Reklama

MOJ (MOJ): Uzupełnienie do RB-13/2010 - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MOJ S.A. realizując zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych praktykach spolek notowanych na GPW w uzupełnieniu do Raportu bieżącego nr 13/2010 podaje poniżej informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej :

Andrzej Bik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Andrzej Bik.

Pan Andrzej Bik - 40 lat, posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Reklama

- Pan Andrzej Bik pracował kolejno:

- od lipca 2006 roku (i nadal) w przedsiębiorstwie Sieniawa-Ciepłownie Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu.

- od lipca 2005 roku (i nadal) w Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu,

- od 2 marca 2002 roku do nadal w przedsiębiorstwie Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach, jako Doradca Zarządu ds. Marketingu i Strategii,

- od 1 marca 2002 roku do nadal w spółce MOJ S.A., jako Członek Zespołu Doradców Zarządu,

- od 1995 roku do maja 2007 w przedsiębiorstwie TRADIMEX Sp. z o.o.(Karbon 2 Sp. zo. o. )

jako Prezes Zarządu,

Pan Andrzej Bik jest również członkiem Rady Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego oraz członkiem Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Pan Andrzej Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta.

Według złożonego oświadczenia , pan Andrzej Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużnikó Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sebastian Czypionka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Sebastian Czypionka.

Pan Sebastian Czypionka - 66 lata, posiada wykształcenie wyższe, (dr nauk technicznych): ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej.

Pan Sebastian Czypionka pracował kolejno:

- w latach 2008 - 2009 -Fincon Advicer.

- w latach 2007 - 2008 - FAST-Trade Czechy,

- w latach 2000-2007 - Perfekt Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu.

- w latach 1999 - 2000 - PKO BP S.A. Oddział Regionalny Katowice - Ekspert ds. podmiotów gospodarczych,

- w latach 1995 - 1998 - Węglokoks S.A. - Prezes Zarząd - Dyrektor Naczelny,

- w latach 1992- 1995 - PPUH "Garkat" sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu,

- w latach 1969 do 1992 - Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach początkowo: Asystent w Instytucie Techniki Eksploatacji Złóż, następnie Adiunkt, a w ostatnim okresie Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauczania i Wychowania,

Pan Sebastian Czypionka nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta.

Według złożonego oświadczenia , pan Sebastian Czypionka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Jarosz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pan Marcin Jarosz.

Pan Marcin Jarosz - 69 lat, posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. - w zakresie technicznej eksploatacji złóż): ukończył studia na Politechnice Śląskiej.

Pan Marcin Jarosz kolejno pracował:

- w latach od 1998 do 2003 r. - samodzielny pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w spółce Poltruck Sp. z o.o. oraz w Zakładzie Pracy Chronionej Biurotech sp. z o.o.

- w latach od 1978 do 1997 - Katowicki Holding Węglowy S.A. kolejno jako: Kierownik Robót Górniczych, Główny Inżynier Górniczy oraz Naczelny Inżynier Kopalni. W Kopalni Węgla Kamiennego Śląsk pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Kopalni,

- w latach od 1963 do 1977 - Kopalna Węgla Kamiennego "Szombierki" początkowo jako nadgórnik, następnie jako sztygar, Kierownik Robót Górniczych, Główny Inżynier Górniczy oraz Naczelny Inżynier Kopalni,

W latach 1993 do 1995 pan Marcin Jarosz był członkiem Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie oraz członkiem resortowej Komisji ds. zagrożeń metanowych oraz wyrzutów gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych.

Pan Marcin Jarosz nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta.

Według złożonego oświadczenia , pan Marcin Jarosz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Maksymilian Klank - Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Maksymilian Klank

Pan Maksymilian Klank - 56 lat, posiada wykształcenie wyższe, doktora nauk technicznych w dyscyplinie Górnictwo o specjalności Ekonomika przemysłu wydobywczego nadany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, ponadto ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe:

- w zakresie prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,

- Likwidator i syndyk masy upadłości- Polska Fundacja Promocji Kadr ,Ośrodek Śląski w Bytomiu

Delegatura Katowicka Ministerstwa Skarbu Państwa 1997 ;

- IFG - Instytut Francais de Gestion,

- Kopenhaga Certyfikat de fin D. Etndes,

- Controling - zwiększanie rentowności przedsiębiorstwa,

- Studium doradcy podatkowego - International Movie Productions Poland LTD.M.W."Rafin"

- kurs kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa- wpis pod nr.387/94

Ministerstwa Przemysłu i Handlu,

- I stopień specjalizacji zawodowej ekonomisty w dziedzinie finanse - wpis do rejestru pod nr 210

Zarządu Głównego PTE,

- Studium Zarządzania TNOiK Katowice.

Pan Maksymilian Klank pracował kolejno:

- w latach od 1979 do 1993 - Kopalnia Węgla Kamiennego "Niwka-Modrzejów" kolejno na stanowiskach: stażysty, starszego specjalisty ekonomicznego, starszego inspektora kontroli zarobków, Kierownika Działu Kontroli i Rozliczeń Płac, Zastępcy Głównego Księgowego, Głównego Księgowego,

- w latach od 1993 do 2003 - Katowicki Holding Węglowy S.A. gdzie pełnił funkcje: Dyrektora Zespołu Finansowego-Głównego Księgowego, Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, a od roku 2001 - Prezesa Zarządu,

- w latach 2003-2006 - Kompania Węglowa S.A. - Prezes Zarządu,

- od 29.11.2006 r. do nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Strategii i Planowania a od 02.01.2007 r. Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego,

- od 18.06.2010 r. do nadal - Prezes Zarządu KBP Becker - Pruente GmbH z siedziba w Datein.

Stowarzyszenia i organizacje zawodowe :

- od 01.02.2009 r. do nadal - Wice Prezydent EUROCOOAL (European Association for Coal and

Lignite w Brukseli,

- od 01.02.2007 r. do 31.01.2009 r. - Prezydent EUROCOOAL,

- od 21.06.2006 r. do nadal - Członek Rady Konsultacyjnej Konfederacji Pracodawców Polskich,

- od 13.09.2005 r. do 20.06.2006 r. - Wice Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich,

- od.07.01.2008 r. do nadal - Członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy przy WUG w Katowicach.

Pan Maksymilian Klank nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta.

Według złożonego oświadczenia , pan Maksymilian Klank nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kazimierz Bik - Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Kazimierz Bik

Pan Kazimierz Bik - 49 lat, posiada wykształcenie wyższe , magisterskie - Politechnika Śląska w Gliwicach

Kierunek : Instytut Transportu ,specjalność : Eksploatacja i utrzymanie pojazdów .Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingu w Rzeszowie - Zarządzanie firmą.

Przebieg pracy zawodowej / zajmowane stanowiska :

1993 do dziś - właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "BIBMOT" BIK

Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu .

1988 - 1993 - mistrz zmianowy i specjalista d/s gwarancji w PP Polmozbyt Rzeszów

- Stacja Usługowo-Handlowa Nr 17 w Mielcu,

Pan Kazimierz Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta.

Według złożonego oświadczenia , pan Kazimierz Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Andrzej Kosecki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »