Reklama

BNPPPL (BNP): Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Banku Polska S.A. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Banku Polska S.A.

Raport nr 36/2014 z dnia 10 października 2014 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 3 września 2014 r. dotyczącego zamiaru połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("BGŻ”) i BNP Paribas Banku Polska S.A. ("BNPP Polska”) ("Połączenie”), Zarząd BGŻ informuje, że w dniu 10 października 2014 r. Zarząd BGŻ i Zarząd BNPP Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia BGŻ z BNPP Polska, sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1030 ze zm.) ("KSH”) ("Plan Połączenia”).

Reklama

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska (Banku Przejmowanego) na BGŻ (Bank Przejmujący), z równoczesnym podwyższeniem kapitału BGŻ, z kwoty 56.138.764 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji 28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji BGŻ o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) ("Akcje Połączeniowe”), które BGŻ wyda dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska.

W Planie Połączenia ustalono następujący parytet wymiany akcji: w zamian za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska akcjonariusze BNPP Polska otrzymają 5 (słownie: pięć) Akcji Połączeniowych.

Zarząd BGŻ oraz Zarząd BNPP Polska ustaliły parytet wymiany akcji po zapoznaniu się z wynikami wycen BNPP Polska i BGŻ.

Przy określaniu parytetu wymiany akcji, Zarząd BGŻ wziął pod uwagę opinię, którą otrzymał od PwC Polska Sp. z o.o. potwierdzającą, że z punktu widzenia akcjonariuszy BGŻ, w ujęciu finansowym, zaproponowany parytet wymiany akcji został ustalony godziwie (fairness opinion).

Na skutek Połączenia BGŻ wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki BNPP Polska, a BNPP Polska zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę BGŻ. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ w wyniku emisji Akcji Połączeniowych zostanie dokonany w tym samym dniu.

Połączony Bank będzie prowadził działalność pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 506 § 2 i § 4 KSH, celem realizacji Połączenia Walne Zgromadzenia BGŻ oraz BNPP Polska podejmą określone uchwały, a w szczególności uchwały o zatwierdzeniu Planu Połączenia oraz o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany w statucie BGŻ w związku z Połączeniem.

Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym: (i) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) ("Prawo Bankowe”); (ii) zezwolenia KNF na zmiany statutu BGŻ na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego; (iii) decyzji KNF o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382); oraz (iv) innych zgód i zezwoleń wskazanych w punkcie 4.2 Planu Połączenia.

W związku z powyższym BGŻ w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:

1. Plan Połączenia wraz z następującymi załącznikami zgodnie z art. 499 § 2 KSH:

• Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia BGŻ w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ oraz zmiany statutu BGŻ;

• Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia BNPP Polska w sprawie Połączenia;

• Projektem zmian w statucie BGŻ;

• Dokumentem określającym wartość majątku BNPP Polska na dzień 30 września 2014 r.;

• Dokumentem określającym wartość majątku BGŻ na dzień 30 września 2014 r.

Załączniki do Planu Połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, nie zostały dołączone do Planu Połączenia z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

2. Sprawozdanie Zarządu BGŻ z dnia 10 października 2014 r., sporządzone zgodnie z art. 501 KSH, uzasadniające połączenie BGŻ z BNPP Polska.

3. Opinię PwC Polska Sp. z o.o. potwierdzającą, że z punktu widzenia akcjonariuszy BGŻ, w ujęciu finansowym, zaproponowany parytet wymiany akcji został ustalony godziwie (fairness opinion).

Jednocześnie informujemy, że BGŻ oraz BNPP Polska wystąpią do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem sporządzenia opinii zgodnie z art. 503 § 1 KSH. Po jej otrzymaniu BGŻ opublikuje w formie raportu bieżącego treść powyższej opinii.

Decyzja o Połączeniu jest wynikiem realizacji zobowiązań przyjętych przez Grupę BNP PARIBAS wobec KNF.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity:Dz. U. z 2014 r., poz 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-10 Geert Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-10-10 Witold Okarma Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »