CNT (CNT): Wniosek akcjonariusza o zwołanie oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd "Energopol - Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 18 maja 2011 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od Akcjonariusza - ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych, o poniższej treści:

"Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Reklama

Walnego Zgromadzenia

Niniejszym ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

- ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego oraz Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych;

- ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity;

- Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Polskiego Sektora Energetycznego;

- ALTUS 16 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące ponad 1/20 kapitału zakładowego (zawiadomienie z dnia 27 kwietnia 2011 r.), zgodnie z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH"), wnioskuje o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Energopol Południe S.A. ("Spółka") i umieszczenie w porządku obrad punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.

Poniżej podajemy proponowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia:

"Uchwała nr [-]

Zwyczajnego/ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Walne Zgormadzenie")

Spółki Energopol Południe S.A.

z dnia [-]2011 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki Energopol- Południe S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia [-] maja 2011 r. niniejszym uchwala co następuje:

"

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kliku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) Akcji Własnych;

2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż cena ustalona na podstawie art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") ani wyższa niż 10 (słownie: dziesięć) złotych;

3) nabycie Akcji Własnych nastąpi w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 Ustawy o ofercie ,z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.

;

4) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały,

r.

5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone w celu:

a. umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki;b. dalszej odsprzedaży..

6) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po dokonaniu nabycia Akcji Własnych, informacji o:

1) przyczynach lub celu nabycia akcji Własnych Spółki;

2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym;

3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego "Kapitały na nabycie Akcji Własnych" celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy "Kapitały na nabycie Akcji Własnych" może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę [-] złotych (słownie: [-] złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy "Kapitały na nabycie Akcji Własnych" z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.

3. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym "Środki na nabycie akcji własnych" na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Informujemy, iż w przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku, w związku z niniejszym wnioskiem i wynikającymi z niego kosztami odbycia dwóch Walnych Zgromadzeń w krótkim czasie, i ponownym zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na inny termin, w sposób umożliwiający uwzględnienie niniejszego wniosku w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszy wniosek należy traktować jako złożony w trybie art. 401 Kodeksu spółek handlowych."

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »