Reklama

KBDOM (KBD): Wybór Członków Rady Nadzorczej TRION S.A.

Raport bieżący nr 47/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. powołało w dniu 3 listopada 2010 roku ze skutkiem od dnia 4 listopada 2010 roku do składu Rady Nadzorczej TRION S.A. Pana Petera Behnke, Pana Andrzeja Bilskiego, Pana Józefa Bytnera, Pana Henryka Droba, Pana Macieja Drogonia, Pana Piotra Tutaka, Pana Tomasza Wójtowicza.

Pan Peter Behnke

Od roku 1972 do 1981 praca w zawodzie nauczyciela w Polsce. W roku 1981 wyjazd do Niemiec. Od roku 1982 praca w urzędzie państwowym w Niemczech jako chemik z jednoczesnym zajęciem pedagogicznym - kształcenia laborantów chemii i biologii. W roku 1892 przejście do sektora prywatnego branży budowlanej i handlowej jako właściciel i współwłaściciel firm niemiecko-polskich z doradztwem i inwestowaniem grup kapitałowych niemieckich w Polsce.

Od roku 2000 do luty 2010 r. praca dla polskiej spółki INTUR-KFS Sp. z o.o. , późniejszej TRION S.A. jako bezpośredni reprezentant firmy, koordynator exportu do krajów zachodnich, głównie Niemiec. Od lipca 2010 prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech w zakresie doradztwa i przedstawicielstwa dla firm polskich na terenie przed wszystkim Niemiec.

Pan Peter Behnke nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Peter Behnke nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Bilski

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Morska Wydział Elektrotechniki Okrętowej

Doświadczenie zawodowe:

do 1991

Praca jako Oficer Polskiej Marynarki, Polskich Linii Oceanicznych oraz Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

od 1991

Prowadzenie prywatnego biznesu

od 2005

Dyrektor techniczny w spółce CF Plus (Polska) Sp. z o.o.

2008 - 2009

Wiceprezes Zarządu spółki Baltic Dom 2 Sp. z o.o. wchodzącej w skład grupy PKO Inwestycje Sp. z o.o.

Pan Andrzej Bilski nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Andrzej Bilski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Józef Bytner

Wykształcenie:

techniczne ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe:

Od 1986 roku właściciel firmy SEMA z siedzibą w Inowrocławiu. Firma początkowo zajmuję się usługami dekarskimi, jednak dzięki współpracy z głównym producentem uszczelnień w Polsce, rozszerza zakres działalności firmy o materiały uszczelniające. Wraz z napływem kapitału i zakupem nowych maszyn, firma zaczyna własną produkcję uszczelnień płaskich i hydraulicznych. W roku 2003 nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rok 2004, zakup firmy POLONIT z siedzibą w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego. Tym samym rozszerzenie wachlarzu usług do produkcji płyty uszczelkarskich i szczeliw. Jako główny udziałowiec Polonitu, przenosi siedzibę firmy do nowo wybudowanego budynku w Sosnowcu przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem.

Głównych profilem działalności firm są materiały uszczelniające i termoizolacja, w którą zaopatrują takie branże jak: ciepłownictwo, hutnictwo, rafinerie, kopalnie jak również zakłady chemiczne.

Pan Józef Bytner nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Józef Bytner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Henryk Drob

Henryk Drob został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 czerwca 2002 r. na trzyletnią kadencję.

Henryk Drob nie jest zatrudniony w Spółce.

Henryk Drob posiada wykształcenie wyższe techniczne - inżynier transportu. W latach 1975 - 1979 inspektor techniczny w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Tychach. W latach 1979 - 1986 kierownik warsztatów - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Tychach. W latach 1986 - 1996 prywatna działalność gospodarcza. W latach 1994 - 1998 członek zarządu miasta a następnie wiceprezydent Miasta Tychy. Od 1999 dyrektor makroregionu południe Funduszu Emerytalnego Arka - Invesco w Katowicach, następnie dyrektor ds. sprzedaży instytucjonalnej Invesco Services w Warszawie. Od 2003 prowadzi działalność gospodarczą.

Pan Henryk Drob nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A.Pan Henryk Drob nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Maciej Drogoń

Pan Maciej Drogoń ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie Pan Maciej Drogoń jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe związane są z prawem rynku kapitałowego, prawem spółek, prawem upadłościowym i naprawczym. Pan Maciej Drogoń odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2009 r. Pan Maciej Drogoń jest zatrudniony w Dziale Prawnym spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. W zakresie swoich obowiązków odpowiada m.in. za obsługę prawną operacji kapitałowych klientów oraz doradztwo z zakresu ładu korporacyjnego. Pracował m.in. nad projektami preIPO, IPO, SPO, niepublicznymi emisjami instrumentów finansowych, restrukturyzacjami.

W 2010 r. Pan Maciej Drogoń został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki TMB S.A. prowadzącej działalność deweloperską we Wrocławiu. Spółka TMB S.A. w ramach określonego w statucie przedmiotu działalności ma zapisaną działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A., jednakże faktycznie spółka TMB S.A. nie wykonuje działalności konkurencyjnej.

Pan Maciej Drogoń nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Maciej Drogoń nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Tutak

Wykształcenie :

2000 - 2001

Szkoła Główna Handlowa (SGH); Katedra Zarządzania - podyplomowe

studia menedżerskie,

1999 - 2000

Uniwersytet Warszawski (UW); Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego - podyplomowe studia samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego,

1995 - 1997

Uniwersytet Jagielloński (UJ); Wydział Prawa i Administracji - podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej,

1990 - 1995

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk Społecznych - mgr politologii,

1985 - 1990

Technikum Nafty i Gazu w Krośnie n/Wisłokiem.

Przebieg pracy :

II 1996 - II 1998 - Urząd Miasta Krakowa, Biuro Zarządu Miasta,

II 1998 - V 1998 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Departament Reform Ustrojowych

Państwa (DRUP), Naczelnik Wydziału Kontaktów Publicznych,

V 1998 - VI 2000 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Doradca Prezesa Rady Ministrów,

III 2001 - VII 2001 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Doradca Ministra,

VII 2001 - X 2005 - Kancelaria Sejmu, Dyrektor Biura,

X 2005 - IV 2006 - Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (RCSS),

X 2005 - III 2007 - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Zastępca Szefa

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

III 2007- VI 2008 - Dyrektor Zarządzający w PKO BP SA

VIII 2008 - II 2010 - Prezes Zarządu eMODUS SA

VI 2010 - Prezes Zarządu Proexim Sp. z o.o.

Inne doświadczenia zawodowe :

VIII 2007 - VI 2008 Członek Rady Nadzorczej PKO Inwestycje sp. z o.o., W-wa

II 2006 - VII 2007 Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

IX 2003 - X 2005 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej "ARS" spółka o.o., Płock

X 2005 - VII 2006 Zastępca Przewodniczącego stałego Komitetu Rady Ministrów,

Pan Piotr Tutak nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Piotr Tutak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Wójtowicz

WYKSZTAŁCENIE

1991-1996 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Ukończone studia z tytułem magistra na Wydziale Zarządzania i Marketingu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1995 - 1999

Can Pack SA

Dział Eksportu - specjalista ds. eksportu

1999 - 2005

HL Display Polska Sp. z o.o.

Dział Sprzedaży - kierownik rejonu

2005-2008

Checkopint Sp. z o.o.

Dział Sprzedaży - kierownik sprzedaży

2008-2008

Unibind Sp. z o.o.

Dział Sprzedaży - trener

2008

RETO S.C.

Współwłaściciel firmy

Pan Tomasz Wójtowicz nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Tomasz Wójtowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jarosław Żołedowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Trion SA | Raport bieżący | członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »