Reklama

EUROCASH (EUR): Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Eurocash S.A. za 2018 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka”) uzupełnił Skonsolidowane oraz Jednostkowe Sprawozdania z Działalności Zarządu zawarte w opublikowanym w dniu 18 marca 2019 r. Skonsolidowanym oraz Jednostkowym Raporcie Rocznym za rok 2018.

W uzupełnieniu Jednostkowego Sprawozdania z Działalności Zarządu Spółka podaje do publicznej wiadomości:

1. Informację Zarządu, sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, o dokonaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. przez Radę Nadzorczą wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz procedurą wyboru firmy audytorskiej, wskazując, że:

Reklama

1.1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

1.2. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

1.3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

2. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, o następującej treści:

2.1. w Eurocash S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Eurocash S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2.2. funkcjonujący w Eurocash S.A. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

3. Ocena Rady Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018, sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, o następującej treści:

"Rada Nadzorcza Eurocash S.A. w oparciu o:

1) treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2018,

2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2018,

3) sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.,

4) spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej,

5) rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych,

dokonała pozytywnej oceny:

1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018,

2) sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2018,

3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018,

4) sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2018,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz zasadami (polityką) rachunkowości, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2018 roku zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest ono zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej Eurocash S.A. przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2018, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Spółki za powyższy rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018, w tym skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Spółki za powyższy rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, przedstawione sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018, zostały sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący.”

4. Informacje dotyczące Komitetu Audytu:

4.1. Następujący członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria niezależności: pani Alicja Kornasiewicz i pan Jacek Szwajcowski

4.2. Następujący Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

a) Pan Francisco José Valente Hipólito dos Santos ma wyższe wykształcenie ze specjalnością Zarządzanie w Biznesie. W 1984 r. ukończył studia na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa). Od 1999 r. do 2003 r. pełnił funkcję członka zarządu w Barclays Bank Portugal. W latach 2003 - 2006 kierował Działem Marketingu w Banco Espirito Santo, S.A., a od 2007 r. do 2011 r. był Dyrektorem w Dziale Oszczędności tego banku. W okresie 2011 r. - 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banco BEST S.A. Od początku 2013 r. objął w tym banku stanowisko Dyrektora Niezarządzającego, a także stanowisko Doradcy Zarządu do spraw międzynarodowych w Banco Espirito Santo S.A.

b) Pan Eduardo Aguinaga de Moraes (członek komitetu audytu do dnia 25 kwietnia 2018 r.) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Citicorp oraz Bank of Boston. Brał także udział w zakładaniu Comissão de Valores Mobiliários (brazylijskiej komisji papierów wartościowych). W latach 1982-1986 był dyrektorem finansowym w spółce St. Joe Minerals Corp. w Brazylii. Był także partnerem w Banku SRL, wiodącym brazylijskim banku inwestycyjnym. Od 1996 r. do 2002 r. Eduardo Aguinaga de Moraes był brazylijskim partnerem-rezydentem firmy Private Equity Fund TCW/LAEP LLP, i z tego tytułu pełnił funkcję członka zarządu lokalnych spółek portfelowych. W latach 2006-2008 zasiadał w Zarządzie LAEP INVESTMENTS LTD oraz był członkiem Rady Nadzorczej Parmalat Industrias de Alimentom LTD. Od 2006 r. Pan Eduardo Aguinaga de Moraes pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Cidade Jardim Materiais de Construcao, a od 2007 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Home Center Nordeste.

c) Pani Alicja Kornasiewicz – pełniąca funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od dnia 25 kwietnia 2018 r. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. Pani Alicja Kornasiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką Harvard Business School w Bostonie oraz Executive Management Programme INSEAD w Paryżu, posiada też uprawnienia biegłego rewidenta. Była pierwszym przedstawicielem z Europy Środkowo – Wschodniej w Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASC, członkiem Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

4.3. Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka:

Pan Jacek Szwajcowski - przedsiębiorca, założyciel i Prezes Zarządu Pelion Healthcare Group. Pelion Healthcare Group, dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna, prowadzi działalność od 24 lat. Dziś jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pan Jacek Szwajcowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i ma ponad 24 letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze farmaceutycznym. Pan Jacek Szwajcowski od 2001 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Od 2002 jest także członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu. W 2005 roku został członkiem międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders.

4.4. Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej:

Audytor wybierany jest w ramach przedłużenia obowiązującej umowy lub przetargu, w ramach którego ocena ofert odbywa się pod następującymi kryteriami:

a) zrozumienie biznesu, trendów oddziałujących na Spółkę – oferenci powinni opisać swoje postrzeganie branży FMCG (hurtu i detalu), bieżących kwestii wpływających na Spółkę w zakresie konkurencyjności, sprawozdawczości oraz rozwiązań prawnych i podatkowych oraz przedstawić mapę ryzyk audytowych;

b) doświadczenie w usługach audytowych i nie-audytowych dla firm z branży FMCG;

c) doświadczenie w badaniu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (preferowane WIG20), znajomość standardów ładu korporacyjnego i raportowania spółek giełdowych;

d) ludzie - członkowie zespołów audytora powinni być ekspertami w swojej dziedzinie, mieć dostęp do wiedzy technicznej, być zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami w ramach IFRS etc. (oferenci powinni przedstawić dokładne CV liderów i członków zespołów);

e) organizacja – oferent musi być w stanie zaspokoić potrzeby Spółki – posiadać odpowiedni zasięg i zasoby, aby przeprowadzić badanie (biura na terenie Polski, przygotowanie do współpracy z międzynarodowym Zarządem i Radą Nadzorczą etc.);

f) niezależność – oferent powinien przedstawić szczegółowy opis zleceń zrealizowanych dla Spółki oraz firm z branży FMCG;

g) podejście do badania – czy odpowiada potrzebom firmy i daje wartość dodaną (czego oczekuje się od audytora);

h) możliwość dostępu Spółki do wyspecjalizowanych zespołów branżowych audytora oraz skorzystania z wiedzy ekspertów w danej branży;

i) wynagrodzenie.

Audytor tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. przeprowadził badanie sprawozdań Spółki za 2018 r. w następstwie wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą Eurocash S.A. na podstawie § 14 pkt 2 statutu Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 r. Audytor spełnia warunki i kryteria wyboru. W opinii Komitetu Audytu audytor Spółki, z uwagi na fakt, iż nie ma innych powiązań biznesowych ze Spółką, może wypełniać swoje funkcje w sposób niezależny.

4.5. Komitet Audytu w 2018 r. odbył dwa posiedzenia: dnia 25 kwietnia i 27 czerwca oraz trzy telekonferencje w dniach 22 marca, 28 sierpnia oraz 26 października.

W uzupełnieniu Skonsolidowanego Sprawozdania z Działalności Zarządu Spółka podaje do publicznej wiadomości:

1. Informację Zarządu, sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, o dokonaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. przez Radę Nadzorczą wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz procedurą wyboru firmy audytorskiej, wskazując, że:

1.1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

1.2. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

1.3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;

2. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, o następującej treści:

2.1. w Eurocash S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Eurocash S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2.2. funkcjonujący w Eurocash S.A. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

3. Ocena Rady Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018, sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, o następującej treści:

"Rada Nadzorcza Eurocash S.A. w oparciu o:

1) treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2018,

2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2018,

3) sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.,

4) spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej,

5) rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych,

dokonała pozytywnej oceny:

1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018,

2) sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2018,

3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018,

4) sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2018,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz zasadami (polityką) rachunkowości, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2018 roku zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest ono zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej Eurocash S.A. przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2018, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Spółki za powyższy rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018, w tym skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Spółki za powyższy rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, przedstawione sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2018, zostały sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący.”

4. Informacje dotyczące Komitetu Audytu:

4.1. Następujący członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria niezależności: pani Alicja Kornasiewicz i pan Jacek Szwajcowski

4.2. Następujący Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

d) Pan Francisco José Valente Hipólito dos Santos ma wyższe wykształcenie ze specjalnością Zarządzanie w Biznesie. W 1984 r. ukończył studia na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa). Od 1999 r. do 2003 r. pełnił funkcję członka zarządu w Barclays Bank Portugal. W latach 2003 - 2006 kierował Działem Marketingu w Banco Espirito Santo, S.A., a od 2007 r. do 2011 r. był Dyrektorem w Dziale Oszczędności tego banku. W okresie 2011 r. - 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banco BEST S.A. Od początku 2013 r. objął w tym banku stanowisko Dyrektora Niezarządzającego, a także stanowisko Doradcy Zarządu do spraw międzynarodowych w Banco Espirito Santo S.A.

e) Pan Eduardo Aguinaga de Moraes (członek komitetu audytu do dnia 25 kwietnia 2018 r.) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Citicorp oraz Bank of Boston. Brał także udział w zakładaniu Comissão de Valores Mobiliários (brazylijskiej komisji papierów wartościowych). W latach 1982-1986 był dyrektorem finansowym w spółce St. Joe Minerals Corp. w Brazylii. Był także partnerem w Banku SRL, wiodącym brazylijskim banku inwestycyjnym. Od 1996 r. do 2002 r. Eduardo Aguinaga de Moraes był brazylijskim partnerem-rezydentem firmy Private Equity Fund TCW/LAEP LLP, i z tego tytułu pełnił funkcję członka zarządu lokalnych spółek portfelowych. W latach 2006-2008 zasiadał w Zarządzie LAEP INVESTMENTS LTD oraz był członkiem Rady Nadzorczej Parmalat Industrias de Alimentom LTD. Od 2006 r. Pan Eduardo Aguinaga de Moraes pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Cidade Jardim Materiais de Construcao, a od 2007 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Home Center Nordeste.

f) Pani Alicja Kornasiewicz – pełniąca funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od dnia 25 kwietnia 2018 r. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. Pani Alicja Kornasiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką Harvard Business School w Bostonie oraz Executive Management Programme INSEAD w Paryżu, posiada też uprawnienia biegłego rewidenta. Była pierwszym przedstawicielem z Europy Środkowo – Wschodniej w Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASC, członkiem Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

4.3. Następujący członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka:

Pan Jacek Szwajcowski - przedsiębiorca, założyciel i Prezes Zarządu Pelion Healthcare Group. Pelion Healthcare Group, dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna, prowadzi działalność od 24 lat. Dziś jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pan Jacek Szwajcowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i ma ponad 24 letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze farmaceutycznym. Pan Jacek Szwajcowski od 2001 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Od 2002 jest także członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu. W 2005 roku został członkiem międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders.

4.4. Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej:

Audytor wybierany jest w ramach przedłużenia obowiązującej umowy lub przetargu, w ramach którego ocena ofert odbywa się pod następującymi kryteriami:

j) zrozumienie biznesu, trendów oddziałujących na Spółkę – oferenci powinni opisać swoje postrzeganie branży FMCG (hurtu i detalu), bieżących kwestii wpływających na Spółkę w zakresie konkurencyjności, sprawozdawczości oraz rozwiązań prawnych i podatkowych oraz przedstawić mapę ryzyk audytowych;

k) doświadczenie w usługach audytowych i nie-audytowych dla firm z branży FMCG;

l) doświadczenie w badaniu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (preferowane WIG20), znajomość standardów ładu korporacyjnego i raportowania spółek giełdowych;

m) ludzie - członkowie zespołów audytora powinni być ekspertami w swojej dziedzinie, mieć dostęp do wiedzy technicznej, być zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami w ramach IFRS etc. (oferenci powinni przedstawić dokładne CV liderów i członków zespołów);

n) organizacja – oferent musi być w stanie zaspokoić potrzeby Spółki – posiadać odpowiedni zasięg i zasoby, aby przeprowadzić badanie (biura na terenie Polski, przygotowanie do współpracy z międzynarodowym Zarządem i Radą Nadzorczą etc.);

o) niezależność – oferent powinien przedstawić szczegółowy opis zleceń zrealizowanych dla Spółki oraz firm z branży FMCG;

p) podejście do badania – czy odpowiada potrzebom firmy i daje wartość dodaną (czego oczekuje się od audytora);

q) możliwość dostępu Spółki do wyspecjalizowanych zespołów branżowych audytora oraz skorzystania z wiedzy ekspertów w danej branży;

r) wynagrodzenie.

Audytor tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. przeprowadził badanie sprawozdań Spółki za 2018 r. w następstwie wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą Eurocash S.A. na podstawie § 14 pkt 2 statutu Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 r. Audytor spełnia warunki i kryteria wyboru. W opinii Komitetu Audytu audytor Spółki, z uwagi na fakt, iż nie ma innych powiązań biznesowych ze Spółką, może wypełniać swoje funkcje w sposób niezależny.

4.5. Komitet Audytu w 2018 odbył dwa posiedzenia: dnia 25 kwietnia i 27 czerwca oraz trzy telekonferencje w dniach 22 marca, 28 sierpnia oraz 26 października.

Jednocześnie Spółka informuje, że wprowadzone zmiany, nie mają żadnego wpływu na wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniach firmy audytorskiej, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 18 marca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Jacek OwczarekCzłonek Zarządu
2019-06-05Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »