Reklama

PLASTBOX (PLX): Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu

7 lutego 2011 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 oraz 385 § 3 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski oraz pana Leszka Sobika, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu:

Reklama

- głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści:

"Ze względu na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 szt., dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym."

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 6-8, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej

9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.

10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

13. Zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariuszy:

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę ", w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:

.........................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki

"""""""

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się ...............................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonanymi na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 lutego 2011 r.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią """"...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej

9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.

10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. """.

2. """.

3. """..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę ..., w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:

.........................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki

"""""""

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się ...............................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusze wybiera do Rady Nadzorczej Spółki:

.........................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:

""""""""..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru członków Zarządu

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru członka Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się """.... do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się """.....

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2011 r. opublikowane w raportach bieżących nr 5/2011 i 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz 7/2011 z dnia 4 lutego 2011r. pozostają bez zmian.
Jarosław Koźlik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »