Reklama

PLASTBOX (PLX): Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.

Raport bieżący nr 23/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje,

Reklama

iż w dniu 27 kwietnia 2015 r. otrzymał od znaczących akcjonariuszy Spółki pana Krzysztofa Moski oraz "GAMRAT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaśle reprezentujących łącznie co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, działających na podstawie art. 385 § 3 oraz art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o wybór Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 maja 2015 r. (dalej "ZWZ”) w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz

o umieszczenie w związku z powyższym w porządku obrad ZWZ., po pkt 6 porządku obrad obejmującym "6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.", określonego niżej punktu:

I. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Jednocześnie, jako uprawnieni Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskodawcy zażądali umieszczenia w porządku obrad ZWZ, po punkcie obejmującym "Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.”, następujących spraw:

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

III. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał ZWZ w związku z powyższymi żądaniami o następującej treści:

Uchwała Nr …../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania finansowego za rok 2014 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014;

b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;

c. oceny sytuacji Spółki w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, grupa ………. obejmująca ………. akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią ……….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana/Panią ……….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się nowe następujące brzmienie § 18 Statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i wybierana jest na pięcioletnią, wspólną kadencję.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz w razie potrzeby Sekretarza.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej nie będąc obecnymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a oddając swój głos na piśmie. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw nie objętych porządkiem obrad, który był doręczony danemu członkowi Rady Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie w trybie korespondencyjnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwały, a co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oddała swój głos na piśmie. Przez oddanie głosu rozumie się podpisanie się członka Rady na dokumencie zawierającym treść uchwały. Za dzień podjęcia uchwały uznaje się upływ terminu wyznaczonego na oddanie głosu na piśmie, chyba, że wcześniej wpłyną głosy wszystkich członków Rady Nadzorczej i wtedy dzień wpływu ostatniego głosu uznaje się za dzień podjęcia uchwały.

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do odbywania posiedzeń i do podejmowania uchwał w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 6.

10. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał na piśmie w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się wymogu pisemnego powiadamiania o posiedzeniu Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na dany tryb obradowania.

11. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej następuje na wniosek co najmniej dwóch z pozostałych członków Rady. Uchwała pozostałych członków może zostać podjęta w trybie pisemnym lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek taki zgłoszony zostanie przez osoby zgłaszające kandydaturę. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są oddać swój głos na piśmie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni od daty otrzymania projektu uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą z dniem otrzymania wszystkich głosów lub upływu wskazanego powyżej terminu.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr …../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Do § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu:

"12. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej następuje na wniosek co najmniej dwóch z pozostałych członków Rady. Uchwała pozostałych członków może zostać podjęta w trybie pisemnym lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek taki zgłoszony zostanie przez osoby zgłaszające kandydaturę. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są oddać swój głos na piśmie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni od daty otrzymania projektu uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą z dniem otrzymania wszystkich głosów lub upływu wskazanego powyżej terminu.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr …../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie

w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w którym brał udział, jednak nie więcej niż 144.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) brutto w danym roku obrotowym;

2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w którym brał udział, jednak nie więcej niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto w danym roku obrotowym;

3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto dla poszczególnego członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w którym brał udział, jednak nie więcej niż 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) brutto w danym roku obrotowym dla poszczególnego członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Z chwila podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania finansowego za rok 2014 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014;

b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;

c. oceny sytuacji Spółki w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień

18 maja 2015 r. opublikowane w raportach bieżących nr 21/2015 i 22/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-28Krzysztof KmitaCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »