Reklama

IMPEXMET (IPX): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. ("Spółka”) informuje, iż do Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku, następujących punktów:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. dodane na wniosek Akcjonariusza:

Ad. 1.

(Projekt)

Uchwała Nr .............

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),

- pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych),

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 2.

(Projekt)

Uchwała Nr .............

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki

o treści dotychczasowej:

11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,

na następujące:

11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy KRS.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Impexmetal S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 8/2015 w dniu 1 kwietnia 2015 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 15 o treści:

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. Dodaje się punkt 16 o treści:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

3. Dotychczasowy punkt 15 oznacza się jako 17.

W związku z zaproponowaną przez Akcjonariusza zmianę § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki:

11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,

Mając na uwadze powyższe uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2014.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2014.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2014.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2014.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.

11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku

12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2015 w dniu1 kwietnia 2015 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-09Małgorzata IwanejkoPrezes Zarządu
2015-04-09Jan WoźniakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »