Reklama

FASING (FSG): Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Raport bieżący nr 35/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu 25 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętych jednomyślnie uchwałach powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną ósmą (VIII) kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:

Pan Włodzimierz Grudzień, Pan Andrzej Matczewski, Pan Stanisław Bik, Pan Marian Bąk, Pan Jerzy Kurella.

Z wymienionych powyżej osób: Pan Włodzimierz Grudzień, Pan Andrzej Matczewski, Pan Stanisław Bik oraz Pan Marian Bąk zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 roku spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady, i tak:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Mariana Bąka,

- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Włodzimierza Grudnia,

- na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Pana Stanisława Bika.

Informacje dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Marian Bąk - lat 61, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne i prawnicze (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie - Wydział Ekonomiki Produkcji), Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski - Wydział Prawa i Administracji). Aplikacja radcowska - radca prawny, wpis na listę Kt-1258.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1976r. do 1977r. - Specjalista księgowy w Kopalni Węgla Kamiennego "Komuna Paryska" w Jaworznie.

- od 1977r. do 1979r. - Projektant systemów w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach.

- od 1979r. do 1980r. - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Katowickim Kombinacie Inżynierii Miejskiej - Zakład Produkcji Pomocniczej w Katowicach.

- od 1980r. do 1987r. - Wicedyrektor Departamentu Norm i Płac w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.

- od 1985r. do 1990r. - Radca prawny w Głównym Instytucie Górnictwa.

- od 1988r. do 1990r. - Dyrektor Biura Organizacyjno - Prawnego we Wspólnocie Węgla Kamiennego w Katowicach.

- od 1990r. do 1993r. - Dyrektor Biura Organizacyjno - Prawnego Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, Doradca Dyrektora Generalnego Zarządu.

- w 1993r. - Wicedyrektor Departamentu Energii i Paliw w Ministerstwie Przemysłu i Handlu - Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa.

- od 1993r. do 1997r. - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

- od 1997r. do 1998r. - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

- od 1999r. do 2001r. - Kancelaria Prawnicza - właściciel. Zarządca Komisaryczny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa.

- od 2002r. do 2008r. - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach.

- od 2008r. do 31.05.2011r. - Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu.

- od 1.06.2011r. do 24.01.2012r. - Wiceprezes Zarządu w spółce KARBON 2 Sp. z o.o..

- od. 24.01.2012r. do nadal - Prezes Zarządu w Fabryce Wyrobów Metalowych Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o.o.

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 1993r. do 1995r. - Katowicki Holding Węglowy SA - zastępca przewodniczącego RN,

- od 1995r. do 1996r. - Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX SA - przewodniczący RN,

- od 1994r. do 1997r. - Trybuna Robotnicza - przewodniczący RN,

- od 1998r. do 1999r. - Zespół Elektrowni Dola Odra - przewodniczący RN,

- od 1997r. do 1998r. - Rudzka Spółka Węglowa SA - przewodniczący RN,

- od 1999r. do 2000r. - Jastrzębska Spółka Węglowa SA - oddelegowany stały członek Rady Nadzorczej do sprawowania czynności nadzoru nad Zarządem Spółki,

- od 2002r. - nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA- przewodniczący RN,

- od 2003r. do 2005r. - Kompania Węglowa SA - przewodniczący RN,

- od marca 2007 roku do stycznia 2008 roku - Stocznia Gdynia SA - członek RN,

- od 29 czerwca 2011 roku do nadal - MOJ S.A. - członek RN,

- od lutego 2011 roku - nadal - PROGRESS ECO S.A.- przewodniczący RN

Wykonywana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Marian Bąk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Włodzimierz Grudzień - lat 66, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wykształcenie wyższe mgr inż. górnik o specjalności eksploatacja podziemna złóż - absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1965r. do 1966r. i od 1971r. do 1974r. - KWK MILOWICE,

- od 1978r. do 1979r. - OBRBG BUDOKOP Mysłowice,

- od 1978r. do 1993r. - KWK "Niwka Modrzejów" w Sosnowcu kolejno na stanowiskach: Nadsztygar, Kierownik robót górniczych, Dyrektor kopalni, Prezes Zarządu.

- w latach 1993 - 1996 - Wiceprezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.

- w latach 1997 - 1998 - Prezes Zarządu KWK "Niwka Modrzejów" Sp. z o.o. w Sosnowcu.

- w latach 1999 - 2000 - Prezes Zarządu spółki "FASING-TECHNOLOGIA" Sp. z o.o. w Katowicach.

- od 19.04.2000r. do 31.01.2001r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

- od 2001r. do 2007r. - INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w Katowicach - Prezes Zarządu.

- od 17.06.2002r. - nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Zarządu.

Udział w Radach Nadzorczych:

- w latach 2006 - 2008 - FWM Kuźnia "Osowiec" Sp. z o.o. - członek RN,

- od 2003 roku - nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA - Wiceprzewodniczący RN,

- w latach 2003 - 2006 - PPHU "Phoenix Business Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - członek, a następnie przewodniczący RN,

- w latach 2002 - 2004 - HYDROMEL SA w Siemianowicach Śląskich - członek Rady Nadzorczej,

- w latach 2000 - 2006 - Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu - przewodniczący RN,

- w latach 1999 - 2000 - Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu - członek RN,

- w latach 1999 - 2002 - PMUE SA w Katowicach - członek RN,

- latach 1998 - 2000 - FASING-MOJ Sp. z o.o. członek RN,

- w latach 1997 - 1998 - Katowicki Węgiel Sp. z o.o. członek RN,

- w latach 1993 - 1996 - KWK "Porąbka - Klimontów" SA w Sosnowcu - przewodniczący RN,

- od 2011 roku - nadal - PRG Mysłowice S.A - członek RN..

Wykonywana ww. działalność nie jest i nie była konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Włodzimierz Grudzień nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Stanisław Bik - lat 53, Sekretarz Rady Nadzorczej.

Wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, Kierunek - Ekonomia), o specjalności Informatyka Ekonomiczna.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1977r. do 1993r. - WSK PZL Mielec - obsługa urządzeń teletechnicznych i teletransmisyjnych.

- od 1993r. do 1994r. - PW BIBMOT w Mielcu - specjalista ds. technicznych.

- od 1994r. - nadal - PW BIBMOT w Mielcu - współwłaściciel firmy, Dyrektor Zarządu.

- w 2002 roku - FASTECH Sp. z o.o. w Katowicach - doradca Prezesa Zarządu ds. Marketingu.

- od 2002r. do 2003r. - FASING-MOJ Sp. z o.o. w Katowicach - członek zespołu Doradców Zarządu.

- od 2004r. do 2006r. - Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe FASING-CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.

Wykonywana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Udział w organach nadzorujących innych podmiotów:

Pan Stanisław Bik nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Według oświadczenia, Pan Stanisław Bik jest współwłaścicielem firmy PW BIBMOT sp.j. w Mielcu, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. Ponadto Pan Stanisław Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Matczewski, lat 71 - Członek Rady Nadzorczej, wykształcenie wyższe, profesor w dziedzinie ekonomii.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1965 - 1966 - Inżynier w Elektrowni "Halemba",

- w latach 1967 - 1968 - inżynier w Elektrowni "Blachownia",

- w latach 1966 - 1976 - pracownik naukowo - dydaktyczny w Politechnice Śląskiej,

- w latach 1972 - 1973 - badacz kontraktowy w Electricité de France (Centre de Recherche w Clamart),

- w latach 1976 - 1981 - dyrektor Zakładu Problemów Organizacji i Zarządzania PAN,

- w latach 1981 - 1987 - wicedyrektor ds. kontaktów naukowych Stacji Naukowej PAN w Paryżu,

- w okresie 1982/1983 i 1985/86 - wykładowca w Instytut d`Administration Publique aupres du Premier Ministre w Paryżu (problematyka nowych technologii i transferu), Zajęcia seminaryjne (dyplomowe) w Uniwersytecie Paris IX,

- w 1986 roku - badacz kontraktowy w Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) Francji i konsultant przemysłowy,

- od 1987 roku - docent w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN, a od 1991 roku do 1998 roku profesor w Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania (CBPiZ) PAN w Warszawie,

- od 1990r. do 1998r. - profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie,

- od 1995r. do 1996r. - profesor zw. kierownik Katedry Zarządzania i Projektowania Organizacji w Szkole Zdrowia Publicznego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

- od 1997 roku - profesor zw., Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Zarządzania. Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego I Technologiami (1997 - 2002), Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania (od 2003) do nadal,

- od 1998 roku - kierownik Katedry Zarządzania, od 2008 roku - nadal, kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach,

- w latach 1998 - 1999 - Wiceprezes Zarządu "Huty Pokój" SA w Rudzie Śląskiej,

- od 1999 roku do 2008 roku - Doradca i Pełnomocnik Prezesa Zarządu "Huty Pokój" SA w Rudzie Śląskiej,

- w latach 1999 - 2003 - Doradca w OBRUM Gliwice,

- w 2003 roku - członek zespołu ekspertów ds. oceny projektów offsetowych, powołany przez Ministra Nauki,

- od 2003r. do 2004r. - Przewodniczący pilotażowego Programu Foresight Życie i Zdrowie,

- od 01.02.2006r. do 31.03.2007r. - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Narodowego Programu Foresight,

- od 12.07.2007 roku - nadal Doradca Zarządu Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 31.08.2007r. - nadal Członek Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA

- Członek Rady Nadzorczej w Spółce Edukacja S.A. z siedzibą w Tychach.

ww. wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Andrzej Matczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jerzy Kurella, lat 40 - Członek Rady Nadzorczej, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikacja radcowska- radca prawny.

Przebieg pracy zawodowej:

- od lipca 1998r. do września 2002r. - Specjalista ds. prawnych Biura Zarządu GARDA LIFE S.A./ TUiR PARTNER S.A.

- od września 2002r. do stycznia 2007r. - związany zawodowo z PGNiG S.A., w której to spółce zajmował stanowiska m.in. Dyrektora Zarządzającego ds. Obsługi Prawnej oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Negocjacji.

- od marca 2007r. do maja 2008r. - BOT GiE S.A. - Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu.

- od września 2008r. do września 2009r. - Prezes Zarządu Wojskowego TBS "KWATERA" Sp. z o.o.

- od września 2009r. - nadal - Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 06.2005 - 04.2007r. - PF-K Gaskon SA - członek a następnie wiceprzewodniczący RN,

- od 01. 2006r. 10.2006r. - INVESTGAS S.A. - przewodniczący RN,

- od 03.2006r. do 06.2007r. BOT GiE S.A. - członek RN,

- od 07.2007r. do 04.2008r. BOT Elektrownia Turów S.A. - przewodniczący RN,

- od 07.2007r. do 04.2008r. BOT Elektrownia Bełchatów S.A. - przewodniczący RN,

- od 12.2009r. do nadal - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. - członek RN,

- od 11.2009r. do nadal - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA - przewodniczący RN,

wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Jerzy Kurella nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Śwituła - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »