Reklama

06MAGNA (06N): Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Funduszu znacznej wartości - raport 48

Raport bieżący nr 48/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), informuje, że w dniu 11 lipca 2012 r., otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów wraz z zawiadomieniem o dokonaniu w dniu 10 lipca 2012 r. wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Fundusz na rzecz spółki pod firmą Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie, jako administratora zastawu, na 237.182 udziałach w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Romford"), będących własnością Funduszu ("Zastaw Rejestrowy").

Reklama

1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, nr KRS 0000019740.

2) Data i sposób ustanowienia zastawu:

Zastaw Rejestrowy został ustanowiony na rzecz spółki pod firmą Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie ("CDM Pekao"), jako administratora zastawu, na podstawie umowy zastawu rejestrowego o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 44/2012.

Zastaw Rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 10 lipca 2012 roku, pod numerem pozycji rejestru 2313572.

Zastaw Rejestrowy został ustanowiony zastawem z najwyższym prawem pierwszeństwa.

3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy:

237.182 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy ("Udziały").

4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym:

Zastaw Rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) ustanowiony został celem zabezpieczenia wierzytelności przyszłych, wynikających z Obligacji Serii H, które zostaną wyemitowane przez Fundusz na podstawie warunków emisji obligacji przyjętych w dniu 11 lipca 2012 r. Na wierzytelności wynikające z Obligacji Serii H składać się będą wartość nominalna obligacji, odsetki oraz koszty zaspokojenia tych wierzytelności.

Emisja Obligacji Serii H obejmie 9.000 (dziewięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, z oprocentowaniem stałym w wysokości 11,1% w skali roku, z terminem wykupu przypadającym 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji. Obligacje Serii D wyemitowane zostaną w ramach oferty prywatnej.

Wartość ewidencyjna Udziałów, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 6.887.433,74 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 74/100).

Zgodnie z wyceną sporządzoną na potrzeby emisji Obligacji Serii H przez biegłego rewidenta łączna wartość Udziałów (to jest pakietu Udziałów stanowiących około 22,5% kapitału zakładowego Romford Investments Sp. z o.o.), na dzień 30 czerwca 2012 roku, wynosi 13.621 tysięcy złotych.

5) Charakter powiązań miedzy Funduszem a CDM:

Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Funduszu, a CDM Pekao nie występują żadne powiązania.

6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Udziały, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, stanowią aktywo o znacznej wartości z uwagi na stosunek wartości Udziałów do wysokości kapitałów własnych Funduszu, która to wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

7) Nazwa jednostki, której udziały są przedmiotem zastawu, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki, ich wartość nominalna oraz ich charakter jako lokaty kapitałowej Funduszu, a także udział Funduszu w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na zgromadzeniu wspólników tej jednostki:

Romford Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409852.

Przedmiotem zastawu rejestrowego jest 237.182 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) udziały stanowiące około 22,5% kapitału zakładowego Romford Investments Sp. z o.o. Łączna wartość nominalna Udziałów wynosi 11.859.100,00 zł (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100). Udziały traktowane są jako długoterminowa lokata kapitałowa Funduszu.

Romford jest spółką zależną od Funduszu, w której Fundusz posiada 1.054.140 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści) udziałów, to jest 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »