Reklama

SONEL (SON): Wybór Członków Rady Nadzorczej SONEL SA. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SONEL SA z siedzibą w Świdnicy, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 15.06.2010r Walne Zgromadzenie SONEL SA wybrało Radę Nadzorczą w składzie:

Reklama

Andrzej Diakun - Przewodniczący Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Mirosław Nowakowski - Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Maciej Posadzy - Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Jarosław Tuczko - Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Stanisław Zając - Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok 2013.

Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA Pana Mirosława Nowakowskiego wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok 2012.

Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA Pana Macieja Posadzy wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok 2012.

Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA Pana Jarosława Tuczko wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok 2011.

Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA Pana Stanisława Zająca wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok 2011.

Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej SONEL SA:

Andrzej Diakun - Przewodniczący Rady Nadzorczej SONEL SA.

Pan Andrzej Diakun powołany został w skład Rady Nadzorczej SONEL SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia SONEL SA podjętej w dniu 15.06.2010r

Pan Andrzej Diakun pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA od dnia 10 maja 2007 roku.

Pomiędzy Panem Andrzejem Diakunem, a członkami Zarządu SONEL SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej SONEL SA nie występują powiązania rodzinne.

Pan Andrzej Diakun posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalizacja: Elektroenergetyka i Automatyka Stosowana. Ponadto, Pan Andrzej Diakun ukończył:

- studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej;

- kurs doskonalenia umiejętności menedżerskich, organizowany przez Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie "Management 2000" - obecnie kontynuowany na II stopniu pt. "Management II 2007"

- studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według "FIDIC";

- studia podyplomowe zorganizowane przez Central Connecticut State University New Britain, Connecticut oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej - Program of 270 hours in Business Practice, Communication, Finance, Marketing, Accounting, Management and Strategic Planning;

- studia podyplomowe na Politechnice Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Projektami.

Pan Andrzej Diakun kolejno pracował:

- w latach 1984-1985 w Zakładzie Płyt Wiórowych w Szczecinku jako stażysta;

- w latach 1986-1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Specjalista ds. Ochrony Przeciwporażeniowej;

- w latach 1987-1991 w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinku jako Inspektor Kontroli Technicznej w Budownictwie, p.o. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych i Telefonicznych;

- w latach 1991-1993 w Zakładzie Produkcji Podłoża i Pieczarek w Sianowie jako Dyrektor Zakładu Produkcji;

- w latach 1993-1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Działu Marketingu;

- w latach 1994-1995 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako członek Zarządu i Dyrektor Techniczny;

- w latach 1995-1998 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Prokurent i Dyrektor Techniczny;

- od 1999 r. w ELEKTROTIM S.A. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

W latach 1997-2002 Pan Andrzej Diakun prowadził działalność gospodarczą pod nazwą "DAW" Andrzej Diakun we Wrocławiu.

Obecnie Pan Andrzej Diakun pełni funkcje:

- Prezesa Zarządu w ELEKTROTIM S.A we Wrocławiu,

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej PROCOM SYSTEM S.A. we Wrocławiu,

Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności SONEL S.A..

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Andrzeja Diakuna, Pan Andrzej Diakun nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SONEL SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Mirosław Nowakowski - Członek Rady Nadzorczej SONEL SA.

Pan Mirosław Nowakowski powołany został w skład Rady Nadzorczej SONEL SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia SONEL SA podjętej w dniu 15.06.2010r

Pan Mirosław Nowakowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL SA nieprzerwanie od dnia 27 maja 1998 roku.

Pomiędzy Panem Mirosławem Nowakowskim a członkami Zarządu SONEL SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej SONEL SA nie występują powiązania rodzinne.

Pan Mirosław Nowakowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Mirosław Nowakowski ukończył:

- kurs - Zarządzanie Logistyczne Przedsiębiorstwem.

Pan Mirosław Nowakowski kolejno pracował:

- w latach 1989-1990 w TIM S.A. jako Kierownik Zakładu Instalacji Elektrycznych,

- w latach 1990-1991 w TIM S.A. jako Kierownik Zakładu Handlu Hurtowego,

- w latach 1991-1994 w TIM S.A. jako Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,

- w latach 1994-1999 w TIM S.A. jako Dyrektor Handlowy,

- od 1999 r. w TIM S.A. jako Dyrektor ds. Logistyki

- od 26.05.2001r. do 13.04.2010r. - Członek Zarządu TIM S.A. - Dyrektor ds. Logistyki,

w tym od 17.12.2007r. Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki.

Obecnie Pan Mirosław Nowakowski zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju w spółce ELEKTROTIM S.A.

Działalność ELEKTROTIM S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności SONEL S.A..

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Mirosława Nowakowskiego, Pan Mirosław Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SONEL SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Maciej Posadzy- Członek Rady Nadzorczej SONEL SA.

Pan Maciej Posadzy powołany został w skład Rady Nadzorczej SONEL SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia SONEL SA podjętej w dniu 15.06.2010r

Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL SA od dnia 10 maja 2007 roku.

Pomiędzy Panem Maciejem Posadzy a członkami Zarządu SONEL SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej SONEL SA nie występują powiązania rodzinne.

Pan Maciej Posadzy posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, specjalność: elektrotechnika. Ponadto Pan Maciej Posadzy ukończył:

- Studia podyplomowe "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", Politechnika Wrocławska, rok ukończenia 2001

- Studia "Executive Master of Business Administration" Francuski Instytut Zarządzania Warszawa, Instytut Francais de Gestion Paris, rok ukończenia 2005

- Liczne szkolenia z zakresu negocjacji, zarządzania sprzedażą, komunikacji

Pan Maciej Posadzy kolejno pracował:

- 1999-2000r. dyrektor ds. sprzedaży i logistyki, "Technika Elektra" sp. z o.o. Poznań

- 2000-2001r. kierownik oddziału Poznań, TIM S.A.

- 2001-2002r. dyrektor oddziału Poznań, TIM S.A.

- 2002-2007r. z-ca dyrektora ds. handlowych, TIM S.A.

- 2008 - dyrektor ds. administracji i rozwoju TIM S.A., Prokurent Spółki

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Macieja Posadzy, Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SONEL SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Jarosław Tuczko- Członek Rady Nadzorczej SONEL SA.

Pan Jarosław Tuczko powołany został w skład Rady Nadzorczej SONEL SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia SONEL SA podjętej w dniu 15.06.2010r

Pomiędzy Panem Jarosławem Tuczko a członkami Zarządu SONEL SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej SONEL SA nie występują powiązania rodzinne.

Pan Jarosław Tuczko ukończył:

- Management Centre Europe (1999-03 - 1999-04) - treasury management, studia podyplomowe

- CITICORP Finansce Professional Study (1997-06 - 1997-09) - ryzyko kredytowe, studia podyplomowe

- Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Polsce. (1996-03 - 1996-11) - kurs dla Doradców Inwestycyjnych

- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (1994-01 - 1995-01) - Kurs dla Kandydatów na Głównych Księgowych

- Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Strathclyde University, Price Waterhouse (1993-05 - 1993-07)- finanse i zarządzanie, studia podyplomowe

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach - akademia Finansowa w Moskwie, studia magisterskie

Pan Jarosław Tuczko kolejno pracował:

- 1994 - 1997 Bank Gdański S.A. - Dyrektor Departamentu inwestycji Kapitałowych

- 1995 - 1997 CITIBANK S.A. - Asset Based Financin Head

- 1997 - 2001 EASTBRIDGE N.V. - Treasury Manager

- 2001 - obecnie FinGroup polska Sp. z o.o.

-

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Jarosława Tuczko, Pan Jarosław Tuczko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SONEL SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Stanisław Zając - Członek Rady Nadzorczej SONEL SA.

Pan Stanisław Zając powołany został w skład Rady Nadzorczej SONEL SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia SONEL SA podjętej w dniu 15.06.2010r

Pomiędzy Panem Stanisławem Zającem a członkami Zarządu SONEL SA oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej SONEL SA nie występują powiązania rodzinne.

Pan Stanisław Zając z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem - ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektryczny o specjalności Systemy Automatyzacji.

Pan Stanisław Zając pracował :

- w latach 1980 - 1987 w ZPUA we Wrocławiu kolejno na stanowisku montera układów elektronicznych, kierownika oddziału, mistrza;

- w latach 1987 - 1991 w ZPAE INCO we Wrocławiu jako zestrajacz urządzeń

elektronicznych w serwisie firmy RST;

- w latach 1991 - 2001 w spółce Tespol s.c. we Wrocławiu prowadził własną działalność

gospodarczą będąc jednocześnie jej współwłaścicielem

- od 2001 - w spółce Tespol Sp. Z o.o. we Wrocławiu, po przekształceniu spółki cywilnej w 

kapitałową, jako Prezes Zarządu

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Stanisława Zająca, Pan Stanisław Zając nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SONEL SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI - PREZES ZARZADU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »