LESS (LES): Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Inter Groclin Auto S.A. - przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku ("Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2013 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 10 maja 2013 r. oraz w dniu 17 maja 2013 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2013 roku (sygn. akt PO.IX NS - REJ. KRS/012456/13/574, sygn. akt PO.IX NS - REJ. KRS/014005/13/306 i sygn. akt PO.IX NS - REJ. KRS/014292/13/194).

Reklama

Jednocześnie Spółka przedstawia tekst jednolity Statutu Inter Groclin Auto S.A. uwzględniający zmiany zarejestrowane w dniu 10.05.2013 r. i w dniu 17.05.2013 r. przez sąd, a także dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu.

Dokonana zmiana:

W § 7 dodano ust. 3 i 4

3. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. Wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.

4. Na podstawie Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2013 r. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 6.077.873 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote, w drodze emisji 6.077.873 (sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie wspomnianej wyżej Uchwały.”

Dokonana zmiana:

W § 6 dodano pkt 15-19

15) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD [27.12.Z],

16) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – PKD [29.31.Z],

17) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli – PKD [45.31.Z] 18) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD [46.69.Z]

19) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa –PKD [46.7]”

Dotychczasowa treść

§ 16 ust. 2 lit. c) i m)

c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd,

m) udzielanie Zarządowi upoważnienia do nabywania, obciążania i zbywania prawa lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz akcji lub udziałów w spółkach, innych środków trwałych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), jak również udzielania gwarancji, poręczeń majątkowych i pożyczek, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro w złotych,

Dokonana zmiana:

§ 16 ust. 2 lit. c) i m)

c) zatwierdzanie rocznych budżetów dla Spółki i całej grupy kapitałowej przedkładanych przez Zarząd,

m) wyrażanie zgody na: (i) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, (ii) zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie przekraczającej 10.000.000 złotych, (iii) zaciągnięcie zobowiązania poza czynnościami, które wchodzą w zakres zwykłej i bieżącej działalności Spółki zgodnie z dotychczasową dobrą praktyką (Działalnością w Zwykłym Trybie), w kwocie przekraczającej 3.000.000 złotych, (iv) nabycie aktywów trwałych poza Działalnością w Zwykłym Trybie, w kwocie przekraczającej 3.000.000 złotych; (v) nabywanie udziałów/akcji spółek, (vi) istotna zmiana profilu działalności (inna niż rozszerzenie działalności o kolejne produkty), (vii) zaciągnięcie zobowiązania w Działalności w Zwykłym Trybie w kwocie przekraczającej jednorazowo albo w skali roku 20.000.000 złotych,

W § 16 ust. 2 dodano lit. s)

s) wyrażanie zgody albo opinii w sprawach, w których do Rady Nadzorczej zwróci się Zarząd albo członek Zarządu.”

Dotychczasowa treść:

§ 17 ust. 1,2,3,4,5 i 7

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji.

2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej, chyba, że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania Rady Nadzorczej postanowi inaczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

a) trzech członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A;

b) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,

c) Walne Zgromadzenie spośród powołanych członków Rady Nadzorczej wybiera Przewodniczącego.

4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być powiązani ze Spółką lub akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane serii A.

5. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny), o których mowa w ust. 4, powinni spełniać następujące kryteria:

7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Dokonana zmiana:

§ 17 ust. 1,2,3,4,5 i 7 oraz dodano ust. 1a

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji.

1a. Do czasu dostosowania, po raz pierwszy po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmiany § 17 ust. 1 Statutu dokonywanej na podstawie Uchwały nr 4/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu, składu Rady Nadzorczej do wymogów § 17 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji.

2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 5 poniżej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

4. (skreślony).

5. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria:

7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza.

Dotychczasowa treść:

§ 19 ust. 2

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

Dokonana zmiana:

§ 19 ust. 2 oraz dodano ust. 4

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności tych wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo zaniechania wykonania określonej czynności przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowa treść:

§ 20 ust. 7:

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu.”

Dokonana zmiana:

§ 20 ust. 7:

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących osobiście członków Zarządu, w szczególności odwołania i powołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, znajduje się w załączeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-24Zbigniew DrzymałaPrezes ZarząduZbigniew Drzymała

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »