Reklama

ELQ (ELQ): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Clean Technologies S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2015 r. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Clean Technologies Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 03 sierpnia 2015 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktów dotyczących podjęcia uchwał w poniższych sprawach:

- zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

Reklama

Pełna treść porządku obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Podjęcie uchwały w sprawie

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,

d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014,

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,

f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

g) w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej;

h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

6) Wolne wnioski;

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe proponowane zmiany Statutu Spółki:

Proponuje się dodanie § 3a Statutu Spółki o następującej treści:

"§ 3a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”

W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03 sierpnia 2015 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-09Mariusz ChłopekPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »