Reklama

FAMUR (FMF): Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2017. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FAMUR S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe niezaudytowane, skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2017.

Przychody ze sprzedaży: około 1.458 mln zł;

Zysk z działalności operacyjnej: około 116 mln zł;

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): około 291 mln zł;

Zysk netto: około 58 mln zł;

Dług netto około 80 mln zł.

Na wynik IV kwartału 2017 roku wpłynął szereg istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym. Zarząd Emitenta wskazuje, że negatywny wpływ zdarzeń jednorazowych związany jest przede wszystkim z kontrolami celno - skarbowymi prowadzonymi w ostatnim okresie w Grupie Kapitałowej Emitenta. Rozpoznane rezerwy i odpis podyktowane są daleko idącą ostrożnością Emitenta. W opinii Zarządu Emitenta będące przedmiotem kontroli rozliczenia podatkowe zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w przypadku ich zakwestionowania Emitent będzie bronił swojego stanowiska w dalszym toku postępowania, wykorzystując wszelkie przewidziane prawem środki.

Reklama

Istotne zdarzenia jednorazowe ujęte w wyniku roku 2017:

1) rozpoznanie odpisu aktualizującego należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowej VAT: -16.926 tys. zł;

2) rezerwa z tytułu potencjalnego ryzyka podatkowego CIT: -21.189 tys. zł;

3) rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: -6.812.tys. zł;

4) rozwiązanie rezerwy z tytułu roszczenia gwarancyjnego: 19.000 tys. zł.

Łączny wpływ zdarzeń jednorazowych na wynik netto roku 2017: - 26 mln zł.

Zysk netto Grupy FAMUR bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wyniósł ok. 84 mln zł.

Powyższe szacunki nie są danymi zaudytowanymi przez biegłego rewidenta. Po przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych Grupy Famur przez biegłego rewidenta, zmianie ulec może ich wysokość lub sposób prezentacji zdarzeń jednorazowych.

1) Odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowej VAT

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87 i 88 z dnia 22 grudnia 2017, w którym Emitent informował o wyniku przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r. wobec spółki zależnej Emitenta - FAMUR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka Zależna) oraz o podjętych decyzjach o złożeniu korekt deklaracji w podatku VAT, zgodnie z otrzymanym przez Spółkę Zależną wynikiem kontroli, Zarząd informuje, iż w wyniku złożonych korekt Spółka Zależna dokonała zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego w kwocie 48.899.276,00 zł oraz dokonała zapłaty odsetek w kwocie 16.925.848 zł. Jednocześnie Emitent wykazał w deklaracji należność w kwocie 48.901.450 zł z tytułu podatku VAT i oczekuje zgodnie z obowiązującymi przepisami na zwrot.

Spółka Zależna od Emitenta podjęła decyzję o wystąpieniu do urzędu skarbowego o zwrot kwoty naliczonych i zapłaconych odsetek w kwocie 16 925 848 zł. Należność z tego tytułu została ujęta w księgach rachunkowych Spółki Zależnej jako należność publiczno-prawna.

Zdaniem Zarządu Spółki Zależnej rozliczenie dokonane przez Spółkę Zależną było zgodne z obowiązującymi w październiku 2013 r. przepisami jak i obowiązującym w tym okresie stanowiskiem organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych oraz poparte było wynikiem czynności sprawdzających w ramach kontroli podatkowej, dokonanej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach. Pomimo zasadności dochodzenia przez Spółkę Zależną należności z tytułu odsetek w kwocie 16 925 848 zł, Zarząd Spółki Zależnej, kierując się zasadą ostrożności, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należność, w postaci odsetek w wysokości 16 925 848 zł. Na decyzję o utworzeniu wyżej wskazanego odpisu wpłynęły dotychczasowe działania organów podatkowych w szczególności obserwowana zmienność podejścia w zakresie interpretacji przepisów podatkowych.

Odpis rozpoznany został w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy FAMUR w ciężar kosztów finansowych.

2) Rezerwa z tytułu potencjalnego ryzyka podatkowego w podatku CIT.

Emitent informuje, że równolegle z kontrolą celno-skarbową w zakresie podatku VAT, o której mowa w pkt 1 powyżej, prowadzona jest w przedsiębiorstwie Emitenta kontrola celno - skarbowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2013 – 2015. W opinii Emitenta kontrola skierowana jest w szczególności na działania związane z przeniesieniem znaku towarowego "FAMUR” do spółki FAMUR Brand, które miało miejsce w październiku 2013 r., o czym Emitent informował w raporcie nr 45/2013 z dnia 29 października 2013. Do dnia publikacji raportu kontrola jest nadal w toku, a Emitent nie otrzymał wyniku kontroli.

Zdaniem Spółki podejmowane przez Spółkę działania, związane z przeniesieniem znaku towarowego do Famur Brand i ponoszenie przez Emitenta kosztów opłat licencyjnych było zgodne z obowiązującymi w badanym okresie przepisami prawa oraz było uzasadnione zarówno gospodarczo jak i ekonomicznie. Emitent wskazuje, iż podejmowane przez Spółkę działania związane ze znakiem towarowym miały na celu zminimalizowanie ewentualnych ryzyk, jakie mogłyby wystąpić w Spółce w związku z planowanymi w tym okresie działaniami reorganizacyjnymi, restrukturyzacyjnymi oraz planami ekspansji Emitenta. Biorąc pod uwagę zmienność interpretacji przepisów podatkowych oraz obserwowaną na rynku tendencję do wykazywania nieprawidłowości w rozliczeniach związanych ze znakami towarowymi, istnieje ryzyko zakwestionowania przez organ podatkowy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych i wydania w tym zakresie negatywnego dla Emitenta wyniku kontroli.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki z ostrożności postanowił o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązanie publicznoprawne w kwocie łącznej 21.189 tys. zł.

Zawiązanie rezerwy zostało ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy FAMUR w pozostałych kosztach operacyjnych w kwocie 17.787 tys. zł oraz w kosztach finansowych w kwocie 3.402 tys. zł.

Emitent podkreśla, iż w przypadku negatywnego wyniku kontroli, Zarząd zamierza wykorzystać wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego środki odwoławcze celem obrony własnego stanowiska, jednak uwzględniając realia prowadzonych postępowań podatkowych, uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia może być procesem długotrwałym.

3) Rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawych, zgodnie z którymi podmiot, który wytworzył znak towarowy we własnym zakresie, nie może zaliczać w koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych odpisów amortyzacyjnych wartości początkowej znaku, Zarząd Emitenta zdecydował o rozwiązaniu całej kwoty aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznanego w odniesieniu do różnicy w bilansowej i podatkowej wartości znaku towarowego. Utrzymywanie aktywa z tytułu podatku odroczonego jest nieuzasadnione, ponieważ odpisy amortyzacyjne od początku 2018 r. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Rozwiązanie aktywa rozpoznane zostało w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy FAMUR w pozycji sprawozdania: "Podatek dochodowy”.

4) Rozwiązanie rezerwy z tytułu roszczenia gwarancyjnego

W dniu 19 lutego 2018 r. Zarząd Kopex S.A.(dalej: Kopex) podjął uchwałę o rozwiązaniu rezerwy na ryzyko zagrożenia karami umownymi wynikającymi z nieterminowej realizacji kontraktu U/J910/0088/Z/15 z dnia 12.11.2015 r., w związku z wejściem w życie Ugody z dnia 13 października 2017 r., zawartej z E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. W związku z zawarciem i wejściem w życie ww. ugody, ryzyko naliczenia kar umownych wynikających z nieterminowej realizacji kontraktu za okres do dnia zawarcia ugody tj. 13.10.2017 r. zostało zniwelowane.

Rozwiązanie rezerwy ujęte zostało w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy FAMUR w pozostałych przychodach operacyjnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-19Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2018-02-19Olga Panekprokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »