ARCUS (ARC): Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Arcus S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arcus S.A. uzupełnienia treść raportu bieżącego 25/2008 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w składzie rady Nadzorczej Emitenta. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2008, na mocy Uchwały nr 19,

w skład Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby:

Imię i nazwisko: Marek Czeredys jako Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dotychczasowa funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Reklama

Pan Marek Czeredys ma 54 lata i posiada wykształcenie wyższe zdobyte w 1978r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Rolniczej w Warszawie na Wydziale Weterynaryjnym. Pan Marek Czeredys posiada tytuł lekarza weterynarii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Państwowym Zakładzie Leczenia Zwierząt w Radzyminie, gdzie przez 9 lat pracował na stanowisku ordynatora. W 1987r. Pan Marek Czeredys przystąpił jako wspólnik do spółki ARCUS Sp. z o.o. i objął funkcję Dyrektora Handlowego. W styczniu 1992r. Pan Marek Czeredys zajął stanowisko Prezesa Zarządu Arcus Sp. z o.o. W roku 1999 objął 100% udziałów w firmie. Marek Czeredys był wieloletnim Prezesem spółki Arcus (na początku sp. z o.o., obecnie spółki akcyjnej), a obecnie zasiada w jej Radzie Nadzorczej i jest posiadaczem 61,67% akcji Spółki. Ponadto Pan Marek Czeredys jest Członkiem RN i udziałowcem spółki Inforsys S.A., ZD IŻ Mełno Sp. z o.o. w Mełnie, udziałowcem Grupy BCG Sp. z o.o. z Warszawy, INF-Invest Sp. z o.o. z Warszawy oraz Sucha Dolina Sp. z o.o. z Piwnicznej Zdroju. Pan Marek Czeredys nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Imię i nazwisko: Leon Stanisław Komornicki jako Członek Rady Nadzorczej

Dotychczasowa funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Leon Stanisław Komornicki nie jest pracownikiem Emitenta. Pan Komornicki jest emerytowanym żołnierzem zawodowym. Pan Komornicki jest Doradcą Zarządu NOMA-2 Sp. z o.o. w Katowicach, prowadzącej auto salon Volkswagena i Audi, specjalizującej się w świadczeniu usług leasingowych oraz projektowaniu i montażu elektronicznych, a także Doradcą Zarządu KERATRONIK Sp. z o.o., specjalizującej się w produkcji samochodowych systemów zabezpieczeń. Zgodnie z oświadczeniem Pana Leona Komornickiego, poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, nie wykonuje On żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Leon Stanisław Komornicki nie posiada akcji Emitenta ani udziałów bądź akcji w innych spółkach.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Leona Stanisława Komornickiego nie występują żadne powiązania o charakterze rodzinnym pomiędzy jego osobą, a Członkami Zarządu Emitenta, osobami zarządzającymi wyższego szczebla oraz pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Komornicki ma 61 lat i posiada wykształcenie wyższe wojskowe zdobyte w 1968r. w Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (I stopnia) oraz w Akademii Wojsk Pancernych w Moskwie (II stopnia) - 1977r. Pan Komornicki swoje wykształcenie wojskowe zdobył na kierunku Dowódcy Sztabowego i posiada tytuł dyplomowanego oficera.

Pan Komornicki swoją karierę zawodową rozpoczął w 1968r. przez 30 lat pełniąc służbę wojskową. W 1998r. piastując funkcję Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz generała brygady zdecydował się na odejście ze służby.

W latach 1998 - 1999 Pan Komornicki pełnił funkcję Dyrektora ds. marketingu w Przedstawicielstwie przemysłu obronnego Szwecji w Polsce. Od 1999 do 2001r. Pan Komornicki zatrudniony był w firmach Forums Polska Sp. z o.o., Hydro Lenna Sp. z o.o., jako Doradca Prezesa Zarządu, oraz w DataCenters S.A. jako konsultant. Pan Komornicki zasiadał również w Radzie Nadzorczej Lumena S.A..

W latach 2002 - 2003 Pan Komornicki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Uniconsult Sp. z o.o., a w latach 2003 - 2005 funkcję doradcy, a następnie Wiceprezesa w UMO Sp. z o.o. Od 2005r. Pan Komornicki pełni funkcję Doradcy Zarządu NOMA-2 Sp. z o.o. w Katowicach, a od 2006r. również Doradcy Zarządu KERATRONIK Sp. z o.o. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie Biatel S.A.

Pan Leon Komornicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Leon Komornicki nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Leon Komornicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Imię i nazwisko: Sławomir Jakszuk jako Członek Rady Nadzorczej

Dotychczasowa funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta: nie związany

Pan Sławomir Jakszuk ma 44 lata. Posiada wykształcenie prawnicze. W 1990 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, w 1997 - Securities and Exchange Commission International Institute For Securities Market Development in Washington DC, w latach 2000- 2003- Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Do roku 1994 pracował w Banku Własności Pracowniczej S.A. w Biurze Operacji Kapitałowych. W latach 2002 - 2004 był wykładowcą w zakresie prawa handlowego i prawa cywilnego na Wydziale Zarządzania UW oraz w OLYMPUS Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego. Od roku 1994 do 2007 pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako: Wicedyrektor Działu Prawnego, członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełdowych, sędzia stałego sądu polubownego przy GPW - Sądu Giełdowego. Od 2007 do chwili obecnej jest radcą prawnym w kancelarii prawnej Prof. Wierzbowski Radcowie Prawni Sp. Partnerska. Od maja 2008 piastuje również funkcję Prezesa Zarządu NORDKAPP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w organizacji. Pan Sławomir Jakszuk jest żonaty i ma jedno dziecko.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Sławomira Jakszuka nie występują żadne powiązania o charakterze rodzinnym pomiędzy jego osobą, a Członkami Zarządu Emitenta, osobami zarządzającymi wyższego szczebla oraz pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Sławomir Jakszuk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Sławomir Jakszuk nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Sławomir Jakszuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS."

Imię i nazwisko: Michał Słoniewski jako Członek Rady Nadzorczej

Dotychczasowa funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Michał Słoniewski zatrudniony jest w Olimpijskim Biurze Podróży Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Pan Słoniewski jest także Prezesem Zarządu PDK S.A., Prezesem Zarządu Centrum Edukacji Turystycznej Sp. z o.o. oraz Spalskiego Centrum Rozwoju Turystyki "Spa-Invest" Sp. z o.o. Dodatkowo od 2 stycznia 2007r. Pan Słoniewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej podmiotu powiązanego w stosunku do Emitenta - Inforsys S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Słoniewskiego, oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podmiotu powiązanego w stosunku do Emitenta - Inforsys S.A., Pan Michał Słoniewski nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Michał Słoniewski nie posiada akcji Emitenta. Pan Michał Słoniewski jest wspólnikiem Olimpijskiego Biura Podróży Sp. z o.o., w której posiada 51 udziałów, stanowiących 51% kapitału zakładowego i dających 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, Centrum Edukacji Turystycznej Sp. z o.o., w której posiada 200 udziałów, stanowiących 16,6% kapitału zakładowego i dających 16,6% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, Wilga Club Sp. z o.o., w której posiada 42 udziały, stanowiące 33,3% kapitału zakładowego i dające 33,3% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, Winduga Sp. z o.o., w której posiada 50 udziałów, stanowiących 50% kapitału zakładowego i dajacych 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, Spalskie Centrum Rozwoju Turystyki SPA-INVEST Sp. z o.o., w której posiada 1 011 udziałów, stanowiących 28,6% kapitału zakładowego i dających 28,6% głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz Max s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, w której Pan Słoniewski jest posiadaczem połowy wkładu.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Słoniewskiego nie występują żadne powiązania o charakterze rodzinnym pomiędzy jego osobą, a Członkami Zarządu Emitenta, osobami zarządzającymi wyższego szczebla oraz pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Michał Słoniewski ma 55 lat i posiada wykształcenie wyższe zdobyte w 1976r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek wychowanie fizyczne. Pan Słoniewski posiada tytuł magistra wychowania fizycznego, a od 1983r. tytuł doktora nauk o wychowaniu fizycznym.

Pan Michał Słoniewski posiada ponad 30-letni staż pracy zawodowej m.in. na wyższych uczelniach, a od 1995r. piastuje stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz jest Prezesem Zarządu Centrum Edukacji Turystycznej Sp. z o.o., Dyrektorem Olimpijskiego Biura Podróży Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Turystyki, Prezesem Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale oraz członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej. Pan Słoniewski w trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej był również współorganizatorem wielu imprez sportowych, także rangi Mistrzostw Europy i Świata. Od 28 kwietnia 2003 r. do 26 lutego 2006 r. Pan Słoniewski był Członkiem Rady Nadzorczej MUZA S.A., a od 5 czerwca 2002r. do 14 kwietnia 2006r. - Członkiem Rady Nadzorczej Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Pan Michał Słoniewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Michał Słoniewski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Słoniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Imię i nazwisko: Tadeusz Janusiewicz jako Członek Rady Nadzorczej

Dotychczasowa funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Janusiewicz nie jest pracownikiem Emitenta. Pan Tadeusz Janusiewicz ma 63 lata i posiada wykształcenie wyższe zdobyte w 1969r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunki geograficzno-biologicznym. Zgodnie z oświadczeniem Pana Tadeusza Janusiewicza, poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Tadeusz Janusiewicz nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Tadeusz Janusiewicz nie posiada akcji Emitenta ani udziałów bądź akcji w innych spółkach.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Tadeusza Janusiewicza nie występują żadne powiązania o charakterze rodzinnym pomiędzy jego osobą, a Członkami Zarządu Emitenta, osobami zarządzającymi wyższego szczebla oraz pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Tadeusz Janusiewicz rozpoczął swoją karierę zawodową w 1962r. jako ekonomista w Zakładzie Przemysłu Drzewnego a w latach 1964 - 1969 prowadził naukę na studiach. W latach 1969 -1975 Pan Tadeusz Janusiewicz pracował w ZSP, początkowo w Radzie Okręgowej, a następnie w Radzie Naczelnej. W latach 1975 - 1980 Pan Tadeusz Janusiewicz pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Studenckich Spółdzielni Pracy, a w latach 1980 - 1983 funkcję Dyrektora Biura Centralnego Związku Spółdzielni Pracy.

W latach 1983 - 1989 Pan Tadeusz Janusiewicz zatrudniony był jako Dyrektor Gabinetu Dyrektora Generalnego w Komisji Planowania przez Radzie Ministrów, a w 1989 r. rozpoczął pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym na stanowisku Dyrektora Generalnego. W latach 1992 - 1993 Pan Janusiewicz piastował funkcję Dyrektora ds. Rozwoju w Nowa Europa Sp. z o.o., a w latach 1994 - 1996 funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Kancelarii Sejmu. W 1996r. Pan Janusiewicz powrócił do pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie do 2006r. pełnił funkcję Wiceprezesa. Obecnie na emeryturze.

Pan Tadeusz Janusiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Tadeusz Janusiewicz jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej Inforsys S.A.. Pan Tadeusz Janusiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt 22
Bartłomiej Żebrowski - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »