Reklama

ERGIS (EGS): Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ERGIS S.A. (Emitent), w uzupełnieniu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2018 rok, opublikowanego 18.04.2019 roku, przekazuje do wiadomości publicznej informacje określone w §70 ust. 6 pkt 5 lit. l oraz §71 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, które nie zostały wcześniej podane.

Reklama

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami kryteria niezależności spełniają członkowie Rady Nadzorczej:

• Tadeusz Iwanowski,

• Maciej Stańczuk,

• Waldemar Maj.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają:

• Waldemar Maj – absolwent Politechniki Warszawskiej i studiów MBA w Harvard Business School,

• Katarzyna Górska-Bednarska- absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Huddersfield University Business School, zdała egzaminy i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountant),

• Maciej Stańczuk – absolwent SPGPiS, Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Mannheim.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży przetwórstwa tworzyw sztucznych posiada:

• Waldemar Maj - absolwent Politechniki Warszawskiej, obronił doktorat z fizyki w Polskiej Akademii Nauk.

Uchwałą z dnia 11 września 2018 r. Komitet Audytu ERGIS S.A., po dokonaniu m.in. oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności zastosowanych w przepisach prawa, potwierdził zgodę na przeprowadzenie przez firmę audytorską Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o Sp. k. usługi rewizji finansowej, to jest przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień na dzień 30.06.2018 r., wyrażoną w rekomendacji Komitetu Audytu z dnia 23 listopada 2017 r.

W dniu 2 sierpnia 2017 roku Komitet Audytu ERGIS S.A. przyjął "Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych ERGIS S.A. i spółek z Grupy Kapitałowej ERGIS”. Polityka obowiązuje z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Komitet Audytu ERGIS S.A. w dniu 23 listopada 2017 r.

Główne założenia "Polityki”:

Powołania firmy audytorskiej, zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki ERGIS S.A., dokonuje Rada Nadzorcza po przedstawieniu przez Komitet Audytu rekomendacji. Komitet Audytu, przy sporządzaniu rekomendacji dla Rady Nadzorczej i Rada Nadzorcza - przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, biorą pod uwagę następujące kryteria:

1) doświadczenie firmy audytorskiej, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób bezpośrednio zaangażowanych w badanie sprawozdania finansowego,

2) wynagrodzenie proponowane przez firmę audytorską,

3) zakres terytorialny świadczonych usług, z uwzględnieniem krajów, w których działają podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ERGIS,

4) możliwość przeprowadzenia badania w terminach wskazanych przez ERGIS S.A.,

5) możliwość przeprowadzenia badania w okresie, na jaki przewiduje się zawarcie umowy,

6) znajomość branż, w jakich działa ERGIS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej ERGIS,

7) opinie rynkowe na temat firmy audytorskiej.

Członkowie Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej przy podejmowaniu decyzji kierują się bezstronnością i niezależnością. Pierwsza umowa na badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie będzie przekraczać 5 lat. Kluczowy biegły rewident nie będzie przeprowadzać badania ustawowego przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident będzie mógł ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Zgodnie z głównymi założeniami "Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem” w ERGIS S.A. przyjmuje się jako zasadę, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych na rzecz ERGIS S.A. lub jednostek przez nią kontrolowanych na terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, nie będą zlecane firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie, podmiotom powiązanym z tą firmą audytorską oraz członkom sieci audytorskiej w następujących okresach:

1) w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania oraz

2) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w pkt 1).

Zlecenie przez ERGIS S.A. firmie audytorskiej lub jednostce prze nią kontrolowanej na terytorium Unii Europejskiej usługi niebędącej badaniem sprawozdań finansowych, podmiotom powiązanym z tą firmą audytorską oraz członkom sieci audytorskiej w okresach, o których mowa w ust.1 możliwe jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) zlecenie dotyczy usług dozwolonych (innych niż zabronione),

2) zachodzą szczególne potrzeby podmiotu zlecającego usługę (np. nie ma możliwości zlecenia usługi innemu podmiotowi niż przeprowadzającemu badanie lub podmiotowi z nim powiązanemu, przemawia za tym ważny interes podmiotu zlecającego),

3) Komitet Audytu ERGIS S.A. zatwierdzi zamiar zlecenia usługi, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności zastosowanych w przepisach prawa.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2018 r. nastąpił w 2017 r. w oparciu o procedury i kryteria obowiązujące na dzień wyboru.

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS S.A.:

• 12.04.2018 roku

• 09.05.2018 roku

• 11.09.2018 roku

• 13.12.2018 roku

W załączeniu Emitent przekazuje, uzupełnione o powyższe informacje, sprawozdania Zarządu Ergis z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu Ergis z działalności Grupy w 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki wskazane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2019-04-26Marek KapłuchaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »