Reklama

BYTOM (BTM): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 31 maja 2010 roku od Akcjonariuszy Spółki: Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki) wniosku, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych przez Akcjonariuszy spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wrocławskiej 32/34 w Bytomiu , postanowił wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego w dniu 26 maja 2010 roku (Raport bieżący nr 16/2010): Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje uzupełniony o następujący punkt: (jako punkt 17 uzupełnionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia): Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Rozpatrzenie sprawozdań:

* sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,

* sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku,

* skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,

* sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:

* sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,

* sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku,

* skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,

* sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku.

* wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2009 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

* sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok,

* sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2009 roku,

* skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2009 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2009 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.

11. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.

12. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.

13. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

14. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w przypadku nie dojścia do skutku wyborów grupami.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 4.500.000 akcji na okaziciela serii N, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2010 z dnia 26 maja 2010 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariuszy zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2010 z dnia 26 maja 2010 roku. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje uzasadnienie do punktu 17 uzupełnionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały dotyczącej punktu 17 uzupełnionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały przekazane we wniosku Akcjonariuszy, a mianowicie:

- w uzasadnieniu do pkt 17 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Spółki, wskazano:

Wnioskodawcy wskazują, iż przyjęcie proponowanej uchwały pozwoli zaoszczędzić Spółce wydatków na wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki. Oszczędność ta jest uzasadniona ponoszonymi przez Spółkę stratami, w szczególności stratą netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2009 w wysokości 9.991.281,09 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy).

W odniesieniu do pkt 17 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Spółki., przedstawiono następujący projekt uchwały:

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR ....../10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie: pozbawienia Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. postanawia, iż Członkom Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. począwszy od dnia 1 lipca 2010 roku nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

§ 2

Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 28 maja 2001 roku numer 15/2001.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, wprowadzone zmiany do porządku obrad, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji, dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz uaktualnione projekty uchwał i formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną znajdują się na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia .
Tomasz Sarapata - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZO Bytom SA | ZGROMADZENIA | rok 2009 | Raport bieżący | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »