Reklama

RCUNION (RCU): Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 26/2010

Raport bieżący nr 27/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W ramach uzupełnienia Raportu bieżącego nr 26/2010 Zarząd Spółki R&C Union S.A. przekazuje w treści Raportu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2010 roku i w załączniku formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu

30 czerwca 2010 roku, godz. 12.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku wraz z oceną sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wniosku co do pokrycia straty Spółki za 2009 rok oraz sytuacji Spółki

w 2009 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności R&C UNION S.A. za 2009 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego R&C UNION S.A. za 2009 rok.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Ad. 2 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Ad. 3 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Poznaniu, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków

w osobach: """"""" - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, """""""... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

Ad. 4 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki R&C UNION Spółka Akcyjna powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ..................................

Ad 6. porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2010 roku.

Ad. 8 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION Spółki Akcyjnej po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

Ad. 9 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION Spółki Akcyjnej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej

z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty w roku obrotowym 2009, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35.382.051,97 zł

3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4 340 598,09 zł

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 17.634 277,98 zł

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 6 701 506,52 zł

6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Ad. 10 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 398 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009 w 4.340.598,09 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem, 09/100 złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

Ad. 11 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

1) udzielić absolutorium Panu Piotrowi Mikołajczykowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;

2) udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Łapińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;

3) udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Oślizło z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 kwietnia 2009 roku.

Ad. 12 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

1) udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Łabędzkiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2010 roku,

2) udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Łapińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku,

3) udzielić absolutorium Panu Maksymilianowi Jaśkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku,

4) udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Musiał z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku,

5) udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kowlaczykowi z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,

6) udzielić absolutorium Panu Rafałowi Bator z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,

7) udzielić absolutorium Panu Jackowi Woźniakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,

8) udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Schabowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

9) udzielić absolutorium Panu Romualdowi Jaśkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,

10) udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Ostrowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R&C UNION Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianą klasyfikacji działalności wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności postanawia dostosować dotychczasowe oznaczenie przedmiotu działalności Spółki zawarte w Statucie Spółki i w tym celu uchyla dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

2) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

3) PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

4) PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,

5) PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,

6) PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

7) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

8) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

9) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

10) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

11) PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,

12) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

13) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

14) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

15) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

16) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

17) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

18) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

19) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

20) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,

21) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

22) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

23) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

24) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

25) PKD 74.10.Z -działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

26) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,

27) PKD 74.30.Z -Działalność związana z tłumaczeniami,

28) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli,

30) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

31) PKD 77.39.Z -Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

32) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

33) PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

34) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

35) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

36) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

37) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,

38) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

39) PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

40) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,

41) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,

42) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Ad. 14 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R&C UNION Spółka Akcyjna, niniejszym postanawia:

1) odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .........

2) powołać w skład Rady Nadzorczej Pana ..........

Załączniki:

Plik;Opis

Załączniki

Dokument.doc

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »