Reklama

PLASTBOX (PLX): Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 6 lipca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. - Zakładów Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" Spółki Akcyjnej (GAMRAT SA), wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 30 lipca 2012r. puntu dotyczącego zmiany uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r.

GAMRAT SA do wniosku załączyła projekt uchwał o następującej treści:

UCHWAŁA NR ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienić § 1 ust. 2. lit. i Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób, iż dotychczasowa treść:

"§ 1 ust. 2. lit. i.

Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości."

zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. i:

"§ 1 ust. 2. lit. i.

Średni dzienny wolumen nabywanych przez Spółkę akcji, musi być oparty na średnim dziennym wolumenie akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści:

"Zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r., jest zasadne z uwagi na istniejące regulacje Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych."

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony

o punkt 8 porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia (treści) statutu Spółki to jest paragrafu 18 Statutu Spółki dotyczącego sposobu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonanymi na wniosek akcjonariusza oraz dodaniem projektu uchwały, Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 lipca 2012 r.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 lipca 2012 r. Panią/Pana""""".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1.

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 30.07.2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

UCHWAŁA NR ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie: zmiany § 18 Statutu Spółki.

Niniejszym, działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę fakt, iż § 18 Statutu Spółki zawiera specyficzny tryb odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki, działając celem ujednolicenia trybu wyboru członków tego organu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienić § 18 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.

2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. .

zastąpić następującą treścią § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."

§ 2.

Zmienić § 18 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej:

1) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjonariusza posiadającego akcje imienne,

2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne,

3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

4) jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło."

zastąpić następującą treścią § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej:

1) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjonariusza posiadającego akcje imienne,

2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne,

3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

4) jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło."

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany w § 18 ust. 2 i 3 Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r.

UCHWAŁA NR ...../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienić § 1 ust. 2. lit. i Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób, iż dotychczasowa treść:

"§ 1 ust. 2. lit. i.

Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości."

zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. i:

"§ 1 ust. 2. lit. i.

Średni dzienny wolumen nabywanych przez Spółkę akcji, musi być oparty na średnim dziennym wolumenie akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2012r. opublikowane w raportach bieżących nr 56/2012 i 57/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. pozostają bez zmian.
Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | Emitent | Plast-Box SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »