Reklama

FASING (FSG): Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - raport 30

Raport bieżący nr 30/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętych jednomyślnie uchwałach powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną IX (dziewiątą) kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Stanisław Bik, Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Włodzimierz Grudzień, Pan Andrzej Matczewski.

Reklama

Wyżej wymienione osoby zasiadały w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady i tak:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Tadeusza Demela,

- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Józefa Dubińskiego,

- na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Pana Stanisława Bika.

Informacje dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Tadeusz Demel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej. W 1976 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Górnictwa Politechniki Śląskiej. Studium Podyplomowe - Instytut Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Politechniki Śląskiej, Studium Organizacji i Kierownictwa organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu. Ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, kurs w Brukseli – "Rola pracodawców w gospodarce Narodowej”, seminarium – "Rola członków Rad Nadzorczych polskich Banków” – Szkoła Bankowa w Katowicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1956 r. do 1960 r. - Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice” – Pracownik fizyczny,

- od 1963 r. do 1973 r. zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego "Wieczorek” kolejno na stanowiskach: stażysta, nadgórnik, sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, nadsztygar, kierownik robót górniczych,

- od 1973 r. do 1978 r. – Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska” – Naczelny Inżynier,

- od 1978 r. do 1981 r. – Kopalnia Węgla Kamiennego "Katowice” – Dyrektor Naczelny,

- od 1981 r. do 1990 r. – Katowickie Gwarectwo Węglowe – Naczelny Inżynier Górniczy,

- od 1990 r. do 1991 r. – Państwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A. – Dyrektor Generalny,

- od 1992 r. do 1993 r. - Pełnomocnik Wojewody Katowickiego ds. Organizacji Banku Regionalnego,

- od 1993 r. do 1996 r. – Katowicki Holding Węglowy – Prezes Zarządu,

- od 1996 r. do 1999 r. – Węglokoks- Austria – Prezes Zarządu,

- od 1999 r. do 2000 r. – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Prezesa Zarządu,

- od 02.2001 r. do 06.2001 r. – INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. - Doradca Prezesa Zarządu,

- od 07.2001 r. do 12.2001 r. – FASTECH Sp. z o.o. - Doradca Prezesa ds. Marketingu,

- od 06.2002 r. do 07.2003 r. – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Prezesa Zarządu,

- od 05.2007 r. do 02.2008 r. – MOJ S.A. - Doradca Zarządu ds. Eksportu,

- od 03. 2008 r. do 08.2010 r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Zarządu ds. Eksportu,

- od 08.2010 r. do 12.2011 r. – KARBON 2 Sp. z o.o. – Doradca Dyrektora,

- od 1.01.2012r. do nadal – Fasing Centrum Badań i Analiz Technicznych Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe FASING ENERGIA Sp. z o.o.) – Doradca Zarządu.

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. prowadzi następującą działalność:

- od 31.10.2013 r. do nadal MOJ S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Tadeusz Demel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Józef Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, prof. dr hab. inż. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe MBA SGH w Warszawie. W 1995 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.

Pan Józef Dubiński od 2004 roku jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego, a także przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Fundacji "Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego. Ponadto jest członkiem Executive Committee EUROCOAL. W latach 2000-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego. Od 2007 roku Pan Józef Dubiński jest członkiem korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 2012 roku został doktorem honoris causa Akademii Górniczo – Hutniczej.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 18.09.1963 r. do 26.01.1964 r. - KWK "Czerwona Gwardia” - Praktykant,

- od 01.06.1969 r. do 30.09.1970 r. - Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu- Inżynier,

- od 15.10.1970 r. do 15.10.1971 r. – Instytut Geofizyki Akademii Górniczo–Hutniczej – Inżynier badawczy,

- od 16.10.1971 r. do nadal Główny Instytut Górnictwa w tym:

- od 01.11.1991 r. do 19.09.2001 r. – Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych,

- od 20.09.2001 r. do nadal – Naczelny Dyrektor.

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. prowadzi następującą działalność:

- Spółka Restrukturyzacji Kopalni S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Grupa KOPEX S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Wykonywana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Józef Dubiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Stanisław Bik – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe w dyscyplinie ekonomia o specjalności Informatyka Ekonomiczna na Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1977 r. do 1993 r. – WSK PZL Mielec – obsługa urządzeń teletechnicznych i teletransmisyjnych,

- od 1993 r. do 1994 r. – PW BIBMOT w Mielcu – specjalista ds. technicznych,

- od 1994 r. do nadal PW BIBMOT w Mielcu - współwłaściciel firmy, Dyrektor Zarządu,

- w 2002 roku – FASTECH Sp. z o.o. w Katowicach – Doradca Prezesa Zarządu ds. Marketingu,

- od 2002 r. do 2003 r. – FASING–MOJ Sp. z o.o. w Katowicach – członek zespołu Doradców Zarządu,

- od 2004 r. do 2006 r. – Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe FASING- CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.

Wykonywana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Udział w organach nadzorujących innych podmiotów:

Pan Stanisław Bik nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Według oświadczenia, Pan Stanisław Bik jest współwłaścicielem firmy PW BIBMOT – BIK sp. j. w Mielcu, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. Ponadto Pan Stanisław Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Matczewski - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, profesor w dziedzinie ekonomii.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1965 r. do 1966 r. – Elektrownia "Halemba” – Inżynier,

- od 1967 r. do 1968 r. - Elektrownia "Blachownia” – Inżynier,

- od 1966 r. do 1976 r. – Politechnika Śląska - Pracownik naukowo – dydaktyczny,

- od 1972 r. do 1973 r. – Electricité de France (Centre de Recherche w Clamart) – Badacz kontraktowy,

- od 1976 r. do 1981 r. – Zakład Problemów Organizacji i Zarządzania PAN – Dyrektor,

- od 1981 r. do 1987 r. - Stacja Naukowa PAN w Paryżu – Wicedyrektor ds. Kontaktów Naukowych,

- od 1982 r. do 1983 r. i od 1985 r. do 1986 r – Wykładowca w Instytut d`Administration Publique aupres du Premier Ministre w Paryżu (problematyka nowych technologii i transferu), Zajęcia seminaryjne (dyplomowe) w Uniwersytecie Paris IX,

- w 1986 r. – Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) Francji - Badacz kontraktowy, konsultant przemysłowy,

- od 1987 r. – Docent w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN, a od 1991 r. do 1998 r. profesor w Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania (CBPiZ) PAN w Warszawie,

- od 1990 r. do 1998 r. – Profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im.

L. Koźmińskiego w Warszawie,

- od 1995 r. do 1996 r. – Profesor zwyczajny Katedry Zarządzania i Projektowania Organizacji w Szkole Zdrowia Publicznego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Kierownik Katedry,

- od 1997 r. - Profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Zarządzania,

- od 1997 r. do 2002 r. Katedra Zarządzania Strategicznego I Technologiami – Kierownik Katedry,

- od 2003 r. do 28.02.2015r. - Katedra Organizacji i Zarządzania – Kierownik Katedry,

- od 1998 r. – Katedra Zarządzania – Kierownik Katedry, a od 2008 r. do 31.01.2015r. - Katedra Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach – Kierownik Katedry,

- od 1998 r. do 1999 r. – "Huta Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej – Wiceprezes Zarządu,

- od 1999 r. do 2008 r. – "Huta Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej – Doradca i Pełnomocnik Prezesa Zarządu,

- od 1999 r. do 2003 r. – OBRUM Gliwice – Doradca,

- w 2003 r.– Członek zespołu ekspertów ds. oceny projektów offsetowych, powołany przez Ministra Nauki,

- od 2003 r. do 2004 r. – Przewodniczący pilotażowego Programu Foresight Życie i Zdrowie,

- od 01.02.2006 r. do 31.03.2007 r. – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Narodowego Programu Foresight,

- od 12.07.2007 r. do nadal - Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Doradca Zarządu,

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 31.08.2007 r. do nadal Członek Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.,

- Członek Rady Nadzorczej w spółce Edukacja S.A. z siedzibą w Tychach do 2011 roku.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa

FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Andrzej Matczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Włodzimierz Grudzień – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika o specjalności eksploatacja podziemna złóż. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1965 r. do 1966 r. i od 1971 r. do 1974 r. - KWK MILOWICE,

- od 1978 r. do 1979 r. – OBRBG BUDOKOP Mysłowice,

- od 1978 r. do 1993 r. – KWK "Niwka Modrzejów” w Sosnowcu kolejno na stanowiskach:

Nadsztygar, Kierownik robót górniczych, Dyrektor kopalni, Prezes Zarządu,

- od 1993 r. do 1996 r. – Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach – Wiceprezes Zarządu,

- od 1997 r. do 1998 r. - KWK "Niwka Modrzejów” Sp. z o.o. w Sosnowcu – Prezes Zarządu,

- od 1999 r. do 2000 r. - "FASING-TECHNOLOGIA” Sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu,

- od 19.04.2000 r. do 31.01.2001 r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa

FASING S.A. - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

- od 2001 r. do 2007 r. – INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w Katowicach - Prezes Zarządu,

- od 17.06.2002r. do nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa

FASING S.A. - Doradca Zarządu.

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 2006 r. do 2008 r. – FWM Kuźnia "Osowiec” Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

- od 2003 r. do nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- od 2003 r. do 2006 r. – PPHU "Phoenix Business Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- od 2002 r. do 2004 r.- HYDROMEL S.A. w Siemianowicach Śląskich - Członek Rady Nadzorczej,

- od 2000 r. do 2006 r. – Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- od 1999 r. do 2000 r. – Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu – Członek Rady Nadzorczej,

- od 1999 r. do 2002 r. – PMUE S.A. w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej,

- od 1998 r. do 2000 r. – FASING-MOJ Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

- od 1997 r. do 1998 r. – Katowicki Węgiel Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

- od 1993 r. do 1996 r. – KWK "Porąbka – Klimontów” S.A. w Sosnowcu – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- od 2011 r. do nadal – PRG Mysłowice S.A – Członek Rady Nadzorczej.

Wykonywana ww. działalność nie jest i nie była konkurencyjna w stosunku do spółki

Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Włodzimierz Grudzień nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-29Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2015-06-29Grażyna DudekProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »