Reklama

ARCUS (ARC): Wezwanie dla Energa – Operator do podjęcia negocjacji w zakresie nieważności Umów Realizacyjnych. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1

pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […], informuje, iż 15 października 2015 r. skierował, wraz ze spółką zależną T-Matic Systems S.A., ("T-Matic”), do spółki Energa – Operator S.A. ("Energa – Operator”) wezwanie ("Wezwanie”) dot. podjęcia negocjacji w przedmiocie ważności / skuteczności prawnej umów realizacyjnych na dostawę oraz uruchomienie infrastruktury licznikowej nr ZP/62/AZU/2011 z dnia

Reklama

9 września 2011 r., nr ZP/63/AZU/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r., nr ZP/64/AZU/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r. oraz nr W/1/AZU/00071/12 z dnia 1 lutego 2013 r., a także umów realizacyjnych na wykonanie infrastruktury pośredniczącej w technice PLC na terenie obszaru instalacyjnego nr ZP/66/AZU/2011 i nr ZP/67/AZU/2011 z dnia 25 października 2011 r. (dalej łącznie "Umowy Realizacyjne”). O zawarciu Umów Realizacyjnych Emitent informował raportami bieżącymi nr 25/2011, 27/2011 oraz 4/2013.

Powodem skierowania Wezwania jest przeprowadzenie przez Spółkę kompleksowego audytu prawnego ("Audyt”) dokumentacji umownej podpisanej pomiędzy stronami, w tym w szczególności w zakresie Umów Realizacyjnych. W wyniku przeprowadzonego Audytu stwierdzono istotne mankamenty konstrukcyjne Umów Realizacyjnych w zakresie zgodności istotnych postanowień ww. Umów z treścią przepisów powszechnie obowiązującego prawa, których konsekwencją jest bezwzględna nieważność ww. Umów Realizacyjnych i brak jakichkolwiek obowiązków powstałych na ich podstawie.

Wyniki audytu wskazują na nieważność wszystkich Umów Realizacyjnych jako sprzecznych z (i) naturą stosunku prawnego, (ii) zasadami współżycia społecznego oraz (iii) jako niezawierających koniecznych elementów przedmiotowo istotnych (essentialia negotii) umowy dostawy i umowy o dzieło (jako umów nazwanych w Kodeksie cywilnym, co jest niezbędne do definiowania ich istnienia w obrocie prawnym ).

Umowy Realizacyjne nie zawierają w swej treści wystarczająco precyzyjnego określenia przedmiotu świadczenia Emitenta oraz T-Matic, co powoduje, że na ich podstawie niemożliwe jest jednoznaczne określenie finalnego zakresu zobowiązań Emitenta oraz T-Matic. Brak wystarczająco precyzyjnego określenia przedmiotu świadczenia w konsekwencji powoduje brak zawarcia jako takiej każdej z Umów Realizacyjnych.

Ponadto przedmiot świadczenia w Umowach Realizacyjnych nie był w sposób ostateczny i jednoznaczny określony, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, iż Emitent oraz T-Matic z punktu widzenia treści podpisanej każdej z Umów Realizacyjnych, nie mieli zatem pewności, jakie świadczenie będzie odpowiadać wymogom Energi – Operator i jakie kryteria powinny zostać spełnione, by świadczenie to zostało zaakceptowane

i odebrane.

W każdej z Umów Realizacyjnych w sposób specyficzny przewidziany został mechanizm weryfikacji wykonania świadczenia przez Emitenta oraz T-Matic, w związku z czym nie zostały określone w sposób wiążący procedury weryfikacyjne pozwalające na ocenę, czy świadczenie Spółki oraz T-Matic odpowiadało poszczególnym Umowom Realizacyjnym.

Mając na uwadze powyższy kontekst, Emitent w Wezwaniu przyjął konkluzję (która wynika nie tylko

z zaistniałego stanu faktycznego, ale i z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych),

iż niedochowanie w Umowach Realizacyjnych wymogów dotyczących (i) zgodności z zasadami współżycia społecznego (zasadą słuszności, sprawiedliwości, lojalności kontraktowej, rzetelności itp.) oraz (ii) zgodności

z istotą, naturą i właściwością stosunku prawnego (umowy dostawy oraz umowy o dzieło oparte na zasadach wzajemności, równości praw i obowiązków oraz równej alokacji ryzyka kontraktowego) prowadzi do bezwzględnej nieważności wszystkich zobowiązań wynikających z Umów Realizacyjnych.

W związku ze stwierdzonym brakiem jakiegokolwiek zobowiązania Emitenta oraz T-Matic na gruncie Umów Realizacyjnych, a także dalszych porozumień, w ocenie Emitenta konieczne pozostaje podjęcie rozmów co do ustalenia procedury rozliczenia wzajemnych świadczeń spełnionych przez strony w oparciu

o postanowienia Umów Realizacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, wraz ze złożonym Wezwaniem Spółka oraz T-Matic wezwały Energę – Operator do natychmiastowego (nie później niż w terminie 10 dni od daty doręczenia Wezwania) podjęcia negocjacji ("Negocjacje”) w przedmiocie przyjęcia zasad dotyczących zakończenia / rozliczenia współpracy Stron związanych

z Umowami Realizacyjnymi. Zgodnie z treścią Wezwania przedmiotem Negocjacji powinno być w szczególności:

(i) ustalenie zasad zwrotu / rozliczenia świadczeń spełnionych przez Strony w wykonaniu nieważnych czynności prawnych;

(ii) ustalenie kwestii zwrotu świadczeń spełnionych przez Spółkę oraz T-Matic w konsekwencji zawarcia dodatkowych porozumień / ustaleń związanych z Umowami Realizacyjnymi;

(iii) ustalenie szczegółowego procesu i harmonogramu zakończenia współpracy stron dotyczącej Umów Realizacyjnych.

Jednocześnie Emitent wezwał Energę – Operator do bezwarunkowego oraz natychmiastowego zaniechania wszelkich działań, których celem lub skutkiem mogłoby być wyrządzenie jakiejkolwiek szkody Emitentowi lub T-matic lub uzyskanie jakichkolwiek nienależnych świadczeń z majątku Emitentowi lub T-matic, jak również których celem lub skutkiem mogłoby być jakiekolwiek bezprawne naruszenie dóbr osobistych którejkolwiek z ww. Spółek, w tym poprzez formułowanie – w jakiejkolwiek formie – jakichkolwiek nieuprawnionych i bezpodstawnych oświadczeń / wezwań / stanowisk godzących – w jakimkolwiek stopniu – w prawnie chroniony interes Wykonawcy. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż raportem nr 3/2015 informował o wytoczeniu przeciwko Emitentowi powództwa przez Energę – Operator w związku z realizacją Umów Realizacyjnych, które to powództwo w ocenie Emitenta jest bezzasadne.

Emitent informuje ponadto, iż celem skierowanego Wezwania jest intensyfikacja działań mających na celu zakończenie zaistniałego sporu z Energą - Operator, w tym w szczególności opracowanie rozwiązania optymalnego dla wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza wobec zidentyfikowanych nowych okoliczności prawnych, które zmieniają istotnie obraz praw i obowiązków pomiędzy Energą – Operator a Spółką oraz T-Matic, co rzutuje na konieczność podjęcia próby kompleksowego uregulowania aktualnej relacji prawnej pomiędzy Stronami.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-16Michał CzeredysPrezes Zarządu
2015-10-16Michał ŁotoszyńskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »