Reklama

FERRUM (FER): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku. - raport 79

Raport bieżący nr 79/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku oraz mając na uwadze, iż nie upłynął termin, o którym mowa w art. 402(1) § 2 KSH, Zarząd "FERRUM" S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2012 r. podjął decyzję zaś w dniu dzisiejszym uzyskał akceptację rady Nadzorczej Spółki o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku.

Uzupełnienie dokonywane jest poprzez dodanie po punkcie 23 proponowanego w dacie 16 lutego 2012 r. porządku obrad, nowego punktu porządku obrad o nr 24 w brzmieniu: "Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży". Tym samym następuje zmiana numeracji zaproponowanego w dniu 16 lutego 2012 r. porządku obrad w ten sposób, że każdy punkt porządku obrad począwszy od dotychczasowego punktu o nr 24 zwiększa się o jeden.

Poniżej Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje pełne brzmienie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 9 maja 2012 r. Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A., uwzględniające zmiany, o których mowa powyżej.

Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Spółka), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych i art. 22 ust. 22.2 Statutu Spółki oraz wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2012 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

10. Rozpatrzenie Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

11. Rozpatrzenie Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

12. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2011 rok oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.

14. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.

15. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej realizacji skupu akcji własnych.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok.

21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księga wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji "umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości", o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011.

26. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie.

27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi.

28. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

29. Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,

30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 9 maja 2012roku, posiadają prawo do:

1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

2/ zgłaszania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4/ uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania praw głosu z akcji. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza instrukcji pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie; powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl;

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku, zgodnie z art.406[1] §1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 23 kwietnia 2012 roku.

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje ponadto, że:

1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 9 maja 2012 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

2/ nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406[1] §1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki "FERRUM" S.A w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 406[3] § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 16 lutego 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 24 kwietnia 2012 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, "FERRUM" S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 4, 7, 8 maja 2012 roku Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku, mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A., które zostało zwołane na dzień 9 maja 2012 roku, Spółka udostępnia na stronie internetowej pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów."

Jednocześnie Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 38 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] przekazuje poniżej treść projektu uchwały do uzupełnionego w brzmieniu powyżej punktu porządku obrad nr 24:

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 24

UCHWAŁA NR ...../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie przekroczy 10 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,

b) łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału,

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,

d) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od dnia powzięcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od tej daty,

e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych.

3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą pochodziły wyłącznie z własnych środków Spółki.

4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej:

a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. d,

albo

b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

§ 2

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki jest upoważniony do nabywania akcji własnych zakupionych na podstawie niniejszej Uchwały, za cenę nie niższą niż 1 grosz (słownie: jeden grosz).

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki podejmie decyzję co do umorzenia akcji własnych, bądź o dalszej ich odsprzedaży. W przypadku podjęcia decyzji co do umorzenia akcji własnych, Zarząd zwoła w ciągu 14 dni od zakończenia skupu akcji własnych Walne Zgromadzenia w celu podjęcia odpowiednich uchwał.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełną treść projektów uchwał, z uwzględnieniem projektu uchwały do punktu porządku obrad uzupełnionego w dniu dzisiejszym, Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie Spółka informuje, że dokumenty, o których mowa w punktach 8-11 i 16-19 planowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. odpowiednio: Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku oraz Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, zostały opublikowane w dniu 20 marca 2012 r. i znajdują się na tronie Emitenta [http://www.ferrum.com.pl/pl/gielda/raporty/raporty_okresowe.html]

Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu dokumenty, o których mowa w pkt 12 i 13 planowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. odpowiednio: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2011 rok jak również Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są również na stronie Emitenta: http://www.ferrum.com.pl/pl/gielda/spolka/rada_nadzorcza.html

Załączniki:

Plik;Opis

Treść projektów uchwał ZWZA na dzień 9 maja 2012 roku .pdf;Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników Spółki i GK oraz sprawozdań Zarządu z działalnosci Spółki i GK FERRUM za rok 2011.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalnosci w roku 2011 2.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w roku 2011


Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Ferrum SA | 9 maja | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »