BIPROMET (BPM): Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2010, dotyczącego powołania Członków Rady Nadzorczej - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r, w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] i w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia 2 lipca 2010r. Zarząd Bipromet S.A. informuje, iż wpłynęły do Spółki oświadczenia i życiorysy zawodowe osób powołanych na członków Rady Nadzorczej. Zarząd przekazuje informacje dotyczące osób powołanych w dniu 2 lipca 2010 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.:

Reklama

Pan Artur Więznowski

Wykształcenie:

1996r - tytuł doktora nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

1993r - Intensive Programme in Business Management (Limburg Business School, Belgia, studia dzienne).

1991r - wyższe - magister ekonomii, ekonomika i organizacja produkcji (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);

Dodatkowe umiejętności i uprawnienia: kursy z zakresu Nauk Informatycznych, nauczania uniwersyteckiego oraz nauczania dorosłych, egzamin ze szkolenia podstawowego BHP dla pracodawców (2009), kurs "liderzy zarządzania zmianami", Summer School in Economics (University of Massachusetts oraz Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1996).

Doświadczenie zawodowe:

1990 - 1997 asystent na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

1991 - Best Impex sp. z o.o.- specjalista ds. marketingu

1993 - 1995 Konsultant OBNiU Economicus

1995 - 1996 Specjalista ds. Analiz ZPO Gryfex SA

1995 - 1996 Kierownik ekonomiczny OBNiU Economicus

1997 - nadal - adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1996 - 2002 wiceprezes, dyrektor ds. administracji i finansów Aquakonrad SA

2003 - 2005 członek zarządu, dyrektor finansowy ZL Orzeł SA

2005 - 2009 doradca zarządu JZO sp. z o.o.

2007 - członek rady nadzorczej ZL Orzeł SA

2007 - 2008 - członek rady nadzorczej Finepharm sp. z o.o.

2007 - 2008 - członek rady nadzorczej FD Kowary SA

2009 - Pełnomocnik Zarządu KGHM PM SA, Główny Specjalista ds. ekonomiczno - administracyjnych O/HM Legnica,

2009 - nadal - Pełnomocnik Zarządu KGHM PM SA, dyrektor O/HM Legnica,

Pan Artur Więznowski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Więznowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Leszek Mierzwa

Wykształcenie:

mgr inż. -AGH Kraków, kierunek: Górnictwo i Geologia;

MBA Intl - St. Gallen Business School ( Szwajcaria)/ UE Kraków;

Kurs dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - egzamin.

Doświadczenie zawodowe:

1982-1990 - Specjalista, główny specjalista w OBRGSChem CHEMKOP, Kraków; m.in. udział w pracach zespołu przygotowującego strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne "Podziemny Magazyn Gazu w Mogilnie"

1990-1993 - Project manager w Sulphurquest of Poland LTD., firmie zagranicznej w Warszawie, członek zespołu ekspertów przygotowującego projekt inwestycyjny " Kopalnia Siarki - Basznia II";

1994-1997 - główny specjalista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie - m.in. prace studialne i projektowe dot. podziemnego magazynowania gazowych i ciekłych węglowodorów w Polsce, współwłaściciel niezależnego biura konsultingowo - inżynierskiego PRO-FILE w Krakowie, współpraca z Agencją Rozwoju Regionu Krakowskiego S.A.;

1997-1999 - Manager w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. w Warszawie - nadzór właścicielski nad powierzonymi Spółkami portfelowymi - członek Rad Nadzorczych spółek portfelowych;

1999-2002 - Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego - dyrektor wykonawczy w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;

2002-2004 - Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego w Iberia Motor Company SA w Warszawie - firma zagraniczna branży motoryzacyjnej;

2004-2006 - Członek Zarządu Auto Marketing Sp. Z o.o. w Warszawie ( usługi finansowo-księgowe, doradcze, controlling właścicielski dla spółek Grupy Iberia Motor)

od 05.2006 - Dyrektor Generalny ds. Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie ( od 02.2010 - Dyrektor Naczelny);

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zanam-Legmet Sp. Z o.o. w Polkowicach;

Członek Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. we Wrocławiu.

Pan Leszek Mierzwa zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Leszek Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pani Monika Hardygóra

Wykształcenie:

1974 - mgr inż. górnik - Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej,

1977 - doktor nauk technicznych - Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,

1989 - doktor habilitowany - Wydział Nauk Technicznych Akademii Górniczej we Freibergu, Niemcy,

1997 - profesor nauk technicznych - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Wydziału Górniczego AGH,

2002 - profesor zwyczajny.

Działalność naukowa:

- Systemy transportowe we wszystkich typach kopalń, ze szczególnym uwzględnienie transportu przenośnikowego,

- Projektowanie i obliczenia systemów transportu poziomego i pionowego stosowanego w górnictwie,

- Teoretyczne i eksperymentalne badania taśm przenośnikowych i ich połączeń,

- Racjonalne metody doboru taśm przenośnikowych,

- Górnictwo zagraniczne, technologie eksploatacji,

- Organizator akredytowanego Laboratorium Transportu Taśmowego.

Doświadczenia w działalności dydaktycznej - 35 lat pracy dydaktycznej na Politechnice Wrocławskiej, wykłady prowadzone na uniwersytetach Niemiec, Australii, Włoch.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1977 roku zatrudniona w Politechnice Wrocławskiej - przebieg pracy zawodowej:

1977- 1989 Adiunkt w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,

1995 - 2002 Kierownik Zakładu Systemów Maszynowych Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,

1993 - 1996 Dyrektor Instytutu Górnictwa,

1996 - 2002 Dziekan Wydziału Górniczego,

2005 - 2008 Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

1989 - Specjalista w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" - uzyskane zatwierdzenia - zatwierdzenia dozoru górniczego.

1982/83 - Roczny staż naukowy w Instytucie Transportu i Maszyn Górniczych Uniwersytetu w Hanowerze, Niemcy.

1992 - Roczny staż badawczy w Institute of Bulk Material Handling the University of Newcastle (Australia),

Obecne zatrudnienie:

Prezes Zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo- Projektowe

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii - profesor zwyczajny.

Pani Monika Hardygóra zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Monika Hardygóra nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Antoni Tajduś

Wykształcenie:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Górniczy (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

1973 - magister inżynier

1977 - doktor nauk technicznych

1990 - doktor hab. nauk technicznych

1998 - profesor nauk technicznych

Doświadczenie zawodowe:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1973 - 1978 asystent

1978 - 1990 adiunkt

1990 profesor nadzwyczajny

2003 profesor zwyczajny

- Członek Rady Nadzorczej KWK "Grodziec" Sp. z o.o. (1996 -1997),

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego (1998 - 2000),

- Członek Rady Doradczej i Konsultacyjnej w zakresie zarządzania w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej (2001 - 2002),

- Członek Rady Nadzorczej Rybnickiej Spółki Węglowej (2001 -2003),

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. (2003 - 2006),

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BOT KWB Bełchatów S.A. (2008-2009)

- Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN,

- Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN,

- Wiceprzewodniczący Sekcji Górnictwa i Energetyki PAU,

- Członek Polskiego Komitetu Geotechniki,

- Członek Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie,

- Przewodniczący Komitetu Sterującego dla przygotowania zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego,

- Członek Komisji ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym,

- Członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym,

- Członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał,

- Przewodniczący Rady Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa,

- Członek rady programowej kilku czasopism dotyczących górnictwa i budownictwa podziemnego i energetyki o zasięgu międzynarodowym,

- Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,

- Członek Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji powołanej przez Ministra Gospodarki,

- Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A.,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia SA

Pan Antoni Tajduś zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Antoni Tajduś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Marek Leśniak

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe ekonomiczne - jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie - Wydział Zarządzania (studia w latach 1989-1994). W latach 1993-1997 pracował w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor s.c. jako Kierownik Działu Analiz oraz Kierownik Działu Obsługi Rynku Kapitałowego. Od 1995 roku do roku 2003 był pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe:

W okresie 1998-2004 r. pracował w Browarach Polskich Brok-Strzelec S.A., gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Od 1995 roku do roku 2003 był pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

- Prezes Zarządu Invest House S.A. w Krakowie od lipca 2005 roku do dnia dzisiejszego,

- Prezes Zarządu AD Polska Sp. z o.o. w Krakowie od lutego 2006 roku do dnia dzisiejszego,

- Prezes Zarządu Invest House Mazury Sp. z o.o. w Krakowie od kwietnia 2007 roku do dnia dzisiejszego,

- Prezes Zarządu Budostal - S.A. w Krakowie od lutego 2010 roku do dnia dzisiejszego,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Ożarów Sp. z o.o. w Sobowie od czerwca 2004 roku do dnia dzisiejszego,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Montotras S.A. w Dąbrowie Górniczej od lutego 2007 roku do dnia dzisiejszego,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Mosty Śląsk Sp. z o.o. w Katowicach od października 2009 roku do dnia dzisiejszego,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Piecexport S.A. w Dąbrowie Górniczej od maja 2008 roku do dnia dzisiejszego,

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dom Maklerski Capital Partners S.A. w Warszawie od grudnia 2005 roku do grudnia 2009 roku,

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w Warszawie od lutego 2006 roku do dnia dzisiejszego,

- Członek Rady Nadzorczej Bać-Pol S.A. w Rzeszowie od stycznia 2008 roku do dnia dzisiejszego,

- Członek Rady Nadzorczej Variant S.A. w Krakowie od kwietnia 1997 do marca 2000 roku i od lutego 2005 roku do dnia dzisiejszego,

- Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. od lipca 2008 roku do dnia dzisiejszego.

- Wiceprezes Rady Nadzorczej Bipromet S.A. od 2005 a od 2008 do 2010 Prezes Rady Nadzorczej bipromet S.A.

Pan Marek Leśniak jest Wiceprezesem Rady Nadzorczej spółki Capital Partners S.A. - akcjonariusza Bipromet S.A. dysponującym ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Marek Leśniak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Leśniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.
Tadeusz Baj - Prezes Zarządu
Krzysztof Kasprzyk - Prokurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »