Reklama

PATENTUS (PAT): Wpis zmian w Statucie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 28.06.2010r - zmian w Statucie Spółki uchwalonych w dniu 16.06.2010r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A.

Poniżej Spółka przedstawia postanowienia Statutu obowiązujące przed rejestracją oraz treść dokonanej zmiany:

Postanowienia dotychczas obowiązujące:

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy poza innymi sprawami określonymi przepisami prawa:

1)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki

2)ustalanie liczby członków Zarządu

3)ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu

4)ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań

5)coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

6)coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy

7)wydawanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowane

8)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki

9)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu

10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości o wartości powyżej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)

11) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę

12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązanym, nie podlegają temu obowiązkowi transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

§ 18

1.Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.

5.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

a)Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie

b)Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosku Rady Nadzorczej bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

Zarejestrowane zmiany:

W § 16 dopisuje się ustępy 4, 5, 6, 7 i 8 o następującej treści:

4. Z zastrzeżeniem ust.8 w Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

5. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1)monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

2)monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

3)monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

4)monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

5) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

6. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

7. Przez zachowanie warunków niezależności członka Komitetu Audytu rozumie się sytuację, gdy osoba taka:

1)nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce, ani w jednostce z nią powiązanej,

2)w ostatnich trzech latach, licząc od podjęcia funkcji członka komitetu audytu, nie uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,

3)nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani nie jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

8. W czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu powierzone są całej Radzie Nadzorczej.

§ 18

1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4.Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PATENTUS S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. Uchwałą nr 16 z dnia 16 czerwca 2010r. upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. przedstawi tekst jednolity statutu w osobnym raporcie, niezwłocznie po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Henryk Gotz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | rada nadzorcza | wpis | Raport bieżący | Patentus SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »