Reklama

POLNA (PLA): Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "POLNA" S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2012 r.

Raport bieżący nr 28/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibą w Przemyślu, ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Jakubasa, dotyczący zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 maja 2012 r. o treści następującej:

"WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLNA S.A. Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU

Wnioskodawca: Zbigniew Jakubas reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Polna S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w tym zakresie.

Uchwała nr [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polna S.A. z dnia [...] 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1.1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcja Własne") w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1) Spółka nabędzie 700.000 /siedemset tysięcy/ sztuk Akcji Własnych o wartości nominalnej 3,80- /trzech złotych osiemdziesiąt groszy/ złotych każda, po cenie równej 14,- /czternaście/ złotych za jedną Akcję Własną, z zastrzeżeniem art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), za łączną kwotę nie wyższą niż 9.800.000,- /dziewięć milionów osiemset tysięcy/ złotych.

2) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie, ogłoszonego nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały ("Wezwanie").

3) Przedmiotem Wezwania będzie 700.000 /siedemset tysięcy/ sztuk Akcji Własnych Spółki. Wezwanie zostanie ogłoszone bez określania minimalnej liczby Akcji Własnych objętej zapisami, po której osiągnięciu Spółka zobowiąże się nabyć te Akcje Własne.

4) Akcje Własne zostaną nabyte i umorzone za wynagrodzeniem.

5) Cena, po której nabywane będą Akcje Własne w Wezwaniu, wyniesie 14,- /czternaście/ złotych za każdą Akcję Własną, przy czym nie będzie to cena niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ustawie o ofercie.

6) Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.4 Statutu Spółki.

7) W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§2.1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§2.2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W zawiązku z powyższym Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazując, iż dotychczasowy pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia", dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu "Zamknięcie obrad" zostaje oznaczony jako pkt 14.

Poniżej porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków

w roku 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

14. Zamknięcie obrad
Piotr Woś - Członek Zarządu
Bożena Polak - Główny Księgowy - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Polna SA | zgromadzenie | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »