Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Warunkowa umowa nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited posiadającej pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polkomtel Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 22/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku rozmów i negocjacji dotyczących nabycia przez Spółkę udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited ("Metelem”), informację o których Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego oraz podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., Spółka złożyła wspólnikom Metelem ofertę nabycia wszystkich udziałów w Metelem w zamian za akcje wyemitowane przez Spółkę. Metelem posiada pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci komórkowej "Plus”.

Reklama

W dniu 14 listopada 2013 r. Spółka zawarła z trzema wspólnikami Metelem, tj. spółkami: Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, oraz Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, których udziały reprezentują około 83,77% udziałów w Metelem ("Zbywający”), warunkową umowę inwestycyjną w sprawie przeniesienia udziałów w Metelem jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę ("Umowa”).

Czwarty wspólnik Metelem – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOiR”) – posiada udziały reprezentujące około 16,23% wszystkich udziałów w Metelem. EBOiR rozpatruje ofertę przedstawioną przez Spółkę. W przypadku przyjęcia oferty przez EBOiR, Umowa przewiduje prawo EBOiR do przystąpienia do Umowy lub Spółka może zawrzeć odrębną umowę z EBOiR. Spółka i EBOiR prowadzą obecnie dyskusje dotyczące oferty, lecz nie ma pewności, że doprowadzą one do osiągnięcia porozumienia. Porozumienie takie byłoby uwarunkowane uzyskaniem przez EBOiR wewnętrznych zgód i zezwoleń oraz podpisaniem ostatecznej dokumentacji. Spółka zamierza dokonać ze Zbywającymi czynności przewidzianych w Umowie, na warunkach określonych w tej umowie, nawet jeśli EBOiR nie będzie uczestniczyć w tych czynnościach.

Zgodnie z Umową, Zbywający obejmą łącznie 243.932.490 akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł ("Akcje Nowej Emisji”). Akcje Nowej Emisji zostaną nabyte w zamian za aport w postaci udziałów w Metelem reprezentujących łącznie około 83,77% kapitału Metelem. Aby umożliwić nabycie Akcji Nowej Emisji przez obecnych wspólników Metelem, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne, które nabędą oni nieodpłatnie, a które następnie zostaną wymienione na Akcje Nowej Emisji opłacone aportem, o którym mowa powyżej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie podjęto uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a także Akcji Nowej Emisji. Zarząd Spółki zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia na potrzeby wykonania Umowy uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł ("Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru przysługującego obecnym akcjonariuszom Spółki ("Uchwały”). Informacje o Walnym Zgromadzeniu, jego porządku obrad, projektach uchwał oraz warunkach uczestnictwa w tym zgromadzeniu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Zobowiązanie Spółki do wyemitowania akcji na rzecz Zbywających oraz zobowiązanie Zbywających do przeniesienia udziałów Metelem na rzecz Spółki jest uwarunkowane ziszczeniem się następujących warunków zawieszających:

a) podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki;

b) zarejestrowanie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego przez sąd rejestrowy; oraz

c) pozyskanie przez Spółkę refinansowania, które umożliwi spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., z uwzględnieniem zmian, oraz z tytułu zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes), zgodnie z warunkami umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r.

Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, wyłącznie we własnej ocenie, że nie będzie w stanie uzyskać refinansowania oraz spłaty swojego zadłużenia finansowego na warunkach, które są dla niego do zaakceptowania.

Ponadto, Spółka nie będzie miała obowiązku przystąpienia do realizacji czynności opisanych w niniejszym raporcie bieżącym, a w szczególności zawarcia ze Zbywającymi umów objęcia dotyczących warrantów subskrypcyjnych, ani wyemitowania Akcji Nowej Emisji, w przypadku wystąpienia Istotnego Niekorzystnego Skutku (ang. Material Adverse Effect), zdefiniowanego szczegółowo w Umowie, co do zasady dotyczącego, istotnej niekorzystnej zmiany dotyczącej wartości, działalności, aktywów, nieruchomości lub kondycji (finansowej, operacyjnej lub innej) spółki Metelem oraz jej podmiotów zależnych, w tym Polkomtelu, lub każdego zdarzenia, działania lub okoliczności, które uniemożliwią wspólnikom Metelem dokonanie czynności przewidzianych w Umowie lub wykonanie ich odpowiednich zobowiązań przewidzianych w Umowie.

Umowa podlega prawu angielskiemu.

Umowa jest uważana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-14Dominik LibickiPrezes ZarząduDominik Libicki

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »