MANGATA (MGT): Uzupełnienie projektów uchwał. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej uzupełniając treść opublikowanych wcześniej projektów uchwał przekazuje ponownie projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2011 roku wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2010 rok.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

1.Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana """

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""..

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1.Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie """"""""""""

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się". ""..

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1.Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 23 maja 2011 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 15.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się". ""..

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 116 294 tys. zł;

- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 836 tys. zł;

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 910 tys. zł;

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 787 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się" ""...

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się". ""..

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§ 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się". ""..

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 171 650 tys. zł;

- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 515 tys. zł;

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5 608 tys. zł;

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1810 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 3 836 tys. złotych w całości na kapitał zapasowy.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""..

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""......

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""".

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""....

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: Zmiany uchwał nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2011.

1.Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wprowadza zmianę w uchwale nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29.06.2011 roku w ten sposób, że w pozycji zysku netto w miejsce wartości w wysokości 3 426 tys. zł wprowadza się wartość zysku netto w wysokości 3 462 tys. zł.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

Uzasadnienie projektów uchwał:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w siedzibie Spółki.

Przedstawione projekty uchwały o numerach od 1 do 16 to uchwały o charakterze porządkowym i formalnym oraz typowe uchwały podejmowane w toku obrad przez coroczne zwyczajne walne zgromadzenia spółek na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

Uchwała nr 17 w sprawie zmiany uchwał nr 4 i 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy z dnia 29.06.2010 roku ma na celu poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na przestawieniu cyfr w pozycji zysku netto gdzie zamiast 3 426 tys. zł powinno być 3 462 tys. zł.

Załączniki:

Plik;Opis
Leszek Jurasz - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Zetkama SA | Emitent | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »