Reklama

FAMUR (FMF): Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r. - raport 59

Raport bieżący nr 59/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka" lub "FAMUR") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za 9 miesięcy 2019 roku.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za 9 miesięcy 2019:

Przychody ze sprzedaży: około 1 625 mln zł;

Zysk z działalności operacyjnej: około 268 mln zł;

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): około 416 mln zł;

Reklama

Zysk netto: około 335 mln zł

Wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za III kwartał 2019:

Przychody ze sprzedaży: około 631 mln zł;

Zysk z działalności operacyjnej: około 73 mln zł;

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): około 124 mln zł;

Zysk netto: około 51 mln zł

Wartości zawarte w niniejszym raporcie maja charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za trzy kwartały 2019 r., którego publikację zaplanowano na 27 listopada 2019 roku.

Skonsolidowany wynik netto za III kwartał 2019 roku został obciążony kwotą 41 mln zł w wyniku aktualizacji budżetów na realizowanych kontraktach oraz rezerw i odpisów utworzonych w spółce zależnej od Emitenta FAMUR FAMAK S.A (dalej: "FAMUR FAMAK” lub "spółka zależna od Emitenta”) a także w spółkach zależnych od FAMUR FAMAK, które łącznie stanowią Grupę FAMUR FAMAK (dalej: "Grupa FAMUR FAMAK”, "segment Surface”).

W wyniku realizacji "Strategii FAMUR na lata 2019-2023” przewidującej zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy FAMUR - między innymi poprzez optymalizację struktury organizacyjnej i funkcjonalnej Grupy - Emitent przejął między innymi odpowiedzialność za obszar finansowy w FAMUR FAMAK, a także w spółkach zależnych od FAMUR FAMAK i rozpoczął w powyższych spółkach proces wdrożenia jednolitego w ramach Grupy Emitenta, konserwatywnego podejścia do prognozowania oraz rozpoznawania ryzyk w realizowanych kontraktach w segmencie Surface. W wyniku powyższego Zarządy spółek z Grupy FAMUR FAMAK dokonały, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą, aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów oraz rozpoznały dodatkowe koszty, a także zidentyfikowały ryzyka na pewnych kontraktach, wynikające z potencjalnych kar z tytułu braku terminowości realizowanych prac na nich według stanu na 30.09.2019 r. Dodatkowo w następstwie przeglądu aktywów obrotowych oraz planowanych działań optymalizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności procesów operacyjnych w segmencie Surface, zidentyfikowano konieczność utworzenia rezerw i dokonania odpisów na pewnych składnikach kapitału obrotowego, głównie znacznie przeterminowanych należnościach i zapasach oraz na nieruchomościach nieoperacyjnych zidentyfikowanych do sprzedaży.

W związku z powyższym, kierując się zasadą ostrożności, w Grupie FAMUR FAMAK pomniejszono niezafakturowane przychody z tytułu aktualizacji budżetów na realizowanych kontraktach w łącznej kwocie 20 mln zł (w konsekwencji zmniejszenie skonsolidowanych przychodów). Dodatkowo rozpoznano koszty operacyjne na łączną kwotę 24 mln zł z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących znacznie przeterminowane należności i aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz zapasy, a także rezerwy, głównie na potencjalne kary za brak terminowego wykonania kontraktu i na straty na kontrakcie. Powyższe kwoty zmniejszyły łącznie wynik z działalności operacyjnej oraz EBITDA w trzecim kwartale 2019 r. o 44 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 41 mln zł ze względu na możliwość utworzenia aktywa na odroczony podatek tylko do wysokości rozpoznanej rezerwy z tego samego tytułu.

Nadto w Grupie FAMUR FAMAK zostały zidentyfikowane dodatkowe ryzyka głównie potencjalnych kar z tytułu braku terminowości realizowanych prac na pewnych kontraktach i braku spływu należności z pewnych kontraktów w łącznej kwocie ok 18 mln zł, które nie zostały rozpoznane w rachunku wyników za bieżący okres, ponieważ znajdują się na etapie pozwalającym na ich ograniczenie lub całkowite zniwelowanie i do dnia publikacji powyższego raportu bieżącego nie wpłynęły do spółki roszczenia związane z ujawnionymi ryzykami z tytułu opóźnień w realizacji kontraktów. Zarządy spółek tworzących Grupę FAMUR FAMAK na bieżąco monitorują powyższe ryzyka i przykładają wszelkiej staranności w celu ich istotnego ograniczenia w bieżącym kwartale.

Grupa FAMUR FAMAK w celu poprawienia efektywności procesów operacyjnych wprowadza miedzy innymi następujące działania:

- Dostosowanie struktury organizacyjnej Grupy FAMUR FAMAK polegającej na połączeniu spółki FAMUR FAMAK S.A. z jej spółką zależną Fugo sp. z o.o. oraz wydzieleniu z Grupy FAMUR FAMAK spółek Pemug sp. z o.o. wraz z jej spółkami zależnymi i utworzeniu samodzielnej finansowo Grupy PEMUG.

- Dalsze aktywne poszukiwanie nowych rynków zbytu i kontrahentów przy jednoczesnym udoskonaleniu procesu budżetowego kosztów, wyceny i kontroli kontraktu od momentu przygotowania oferty.

- Egzekwowanie konserwatywnego podejścia do tworzenia rezerw i rozpoznawania ryzyk kontraktowych.

- Poprawa efektywności kosztowej i produktywności w wyniku rozpoczęcia procesu wdrożenia kultury lean management na bazie zdobytych doświadczeń w tym zakresie w segmencie Underground.

- Identyfikacja i sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością operacyjną, windykacja przeterminowanych należności.

- Optymalne dostosowanie zatrudnienia w niektórych obszarach.

Ze względu na to, że dodatkowo rozpoznane koszty na realizowanych kontraktach oraz utworzone odpisy i rezerwy w Grupie FAMUR FAMAK istotnie obniżają wartości aktywów netto spółki zależnej FAMUR FAMAK S.A. w relacji do wartości jej udziałów w księgach Emitenta, Emitent rozpocznie szacowanie ryzyka, czy dysproporcja powyższa ma charakter trwały na podstawie zaktualizowanych planów biznesowych, w szczególności prognozy przyszłych oczekiwanych wyników finansowych i przepływów pieniężnych, uwzględniając bieżące warunki rynkowe i operacyjne Grupy FAMUR FAMAK, a także wdrażane działania poprawy efektywności. Wynik powyższego testu może powodować konieczność utworzenia w ciężar jednostkowego sprawozdania finansowego za IV kwartał i pełen rok 2019, odpisu o charakterze niepieniężnym, tytułem aktualizacji wartości akcji FAMUR FAMAK S.A., bez wpływu na wyniki skonsolidowane Grupy Emitenta za IV kwartał i pełen rok 2019. Emitent oceni również wpływ na ewentualną utratę wartości firmy ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, co może powodować konieczność utworzenia w ciężar skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy FAMUR za IV kwartał i pełen rok 2019, odpisu o charakterze niepieniężnym z tytułu utraty wartości firmy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2019-11-20Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »