanej w 2004 r. przez RAUTE - FINLANDIA, typ Spajarka wzdłużna Raute, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. linii w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 952.580,85 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 25 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 1.242.060 PLN.

Zastaw nr 9 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315493.

Zastaw nr 10: zastaw na linii łuszczenia RWS 2000, wyprodukowanej w 2006 r. przez RAUTE - FINLANDIA, typ Projekt 5483, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. linii w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 3.573.031,57 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 25 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 4.469.038 PLN.

Zastaw nr 10 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315769.

Zastaw nr 11: zastaw na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Zastawcy znajdującym się w zakładach w Morągu, Ełku i Bartoszycach o wartości bilansowej na dzień 31 maja 2012 r. wynoszącej 13.353.454,32 PLN, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. linii w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 maja 2012 r. wynosiła 13.353.454,32 PLN.

Zastaw nr 11 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315770.

Zastaw nr 12: zastaw na prasie 26-półkowej RAUTE, wyprodukowanej w 2001 r. przez RAUTE WOOD OY, FINLANDIA, typ RAUTE VP 25A, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. urządzenia w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 2.178.195,17 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 22 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 2.359.205 PLN.

Zastaw nr 12 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315758.

Zastaw nr 13: zastaw na prasie do foliowania sklejki HPOG 1700KD/A, wyprodukowanej w 1981/2007 r. przez DIEFENBACHER - Niemcy, typ DIEFENBACHER POS 1.4, na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000 PLN.

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. urządzenia w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 1.811.399,57 PLN, zaś wartość rynkowa określona na dzień 25 maja 2012 r. przez rzeczoznawcę wynosiła 1.974.494 PLN.

Zastaw nr 13 został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2315771.

Pomiędzy Zastawcą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawcą a Zastawnikiem i osobami nimi zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Przedmiotowe aktywa (linie produkcyjne Zastawcy, będące przedmiotem zastawów) zostały uznane za aktywa znacznej wartości, gdyż mają łączną wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
Daniel Mzyk - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: aktywa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »