Reklama

MMPPL (MMP): WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI - raport 22

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539) (Ustawa)

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Reklama

Przedmiotem niniejszego wezwania (zwanego dalej "Wezwaniem") jest 17.889.184 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Multimedia Polska S.A. (zwaną dalej "Spółką" lub "Wzywającym") o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja.

Na jedną akcję na okaziciela, będącą przedmiotem wezwania, przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje objęte Wezwaniem (zwane dalej "Akcjami") oznaczone są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015.

2. Firma (nazwa), siedziba oraz adres wzywającego

Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 153 189 683 PLN.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, iż Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje objęte Wezwaniem, informacje wymagane na podstawie niniejszego punktu przedstawione zostały w punkcie 2.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: UniCredit CAIB Poland S.A. (zwana dalej "UniCredit")

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Telefon.: +48 22 586 29 99

Faks: +48 22 586 29 98

Adres poczty elektronicznej: securities.pl@caib.unicreditgroup.eu

5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 17.889.184 Akcji uprawniających do 17.889.184 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. 11,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Wzywający nie będzie uprawniony do wykonywania praw głosu z nabytych Akcji.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów, jaką nabywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Z uwagi na fakt, iż Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, posiada w kapitale zakładowym Spółki 12.748.752, które uprawniają do 12.748.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania łącznie 30.637.936 Akcji dających prawo do 30.637.936 głosów, tzn. 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Wzywający nie będzie uprawniony do wykonywania praw głosu z nabytych Akcji. Wzywający nie ma podmiotów dominujących.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy, ponieważ Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Wzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 8,75 PLN (osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję, zwaną dalej "Ceną Brutto".

9.1 Opodatkowanie dochodu akcjonariuszy

Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód otrzymany z odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, w części przekraczającej koszt ich nabycia, stanowi co do zasady przedmiot opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z odpowiednio art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm), zwanej dalej "u.o.p.d.f", oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej "u.o.p.d.p", a stawka podatku wynosi 19%.

W konsekwencji, podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem u źródła stanowić będzie różnica pomiędzy Ceną Brutto należną z tytułu odpłatnego zbycia Akcji Spółki w celu ich umorzenia, pomniejszona o koszty poniesione przez akcjonariusza na nabycie (objęcie) zbywanych Akcji.

Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu umorzenia akcji jest spółka, której akcje są umarzane tj. Wzywający.

9.1.1 Obliczenie podstawy opodatkowania

Wzywający, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ("p.d.o.f.") oraz podatku dochodowego od osób prawnych ("p.d.o.p.") dokona naliczenia podatku dochodowego na podstawie dokumentów uzyskanych od podatników, w szczególności:

ď�§ Wniosku akcjonariusza Multimedia Polska S.A. uprawnionego do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub uprawnionego do korzystania z obniżonej stawki tego podatku - wzór Wniosku stanowi załącznik do formularza zapisu na sprzedaż Akcji,

ď�§ Oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej akcjonariusza Multimedia Polska S.A.,

ď�§ Potwierdzenia statusu podmiotu korzystającego z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego, lub

ď�§ Oryginału zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza Multimedia Polska S.A. nie korzystającego ze zwolnienia z podatku, zawierającego informacje o cenach nabycia oraz prowizji maklerskiej w stosunku do poszczególnych pakietów akcji - wzór Zaświadczenia stanowi załącznik do formularza zapisu na sprzedaż Akcji. Zaświadczenie takie powinno określać:

- imię, nazwisko / firmę akcjonariusza,

- PESEL dla osób fizycznych lub REGON dla osób prawnych (rezydenci),

- numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym akcjonariusz ma miejsce zamieszkania lub w przypadku braku takiego numeru, numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz rodzaj tego dokumentu (nierezydenci),

- nazwę i rodzaj papieru wartościowego (akcje zwykłe na okaziciela Multimedia Polska S.A.),

- liczbę akcji objętych formularzem zapisu na sprzedaż Akcji,

- cenę nabycia (objęcia) akcji objętych formularzem zapisu na sprzedaż Akcji,

- zapłacone prowizje,

- datę objęcia lub nabycia akcji objętych formularzem zapisu na sprzedaż Akcji,

- cel wydania zaświadczenia (sprzedaż akcji w ramach Wezwania ogłoszonego przez Multimedia Polska S.A.).

W przypadku nabycia przez akcjonariusza Akcji po różnych cenach, zaświadczeniem o którym mowa powyżej powinny zostać objęte Akcje wg zasady "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO). Akcjonariusze powinni dostarczyć oryginał zaświadczenia o wysokości kosztu nabycia (objęcia) Akcji jednocześnie ze złożeniem formularza zapisu na sprzedaż Akcji.

9.1.2 Przekazanie podatku

Przekazanie kwoty podatku pobranego od Ceny Brutto nastąpi w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi zgodnie z art. 26 ust. 3 u.o.p.d.p na rachunek urzędu właściwego ze względu na siedzibę podatnika, bądź urzędu właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a w przypadku osób fizycznych zgodnie z art. 42 ust. 1 u.o.p.d.f na rachunek urzędu właściwego dla siedziby Spółki, tj. na rachunek Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, ul. Żytnia 4/6, 80-749 Gdańsk.

Akcjonariusz, kwestionujący zasadność poboru podatku lub jego wysokość, może wystąpić do właściwego urzędu skarbowego w trybie Działu III Rozdziału 9 ("Nadpłata") ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) o stwierdzenie nadpłaty podatku, będącej wynikiem pobrania przez Wzywającego tego podatku. Akcjonariusz może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie Nadpłaty niezwłocznie po zapłaceniu podatku przez Wzywającego. Wzywający poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacje o dokonaniu zapłaty podatku.

9.2 Cena Netto

Mając na uwadze regulacje prawa podatkowego, Cenę Brutto za Akcje Spółki mogą otrzymać wyłącznie biorący udział w Wezwaniu akcjonariusze, którzy wykażą w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że są podmiotowo lub przedmiotowo zwolnieni, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego (w szczególności u.o.p.d.f., u.o.p.d.p lub znajdującej zastosowanie umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania), z obowiązku zapłaty podatku od dochodów ze zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia.

Wszyscy pozostali, biorący udział w Wezwaniu akcjonariusze, otrzymają Cenę Brutto pomniejszoną o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%, z tym, że w przypadku akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi stawka zryczałtowanego podatku może być odmienna i wynikać z postanowień odpowiedniej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, po przedstawieniu przez akcjonariusza aktualnego oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej, wydanego przez władze podatkowe państwa, którego akcjonariusz jest rezydentem podatkowym. W takiej sytuacji Wzywający pobierze podatek zgodnie ze stawką wynikającą z postanowień takiej umowy międzynarodowej.

Obowiązek wykazania istnienia okoliczności zwalniających akcjonariusza w całości lub części ze zobowiązania podatkowego lub zastosowania stawki wynikającej z umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania spoczywać będzie na akcjonariuszu. Wzywający, ze względu na faktyczny brak możliwości weryfikacji oświadczeń akcjonariuszy, w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, według wyłącznej oceny Wzywającego, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 19% od Ceny Brutto (lub według stawki określonej w umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania) i wypłaci akcjonariuszowi cenę netto.

W szczególności (lecz nie wyłącznie) z uwagi na wspomniany wyżej brak możliwości weryfikacji przez Wzywającego oświadczeń akcjonariuszy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie będą stanowić podstawy do zmniejszenia Ceny Brutto (podstawy opodatkowania) koszty nabycia inne niż udokumentowane w oryginale zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza Wyzywającego: cena nabycia i koszty prowizji maklerskiej poniesione przy zakupie Akcji Wzywającego, sprzedawanych w ramach niniejszego Wezwania na rzecz Wzywającego.

Inne uzasadnione okoliczności o koszcie dodatkowym winny zostać wykazane przez akcjonariusza w postępowaniu o stwierdzenie ewentualnej nadpłaty podatku.

Zwraca się uwagę akcjonariuszy, iż jednostkowa cena Akcji nabywanych przez Multimedia w związku z Wezwaniem, zgodnie z zasadami zawierania transakcji na GPW, będzie ustalona z dokładnością do 1 grosza. W przypadku gdy nie będzie możliwe ustanie ceny netto z dokładnością do 1 grosza Wzywający będzie dokonywał zaokrągleń w dół. Powstałe w wyniku takich zaokrągleń różnice zostaną przekazane przez Spółkę na wskazany przez akcjonariusza rachunek pieniężny.

Informacje zawarte w niniejszym punkcie nie stanowią porady podatkowej i nie wyczerpują całości katalogu przepisów prawnych regulujących prezentowaną w komunikacie problematykę. W celu uzyskania porady podatkowej w szczególności uwzględniającej indywidualną sytuację akcjonariusza zalecane jest zasięgniecie porady uprawnionego doradcy.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena za Akcję oferowana w niniejszym Wezwaniu, wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy.

Cena, po jakiej Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, wynosząca 8,10 PLN (słownie: osiem złotych, dziesięć groszy).

Wzywający, za wyjątkiem nabycia Akcji Spółki po cenie 8,75 PLN za jedną Akcję w ramach realizacji wezwania na zapisywanie się na sprzedaż Akcji Spółki przeprowadzanego w dnia od 4 do 18 czerwca 2010 roku, nie nabywał Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Podmioty zależne, ani podmioty dominujące wobec Wzywającego nie nabywały Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, nie nabyły Akcji Spółki w zamian za świadczenie niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy mającego na celu nabycie Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenia Wezwania.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Ogłoszenie Wezwania: 25 czerwca 2010 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 16 lipca 2010 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 14 września 2010 r.

Wzywający nie przewiduje możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający nie ma podmiotów dominujących.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Z uwagi na fakt, iż Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje, informacja o podmiocie dominującym została podana w punkcie 12.

14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający posiada w kapitale zakładowym Spółki 12.748.752 Akcje, które uprawniają do 12.748.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Wzywający nie będzie uprawniony do wykonywania praw głosu z nabytych Akcji.

Podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają Akcji Spółki. Wzywający nie ma podmiotów dominujących. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 7 niniejszego Wezwania.

16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Ze względu na fakt, że Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje wymagane informacje zostały podane w punkcie 14.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Ze względu na fakt, iż Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje wymagane informacje zostały podane w punkcie 15.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez UniCredit.

UniCredit będzie przyjmować zapisy złożone bezpośrednio w swojej siedzibie oraz złożone drogą korespondencyjną, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

UniCredit CAIB Poland S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

w takim terminie, aby dotarły do siedziby UniCredit najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. 14 września 2010 r. do godziny 17.00.

Wzywający planuje, że do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów, rozszerzy liczbę punktów, w których mogą być dokonywane zapisy na sprzedaż Akcji o sieć punktów przyjmowania zleceń Domu Maklerskiego Pekao.

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W trakcie trwania wezwania Wzywający będzie nabywał Akcje od osób które odpowiedziały na Wezwanie.

Pierwszy okres przyjmowania zapisów będzie trwał od dnia 16 lipca 2010 r. do dnia 4 sierpnia 2010 r. włącznie. Transakcja nabycia Akcji z zapisów, które zostaną przyjęte w pierwszym okresie przyjmowania zapisów będzie miała miejsce w dniu 9 sierpnia 2010 r., a jej rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S A planowane jest na dzień 10 sierpnia 2010 r.

Drugi okres przyjmowania zapisów będzie trwał od dnia 5 sierpnia 2010 r. do dnia 25 sierpnia 2010 r. włącznie. O ile liczba akcji objętych zapisami w pierwszym okresie nie przekroczy liczby akcji wskazanej w wezwaniu, transakcja nabycia Akcji z zapisów które zostaną przyjęte w drugim okresie przyjmowania zapisów będzie miała miejsce w dniu 30 sierpnia 2010 r., a jej rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S A planowane jest na dzień 31 sierpnia 2010 r.

Trzeci okres przyjmowania zapisów będzie trwał od dnia 26 sierpnia 2005 r. do dnia 14 września 2010 r. włącznie. O ile liczba akcji objętych zapisami w pierwszych dwóch okresach nie przekroczy liczby akcji wskazanej w wezwaniu, transakcja nabycia Akcji z zapisów które zostaną przyjęte w trzecim okresie przyjmowania zapisów będzie miała miejsce w dniu 17 września 2010 r., a jej rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. planowane jest na dzień 20 września 2010 r.

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy ponieważ wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie

Nie dotyczy ponieważ w zamian za nabywane Akcje zostaną wydane wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

23. Tryb i sposób dokonania zamiany

Nie dotyczy.

24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest emitentem Akcji.

25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Z uwagi na fakt, iż Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje, wymagane informacje zostały podane w punkcie 24.

26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, oświadcza, iż spełniły się wszystkie warunki prawne nabywania Akcji w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji.

27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo niespełnienia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie zostaje ogłoszone bez zastrzegania jakichkolwiek warunków.

28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający nabywa Akcje w celu ich umorzenia.

29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 28 Wezwania.

30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku określonym w art. 77 ust. 3 Ustawy.

31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania (Dz. U. 207 poz. 1729 z poz. zm.) (Rozporządzenie)

Wzywający przeprowadzi Wezwanie zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia. Oznacza to, że Wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, albo nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji..

32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno po jednej począwszy od największych do najmniejszych zapisów złożonych w ramach odpowiedzi na Wezwanie.

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia

Nie dotyczy ponieważ każda z Akcji objętych Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie stanowi blokada środków pieniężnych, w kwocie odpowiadającej 100% wartości Akcji, na które ogłaszane jest Wezwanie, na rachunku inwestycyjnym Wzywającego w domu maklerskim UniCredit. W dniu ogłoszenia niniejszego Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu blokady, o której mowa powyżej, zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego.

35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki.

Akcje nabywane przez Wzywającego w ramach Wezwania nie mogą być przedmiotem zastawu ani być obciążone prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie wraz z kopią Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostaną udostępnione przez UniCredit wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w siedzibie UniCredit.

Akcjonariusze mający zamiar dokonać zapisu bezpośrednio w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego lub też drogą korespondencyjną na adres Podmiotu Pośredniczącego powinni:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego,

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży,

3) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w siedzibie UniCredit, bądź też wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby dotarły do UniCredit najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, tj. 14 września 2010 r. do godziny 17.00:

- oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 2,

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wydającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w zapisie muszą być identyczne jak na świadectwie - są to dane właściciela Akcji),

- oryginał zaświadczenia, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, które określa m.in. datę nabycia i cenę nabycia Akcji oraz odpowiednie prowizje; w przypadku gdy Akcje sprzedawane nabywane były w ramach więcej niż jednej transakcji należy wskazać odpowiednio daty, liczbę i cenę nabycia Akcji sprzedawanych dla poszczególnych transakcji,

- wniosek akcjonariusza Multimedia Polska S.A. uprawnionego do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub uprawnionego do korzystania z obniżonej stawki tego podatku, wraz z załącznikami.

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

UniCredit CAIB Poland S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Koniecznie prosimy o umieszczenie dopisku

"Wezwanie - Multimedia Polska S.A."

w lewym górnym rogu koperty

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które zostaną doręczone po terminie zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, jak również zapisów nieprawidłowych lub nieczytelnych. W przypadku dokonania zapisu korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów przez Podmiot Pośredniczący będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.
Andrzej Rogowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »