Reklama

SANPL (SPL): Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 11 maja 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 20.04.2011 r. (sygn. akt WR.VI NS-REJ.KRS/007526/11/054).

Dotychczasowa treść: §10a.

"§10 1. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Banku wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).

5. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.".

Dokonana zmiana:§10a.

uchylono §10a.

Dotychczasowa treść: §25.

"§25. 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje z pełnionej funkcji Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej. Co najmniej połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący powinni posiadać obywatelstwo polskie.

2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku.".

Dokonana zmiana: §25.

"§25. 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera i odwołuje z pełnionej funkcji Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej.

2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW".

3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym członkowie o których mowa w ust. 2, powinna posiadać znajomość realiów rynku polskiego przydatną przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku, przy czym co najmniej dwóch członków Rady, o których mowa w ust. 2, powinno stale mieszkać w Polsce oraz władać językiem polskim.".

Dotychczasowa treść: § 34.

"§ 34. Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje pierwszego wiceprezesa i wiceprezesów Zarządu. Powierzenia funkcji dokonuje Rada Nadzorcza. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna posiadać obywatelstwo polskie.".

Dokonana zmiana: § 34.

"§ 34. 1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje pierwszego wiceprezesa i wiceprezesów Zarządu. Powierzenia funkcji dokonuje Rada Nadzorcza.

2. Co najmniej połowa członków Zarządu, uwzględniając Prezesa Zarządu, powinna:

1) posiadać wyższe wykształcenie,

2) posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce,

3) posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce,

4) władać językiem polskim,

5) mieć odpowiednie doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystywane do zarządzania Bankiem na polskim rynku.".

Dotychczasowa treść: § 37.3.

"§ 37.3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie:

1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem, w tym kredytowym,

2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie bankowością inwestycyjną.".

Dokonana zmiana: §37.3.

"§37.3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie:

1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego,

2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie ryzykiem.".

Tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający powyższe zmiany, znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis

Statut pl WZA 2011.pdf;Statut Banku Zachodniego WBK S.A. (tekst jednolity)

Statut en WZA 2011.pdf;Statutes of Bank Zachodni WBK S.A. (the consolidated text)


Elżbieta Kaleta-Jagiełło - Menedżer ds. korporacyjnych

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »